Uriktige og underlige
uttalelser fra Jernbaneverket skaper tvil om rolleforståelse, habilitet og agenda. 

I dokumentet: «Kommentarer til uttalelser ved oppstart og høring av planprogram» gjentar Jernbaneverket samme setning 54 ganger: «Konsept ØB4B er besluttet av Stortinget!» I Fredriksstad Blad den 15. desember 2015 uttaler utbyggingssjef for intercity i Østfold, Elisabeth Nordli: «Jernbaneverket mener argumentene for direkte linje ikke passer sammen med den bestillingen InterCity-prosjektet har fått av Stortinget.»

Den 7. desember 2016 ble ordføreren i Sarpsborg utfordret: Er det riktig at traseen via byene er besluttet av Stortinget, og at traseen over Rolvsøy ikke er i samsvar med Stortingets bestilling? Om dette er tilfelle kan bystyret avslutte saken om trasévalg ved å melde til Stortinget at bystyret forholder seg til Stortingets beslutning. Ordføreren må selv redegjøre for hva han svarte.

I brev av 8. september 2016 skriver Samferdselsdepartementet: «Det vil i utgangspunktet derfor være kommunene som fatter vedtak om trasé.» Under et pressetreff i Oslo den 6. desember 2016 uttalte Solvik-Olsen: «Velger du en god løsning, selv om du har brukt lengre tid, vil du fortsatt holde deg på prioriteringslista. Og da betyr det at du ikke forsinker den videre prosessen – selv om du gjerne har brukt litt mer tid i den lokalpolitiske prosessen. Men velger du dyr eller dårlig løsning som gjør at nytteverdien blir liten, så kommer du automatisk langt ned på prioriteringsrekkefølgen. Da kan du tape.» (Hamar Arbeiderblad.)   Jernbaneverkets uttalelser er ikke i samsvar med dette.

Det nevnte oppslaget i Fredriksstad Blad har overskriften: «Jernbaneverket vil ikke ha stasjon på Rolvsøy.» Her blander Nordli rollene. Rolvsøy-alternativet er foreslått av Jernbaneverket og har fått betegnelsen 2B, (senere ØB4E) og er i samsvar med Stortingets bestilling. Dernest er det politikernes oppgave å ta stilling til om man vil ha dette alternativet eller ikke.   

I et oppslag i SA den 21. juni 2016 uttaler Nordli at en stasjon på Rolvsøy ville ligget 30 meter over bakken. Oppslaget er en anklage om uriktige opplysninger fra Aksjon Rett Linje. Senere innrømmer Nordli: «Jernbaneverket har ikke funnet det nødvendig å utføre konkrete høydeberegninger for en stasjon på Rolvsøy.» Påstandene fra Jernbaneverket om at kun 37 mennesker ville hatt gangavstand til en stasjon på Rolvsøy og at Fredrikstadmarka ville blitt rasert er også uriktig. 

Nordli sin rolle i «Skandinaviakrysset» (google) skaper tvil om habilitet. «Skandinaviakrysset» er en idé om at gods og persontrafikk mellom Oslo og Göteborg skal gå via Kongsvinger. Det er oppsiktsvekkende at bystyret i Sarpsborg ikke er orientert om dette. Et senere dokument: «Gods på Østfoldbanen» http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/Inter-City-/Ostfoldbanen/nyheter2/gods-pa-ostfoldbanen/ forteller at Kongsvinger-alternativet ikke er realistisk. Spørsmålet er likevel om «Skandinaviakrysset» underveis kan ha påvirket anbefalinger for trasévalg på Østfoldbanen. 

Skal «Skandinaviakrysset» lykkes, er det en fordel om reisetiden Oslo – Göteborg via Østfoldbanen blir lengst mulig, at kapasiteten for fremføring av gods blir minst mulig, og at motstand mot godstog på natten blir størst mulig. Dette er en logisk konsekvens av at Østfoldbanen og «Skandinaviakrysset» er konkurrerende ideer. I forhold til habilitet er det tilstrekkelig med tvil og at spørsmål kan reises. 

«Det hadde vært fint å komme seg fort til Sverige, men det er ikke dette behovet vi først og fremst er satt til å løse. Vi skal få folk til og fra hjem, jobb, skole og aktiviteter – det vil si mellom byene på Østlandet», sier Nordli i oppslaget i desember 2015. Her nevnes ikke gods, utenlandstrafikk eller pendling til Oslo. Dette er en underlig uttalelse fra IC sjefen, og i strid med Stortingets bestilling.

«Ekspresstog til Göteborg og kontinentet samt nødvendig økning i godstrafikken er et annet prosjekt», uttalte Nordli under et møte på Onsøy Rådhus den 30. november 2016. Hvilket «annet prosjekt» siktes det til? Igjen skapes tvil om Jernbaneverkets agenda.

I Sarpsborg Arbeiderblad den 16. desember 2016 omtales muligheten for at bystyret i Sarpsborg vedtar at rett linje skal utredes. I artikkelen opplyses det at: «Den jobben akter ikke prosjektdirektør for Intercity-utbyggingen, Anne Siri Haugen, å ta på seg.» Her gjør Jernbaneverket en viktig, riktig og nødvendig avklaring. Summen av momentene over tilsier at en uhildet aktør må utføre ny vurdering.

Bystyremedlemmer har plikt til å møte og rett til å få forelagt saker som det tilligger bystyret å fatte beslutning. I en rett gjennomført prosess kan flertallet i bystyret vedta den traseen de mener er best. Rolvsøy-alternativet ble valgt bort før bystyret ble involvert. Flertallet kan ikke vedta hva som er sant. Bystyret kan ikke vedta at Rolvsøy-alternativet var analysert og at det ble presentert for bystyret som aktuelt alternativ i 2012. Det er dokumentert at alternativet ble valgt bort før 2012.

Denne saken er komplisert, men har en enkel løsning. Bystyret i Sarpsborg må få presentert rett linje over Rolvsøy som alternativ. Arbeidet må utføres av en annen aktør enn Jernbaneverket.