I Fredrikstad bygger vi bærekraftige idrettsanlegg for fremtiden

Årets idrettshall 2016: – Ambisjonsnivået for Lislebyhallen var ikke å bygge en billigst mulig idrettshall, det var å løse summen av behov for idretten, skolen og lokalsamfunnet på en best mulig måte, skriver kommunens idrettssjef.

Årets idrettshall 2016: – Ambisjonsnivået for Lislebyhallen var ikke å bygge en billigst mulig idrettshall, det var å løse summen av behov for idretten, skolen og lokalsamfunnet på en best mulig måte, skriver kommunens idrettssjef. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Idrettssjef André Flatner avviser at Fredrikstad bygger mye dyrere idrettshaller enn Sarpsborg: – Av sluttkostnaden på 103 millioner kroner for Lislebyhallen kostet selve idrettsdelen 57,5 millioner.

DEL

Kronikk

Det er et mål for Fredrikstad kommune å bygge idrettsanlegg som ivaretar flest mulige behov og som sikrer størst mulig sambruk.

I en artikkel i Fredriksstad Blad 26. februar skriver Dag Magnus Nielsen at Fredrikstad bygger flerbrukshall over dobbelt så dyrt som Sarpsborg og sammenligner Lislebyhallen og den planlagte Trosvikhallen med en rekke andre idrettshaller. Realiteten er at Fredrikstad kommune, innenfor vedtatte budsjettrammer, har som mål å bygge bærekraftige idrettsanlegg som tar et meransvar utover idrettens behov.

Lislebyhallen fikk i sin tid avsatt et budsjett på 117 millioner kroner inklusive mva. Sluttkostnaden ble på 103 millioner kroner inklusive mva. Ifølge sammenligningen til Nielsen altså fremdeles et bygg med en vesentlig høyere kvadratmeterpris enn Sandbakkenhallen. Men er det særlig relevant? 

Utredningen av ny hall på Trosvik skole, har på linje med Lislebyhallen, søkt å tilfredsstille mange behov utover det vi tradisjonelt tenker på ved en standard idrettshall.

Ambisjonsnivået for Lislebyhallen var ikke å bygge en billigst mulig idrettshall, det var å løse summen av behov for idretten, skolen og lokalsamfunnet på en best mulig måte innenfor vedtatt budsjett. Lislebyhallen var et områdeløft for hele Lisleby-området. I kostnaden ligger det uteoppholdsarealer og aktivitetsanlegg for Nøkleby skole og nærmiljøet. Prosjektet rettet opp i lokale overvannsproblemer gjennom en rekke tiltak for å forsinke og fordrøye styrtnedbør.

I tillegg hadde prosjektet klare klimaambisjoner på vegne av miljøet vårt, med mål om å redusere samlede klimagassutslipp med 50 prosent innenfor transport, materialbruk og energibruk i drift. For de samlede klimatiltakene fikk vi støtte fra Enova og Miljøverndepartementet og ble innstilt til prisen «Årets lokale klimatiltak» i regi av Miljøstiftelsen ZERO og Kommunesektorens organisasjon KS.

Videre er Lislebyhallen ikke bare en idrettshall, det er også en skole for 112 elever og en skolefritidsordning for 220 barn ved Nøkleby skole. En tredjedel av bygget er arealer til 1.-klasseelevene med fire klasserom, tilhørende grupperom, fire aktivitetsrom for SFO, i tillegg til allrom med storkjøkken, møterom, kontor, elevgarderober mm. Ved å tenke utover kun idrettens behov, har vi sørget for en areal- og tidseffektiv sambruk mellom skole, SFO og idrettsflatene. I Fredriksstad Blad 25. februar løfter AUF frem nettopp skolefritidsordningen på Nøkleby skole som et eksempel til etterfølgelse og at kommunen har strukket seg langt for å lage et best mulig tilbud til ungene.

I 2016 ble Lislebyhallen kåret til årets idrettsanlegg av Kulturdepartementet. I juryens begrunnelse står det; «Kommunen, skolen og idrettslagene rundt Lislebyhallen har gjennomført en imponerende planprosess, der det fysiske og sosiale miljøet er ivaretatt og koordinert med idrettens krav på en forbilledlig måte. Anlegget er av høy kvalitet med et blikk for detaljer. Materialvalg og miljøriktige løsninger gjør Lislebyhallen til et eksempel til etterfølgelse for hvordan idrettsanlegg kan imøtekomme lokale og globale miljøutfordringer. Anlegget hever bo- og aktivitetskvaliteten i en hel bydel, og samspiller godt med sine omgivelser. Planprosessen og sluttproduktet bærer preg av grundighet, nøyaktighet, medvirkning og en helhetlig samfunnsplanlegging som er materialisert i et flott idrettsanlegg».

Kostnaden for selve idrettsdelen i Lislebyhallen var på 57,5 millioner kroner inklusive mva.

Utredningen av ny hall på Trosvik skole, har på linje med Lislebyhallen, søkt å tilfredsstille mange behov utover det vi tradisjonelt tenker på ved en standard idrettshall. I de nærliggende områdene tilhørende Trosvik skole, vet vi det er en rekke levekårsutfordringer. Gjennom en helhetlig planlegging av anleggsinvesteringene våre, som løser flere behov enn kun det åpenbare, kan vi gi et helt område et løft, og med det et viktig bidrag til utjevning av sosiale forskjeller. Det er også en hardt presset trafikksituasjon i området, og prosjektet har hatt et klart mål om å redusere belastningen på den lokale trafikkavviklingen.

Basert på de behovene som er kommet frem etter en omfattende brukermedvirkning, har kultur- og miljøutvalget vedtatt mål og krav for Trosvikhallen. Vi skal imøtegå behovet for fremtidsrettede lokaler for kroppsøving og fysisk aktivitet ved Trosvik skole, som også kan benyttes til andre formål av skolen, den lokale idretten og lokalsamfunnet. Vi skal tilrettelegge for skolens behov for kulturarena og samlingslokale, og vi skal imøtekomme kor og korps sitt behov for musikklokaler. Samtidig er det slik at Bystyret i Fredrikstad har vedtatt en rekke overordnede klimaambisjoner, som gir føringer for hva slags valg av materialkvalitet vi bruker, hvilket energikrav vi stiller til bygget og hvordan vi ivaretar samspillet med de grønne omgivelsene.

I Fredrikstad kommune har vi politikere som har turt å ta ambisiøse valg på vegne av miljøet vårt og kommende generasjoner. Vi har faglig dyktige medarbeidere som jobber fremtidsrettede, samarbeider til det beste for fellesskapet og tør å gå nye veier. Vi bygger ikke en standard løsning. Vi fokuserer på størst mulig sambruk, det lokale behovet, klimatilpasning og hva vi kan få til av løft for nærområdet. Det er god samfunnsøkonomi og det bidrar til bedre løsninger i dag og i fremtiden. La oss være stolte av det og fremsnakke alt det vi får ut av de pengene vi investerer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags