Torsdag 8. desember skal Råde kommune vedta en høringsuttalelse som skal sendes som et innspill til Jernbaneverkets forslag til InterCity Haug – Seut planprogram. I dette planprogrammet går Jernbaneverket inn for alternativ 6a, det samme gjør rådmannen.

Hva vil dette vedtaket bety i praksis for Råde kommune? Jo, går vi for rådmannens forslag til høringsuttalelse, sier vi i praksis ja til dette trasévalget, uten at andre alternativer vil bli undersøkt. Det betyr at når Jernbaneverket i neste omgang skal konsekvensutrede dette alternativet, er det når utredningen er over, ikke noe annet alternativ å sette dette opp imot! Noe som igjen vil si at det er nå vi vedtar hvor jernbanen skal gå!

Slik vi i Råde Senterparti ser det, er alternativ 6a ikke et godt valg for Råde kommune. For det første går traseen hovedsakelig over dyrket mark gjennom hele bygda, noe som betyr en drastisk nedbygging av matjord og nedlegging av flere gårdsbruk. For det andre innebærer denne traseen flere massive brukonstruksjoner med bruer som vil være ti meter brede, ti meter høye – pluss tog og strømkabler.

Den første er planlagt å komme fra Kjellerød, gå sørover og krysse dagens linje mellom Tesalaveien 17 og Tesalaveien 20. Videre vil den legges ned mot Hafell til det aktuelle stasjonsområdet. Denne brukonstruksjonen vil bli ca. 500 meter lang. Slike brukonstruksjoner er også lagt inn ved Kihl.

Dette er antagelig det største enkeltinngrepet som er foretatt i Rådes historie.

 

Dette er antagelig det største enkeltinngrepet som er foretatt i Rådes historie, og det er ikke reversibelt! For det tredje har Råde kommune godkjent et av kommunens største boligområder i Strømnesåsen, som vil bli sterkt berørt av denne utbyggingen, både visuelt og med hensyn til støy.

Så hva er alternativet? Jo, Råde kommune krevde i sak 024/16 at Jernbaneverket også skulle utrede alternativ 5a, med tunnel gjennom Strømnesåsen. Dette har Jernbaneverket ikke gjort, til tross for at de selv i forstudien konkluderte med at dette alternativet var det alternativet som kom best ut med tanke på nedbygging av dyrket mark, berørte boliger/ gårdstun og kulturlandskapet.

Begrunnelsen var at de istedenfor valgte å justere den forrige traseen, og endre stasjonsplasseringen, slik at den kom innenfor gjeldende kommuneplan. De mente derfor at de ikke trengte å utrede 5a. Dette til tross for at dette alternativet ville gitt mindre støy, færre berørte, bevart mer matjord og gitt en mer skånsom inngripen i kulturlandskapet.

Vi i Råde Senterparti mener at fordelene med å legge traseen i 5a er så store at vi nå igjen må kreve at Jernbaneverket skal utrede alternativ 5a. Hovedargumentet til Jernbaneverket er fremdrift, og at vi ved å legge traseen i et område utenfor kommuneplanen vil forsinke prosessen videre.

Jernbaneverket har imidlertid gått utenfor kommuneplanene i blant annet Fredrikstad kommune, og vi kan lese i media at det er forventet store forsinkelser i Moss samtidig som det heller ikke er gitt at prosessen i Fredrikstad, Sarpsborg eller Halden vil gå etter den oppsatte planen. Jernbaneverket har også bekreftet at det ikke er noe problem å avvente nødvendig planprosess i Råde for å få utredet også dette alternativet, men at dette ikke er ønskelig fra deres side.

Dagens jernbane ble bygget for 140 år siden. Den nye traseen legges i en trasé basert på en kommuneplan fra 1996, samtidig skal vi ta en beslutning som vil prege kommunen de neste 100 årene! Råde Senterparti mener derfor vi MÅ få utredet alternativ 5a, slik at vi ved neste korsvei faktisk har alternativer å velge mellom, og ikke bare må stemme ja eller nei til Jernbaneverkets forslag.

Dette handler om hvordan bygda mellom byene, landbruksbygda Råde, skal se ut! Så har du en mening, ta kontakt med din folkevalgte, det er nå toget går!