Stasjon på Dammyr gir spennende muligheter for Fredrikstad

Olerud Eiendom har engasjert danske COBE Architects til å lage denne skissen for en mulig ny Fredrikstad stasjon  på Dammyr. Det opplyste område er det som er ment å bli stasjonen på Dammyr. Vi ser Apenesfjellet til høyre for dette, og skimter Fredrikstadbrua i bakgrunnen.

Olerud Eiendom har engasjert danske COBE Architects til å lage denne skissen for en mulig ny Fredrikstad stasjon på Dammyr. Det opplyste område er det som er ment å bli stasjonen på Dammyr. Vi ser Apenesfjellet til høyre for dette, og skimter Fredrikstadbrua i bakgrunnen.

Av

– Grunnforholdene er kritisk dårlig på Grønli, skriver Anders Olrud, og ønsker å bygge ny stasjon på Dammyr som ligger like ved.

DEL

Meninger

Hvordan kan ny togtrasé og nytt trafikknutepunkt best bidra til å utvikle Fredrikstad sentrum? Hvilket alternativ bør velges? Hvordan vil byen vår påvirkes i utbyggingsfasen? Vi inviterer hele byen til en diskusjon om ny stasjonsby i Fredrikstad.

Stortinget har bestemt at Intercity skal bygges gjennom Fredrikstad innen 2026. Byen vår knyttes da enda tettere til resten av østlandsområdet. For Fredrikstad gir utbyggingen også muligheter for en spennende ny byutvikling i sentrum.

Anders Olrud.

Anders Olrud.

Vi har sett antydning til ny debatt om trasévalg for Intercity – skal jernbanen innom byene eller gå over Rolvsøy? Denne diskusjonen er en avsporing. Stortinget har valgt konsept: Toget skal gå der folket er. Alle politiske føringer er svært tydelige på dette. Skal vi klare å håndtere befolkningsveksten på en klimavennlig måte, må mye av veksten komme som fortetting i byene: På og rundt kollektivknutepunktene.

Fagmyndighetene har imidlertid identifisert svært store utfordringer knyttet til å bygge ny stasjon på Grønli. Dette har til nå i veldig liten grad vært informert om.

Derimot er det på tide å diskutere hvordan intercityutbyggingen best kan bidra til en positiv utvikling av byen vår. Ett av de viktigste spørsmålene er hvor den nye stasjonen skal ligge. Fram til nå har kun Grønli uten vedtak blitt presentert som alternativ.

Fagmyndighetene har imidlertid identifisert svært store utfordringer knyttet til å bygge ny stasjon her. Dette har til nå i veldig liten grad vært informert om.

Grønli har svært krevende grunnforhold, med store partier bløt kvikklere. Fagfolkene beskriver mulige dramatiske konsekvenser. I tillegg til stor risiko for forsinkelser og kostnadsoverskridelser, utløser dette for Grønli-området også risiko i nærliggende boligområder.

Det er svært trangt på Grønli. Området ligger klemt inn mellom rv. 110, fv. 109, Glemmen kirkegård, Glemmen vgs. og ny sentrumsring.

Området har mer enn 70 grunneiere, der de aller fleste er privatboliger. Mange familier må forberede seg på tvangsekspropriering og flytting.

Utbygging på Grønli betyr en årelang, kaotisk utbyggingsperiode. Stasjonen skal bygges samtidig som hovedinnfartsårene til byen skal holdes åpne, togene skal gå og mer enn tusen elever daglig skal over eller rundt utbyggingsområdet til fots. Veiene må sannsynligvis etappevis legges i ulike omkjøringer, enda dårligere dimensjonert enn dagens kapasitet.

Utfordringene på Grønli er kjent. Er det da forsvarlig å ikke utrede alternativer? Å vurdere andre muligheter etter at Grønli eventuelt er forkastet vil forsinke og fordyre utbyggingen.

Avisa har tidligere omtalt Olrud Eiendoms eierskap i Dammyr-området. Vi har over tid kjøpt flere eiendommer i området, med ambisjon om å bidra til en positiv byutvikling ved å utvikle en ny bydel. Vi engasjerte oss derfor også i diskusjonen om sentrumsplan for noen år siden. Myndighetenes funn av utfordringer på Grønli ga oss ideen om at Dammyr kanskje kan være en løsning for nytt knutepunkt.

Vi har derfor fått fagfolk til å se på om Dammyr kan fungere som en alternativ lokalisering. Mye tyder på at en stasjon på næringsområdet Dammyr kan realiseres mye raskere enn i boligstrøket på Grønli, til lavere pris og med mindre risiko.

Dammyr har god plass til et knutepunkt som forener tog, buss, gående, syklende og tilbringerskyss per bil. Området har få grunneiere, og selveide boliger berøres knapt. Det kan stenges av under utbyggingen slik at trafikken knapt berøres. De tekniske kravene ser også ut til å være oppfylt.

Vi oppsummerer i disse dager undersøkelsene våre, og vil invitere til et folkemøte på onsdag der vi presenterer hva vi har funnet ut, og der alle som vil kan stille spørsmål.

Det er ikke avgjørende for oss som grunneier at stasjonen flyttes til Dammyr. Vi har alternative muligheter for å utvikle området. Men vi er opptatt av utviklingen av byen vår, og vi har fått en stadig sterkere tro på at en ny stasjonsby på Dammyr vil skape spennende nye muligheter i Fredrikstad.

Det er på tide at innbyggere og næringsliv tar diskusjonen om hvordan vi vil at IC-utbyggingen skal påvirke oss. Diskusjonen må gjerne starte på folkemøtet på litteraturhuset førstkommende onsdag.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags