Nøkkeltallene 2016 for status i norsk idrett ble lansert 03. oktober. Nøkkeltallene viser at norsk idrett har flere idrettslag og medlemskap enn tidligere, det er større aktivitet og nye idretter som vokser inn i den organiserte idretten. 93 prosent av barn og unge oppgir i 2017 at de har deltatt i organisert idrett i løpet av oppveksten.

Tallene motiverer oss med å utvikle norsk idrett videre, samtidig gjør de oss ydmyke overfor den oppgaven vi har med å forvalte denne mengden av aktivitet og legge forholdene ytterligere til rette for så mange idrettslag og medlemmer.

Idrett, folkehelse og samfunnsansvar

Norsk idretts kjernevirksomhet er å tilrettelegge for og gjennomføre trening og fysisk aktivitet i idrettslag. Den aktiviteten som hver eneste dag gjøres gjennom idrettslagene er det største og viktigste bidraget fra idretten til samfunnet og folkehelsearbeidet. Med 430 idrettslag og i underkant av 100.000 medlemskap er Østfold-idretten gjennom den daglige aktiviteten som idretten gjennomfører for barn, unge og voksne, en stor og viktig folkehelseaktør i Østfold.

Status for Østfold-idretten

Det er mye idrett i fylket og nøkkeltallene fra 2016 er hyggelig lesning for Østfold:

■ Antall idrettslag har økt med 5,6 prosent (3,4 prosent på landsbasis)

■ Antall medlemmer har økt med 1,3 prosent (1,8 prosent på landsbasis)

■ Antall kvinnelige medlemmer har fra 2010 til 2016 økt med 7,1 prosent fra 2012 til 2016

■ Antall jenter mellom 0 og 19 år har økt med 17,4 prosent fra 2012 til 2016

■ Antall gutter mellom 0 og 19 år har økt med 9 prosent fra 2012 til 2016

■ Spillemiddelsøknadene økte fra 70 til 121 millioner fra 2016 til 2017

■ Utbetaling av spillemidler økt fra 50 til 59 millioner fra 2016 til 2017

Videre viser nøkkeltallene fra norsk idrett at:

■ En ung kvinnebølge har inntatt styrerommene

■ I 2016 nådde medlemsmassen kvinneandel på 41 prosent for første gang

■ Den organiserte idretten fortsetter å øke blant barn mellom 6–12 år

■ Norske barn og unge oppgir i 2017 at 93 prosent har deltatt i organisert idrett i løpet av oppveksten, til sammenligning var antallet 85 prosent i 2010.

Østfold, vi er på gang – men jobben må fortsette!

Nøkkeltallene viser økt aktivitet, antall spillemiddelsøknader på anlegg øker og større og flere arrangementer legges til Østfold. Daglig ser vi eksempler på «idrettsglede for alle» i fylkets kriker og kroker.

Daglig ser vi eksempler på «idrettsglede for alle» i fylkets kriker og kroker.

Til tross for dette ser vi at Østfold kommer dårligere ut enn andre fylker på aktivitetstall, anleggskapasitet og barnefattigdom. Anleggskapasitet og økonomiske barrièrer er viktige og reelle problemstillinger som påvirker deltagelse i idrett. Vi ønsker gjennom et felles løft å arbeide for at Østfold i årene som kommer klatrer på statistikkene vedrørende aktivitetstall, anleggskapasitet og barnefattigdom.

Den positive utviklingen vi har hatt og videre utvikling hadde vært og er umulig uten:

■ Bidraget fra alle de frivillige som holder norsk idrett i gang

■ Den forutsigbare finansieringen spillemidlene gir,

■ De kommunale tilskuddene, momskompensasjonen, grasrot- og lokale aktivitetsmidler.

Forutsigbarheten som disse tilskuddene representerer, understøtter og forsterker verdien av frivillig arbeid. Dette gjør norsk idrett i stand til å støtte både idrettslagene og medlemmene best mulig. Dette gjør det mulig å legge robuste og langsiktige planer for å skape idrettsglede for enda flere gjennom styrket kompetanse hos klubbene.

Norsk idretts visjon er idrettsglede for alle, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, seksuell legning, livssyn, funksjonsnedsettelse eller økonomisk utgangspunkt. Idretten skaper tilhørighet, livslange vennskap og er utviklende for fysisk og psykisk helse. Idrett er folkehelsetiltak, integreringstiltak og inkluderingstiltak!

Takk til alle som bidrar til at norsk idrett er folkehelse, integrering og inkludering på en gang! Vi er på gang, men jobben må fortsette!