I 2016 nådde vi 2500 trailere hver dag over Svinesund, og regjeringen legger opp til en 50 prosent økning frem mot 2030. Det snakkes om overføring til kjøl og bane, men planlegges ikke slik. Det som trengs er ny høyhastighetslinje til København som også dekker gods.

BaneNor har lagt frem «Godsstrategi for jernbanen 2016-29». Østfold er et stort transittfylket, men får lite oppmerksomhet i planen. Østfoldbanen er knapt nevnt til tross for at det er mellom Oslo og Svinesund den største godsstrømmen går. Det største vekst- og markedspotensialet for tog er her. InterCity satsingen blir en flott persontrafikkbane, men kan ikke ta noe særlig økning av godstransport. Sammenhengen mellom regjeringens politiske ambisjoner og foreslåtte tiltak for å få gods på kjøl og bane er dårlig.

Nye tall for godstransporten i 2016 ble nylig lagt frem. Transporten av gods på skinner gjennom Østfold tilsvarer i underkant av 100 trailere pr. dag, mens det på veien i gjennomsnitt går 2500 trailere over Svinesund; svært mange av disse kommer fra kontinentet eller Gøteborg havn. Veksten har vært formidabel og i veivesenet snakkes det om at vi snart må til med milliardinvesteringer for å utvide E6 til seks felt gjennom Østfold. MDG mener dette er helt feil bruk av penger og areal.

Gods på vei er mest lønnsomt for bedriftene i dag, og vokser fordi den sterkt subsidiert. Årsaken er; 1) diesel er for billig i forhold til miljøkostnadene, 2) de slipper å betale for det veivedlikeholdet som tungtrafikken forårsaker. Transportøkonomisk institutt (TØI) konkluderer med at over 90 prosent  av kostnadene knyttet til veivedlikehold skyldes tungtransporten. Personbilene betyr minimalt. I tillegg bruker tog for lang tid og har dårlig regularitet.

Energieffektiviteten ved transport på skinner og kjøl er helt overlegen veitransport, og skal vi nå målsetningene om å bli et klimanøytralt samfunn som oppfyller Parisavtalen må vi ta grep for å flytte transport over til bane. EUs vedtatte ambisjon er at innen 2030 skal 30 prosent av godstransport over 30 mil på vei være flyttet til sjø og bane. Innen 2050 skal 50 prosent være overført til sjø og bane.

Regjeringen har lansert tilsvarende tanker, men godsmeldingens satsinger begrenser seg til noe større kapasitet over Kongsvingerbanen, noen nye krysningsspor/tilsvinger og noen havne- og godsterminaler rundt i landet. Dette vil gi en økning fra dagens 40 millioner tonn gods på skinner til 50 mill. tonn (+25prosent ). For båt vil det gi økning med 15 mill. tonn til 150 mill. tonn (+11prosent ). Samtidig skal godstrafikk på vei vokse fra dagens 265 mill. tonn til 390 mill tonn (+47prosent ). Antall trailere over Svinesund vil nå 3700 pr. dag! Det snakkes om flytting av gods til kjøl og bane, men legges opp til noe helt annet.

BaneNor (og partienes valgprogrammer) har en altfor passiv og tilbakeskuende tilnærming til utfordringene. MDG i Østfold vil i neste stortingsperiode løfte frem løsninger som tar dette på alvor. Vi mener det bør børstes støv av høyhastighetsutredningen fra 2012. Tankene om høyhastighetsbaner strandet på grunn av kostnader og fordi CO2-regnskapet viste at det ville ta lang tid å få et positivt klimaresultat. Mye tyder på at den teknologiske løsningene som lå til grunn for beregningene var for tradisjonell.

I de siste årene har helt nye konsepter vokst frem. Kineserne tilbød i 2012 å bygge høyhastighetsbane fra København til Oslo for 100 milliarder kroner. Prinsippet de arbeider etter, som gjør at de kan gjøre det rimeligere enn tradisjonell jernbaneutbygging, ligger i at de baserer seg på prefabrikerte moduler som står på bropåler. Ved å løfte traseen 0-20 meter opp fra bakken reduseres fyllinger, masseutskifting og tuneller i stor grad.

Også andre nye høyhastighetskonsepter, som reduserer CO2 og kostnadene vesentlig, er under utvikling i Japan og USA. I Nevada ferdigstilles i disse dager «Hyperloops» prøvebane, og verdens første vakuumrørbane vil prøvekjøres i full skala. Hyperloop er et konsept som relativt rimelig kan konkurrere med fly.

Mange land er offensive og for eksempel utredes Hyperloopbaner på flere strekninger i USA, England, strekningen Helsingfors - Stockholm, Moskva - St. Petersburg, Dubai - Abu Dhabi, Sydney-Melbourne m.fl. Økonomistudier av mulige høyhastighetsprosjekter i Europa viser at tre av de ti mest lønnsomme strekninger ligger i Norge. Oslo - København er en av dem.

Erfaringer viser at på strekninger der høyhastighetsbaner bygges faller flytrafikken bort fordi den ikke klarer konkurransen. I Spania er det for eksempel nesten ikke lenger innenlands flytrafikk da det er et godt nett med høyhastighetslinjer mellom alle de store byene, – og folk er meget fornøyd. Dette gir stor reduksjon i CO2-utslipp og viser vei for fremtidens transport. Vårt langstrakte land vil nok fremdeles trenge flytrafikken, særlig i distrikts-Norge, men et raskt og godt jernbanenett mellom de store byene kan spare oss for store kostnader og CO2-utslipp.

MDG Østfold vil i neste stortingsperiode ta initiativ til utredning av nye høyhastighetskonsepter som kan erstatte flytrafikk og gods på viktige strekninger mellom de store byene i Skandinavia. Gode valg her kan gi oss i Østfold et betydelig bedre tilbud for miljøriktig transport og mye hyggeligere hverdag uten tusenvis av trailere på E6.