Jeg viser til artikkel i Fredrikstad Blad 7. juni.

De festeavgiftene det vises til er dessverre ikke unike for Hvalerområdet! Festeavgiftene er et resultat at de endringene som ble gjort i Lov om tomtefeste sommeren 2015. Endringene gjorde det mulig for grunneier å foreta et såkalt engangsløft av festeavgiften i forbindelse med fornyelse av festekontrakten.

Eksemplene som er referert i artikkelen, viser med all tydelighet at Stortinget har skutt langt over mål når de har fastsatt beregningsmodellen for festeavgiften. Denne skal etter lovendringen utgjøre 2% av tomteverdien, med fradrag for festers investering i tomta, med et tak på vel 12000 kroner (2017) pr mål. Taket justeres årlig med endring i konsumprisindeksen.

Det er 2 problemer med lovendringen:

  • 2% er for høyt. Det som er viktig å huske i denne sammenhengen er at festeavgiften kan justeres med utviklingen av konsumprisindeksen. Dessuten tar beregningen utgangspunkt i tomteverdien, som i mange år har steget til dels vesentlig mer enn konsumprisindeksen. Eksperter hos advokatfirmaet Deloitte har beregnet at grunneiers avkastning er mellom 4,9% og 6,4% ved en inflasjon fra 1,5% til 3%. Det er vel svært få investorer som kan forvente en avkastning i denne størrelsesorden på en risikofri investering? Tomtefesterforbundet foreslo i sin tid 1,25% som grunnlag for festeavgiften. Dette ville gitt en avkastning på 1,7-3,2%, hvilket er mer i tråd med hva man bør kunne forvente av f. eks et bankinnskudd.
     
  • Taket som referert ovenfor er knyttet til ett mål tomt. Gangetabellen tas da som oftest i bruk når avgiften skal beregnes for f. eks 4 mål. Da kommer man fort opp i de avgifter som er referert i avisen artikkel. Festeavgiften skal uansett ikke være høyere enn 2% av tomteverdien (for alle 4 mål), men hvordan skal man vurdere verdien på en 4 måls bebygget tomt? Praksis viser at takster utført av flere autoriserte takstmenn kan sprike med flere 100% for samme tomt.

En tomtefester er derfor utsatt for både en for høy prosentsats, og en stor risiko for at tomteverdien, den såkalte råtomtverdien, er overvurdert.

Den gode avkastningen festetomter gir, har gjort eiendommer med festetomter til et investeringsobjekt. Langsiktig og risikofri plassering av midler må nødvendigvis være forlokkende for plassering av ledig kapital!

Artikkelen viser til eksempler på relativt lave festeavgifter. Dette skyldes nok rett og slett at festekontrakten ikke er fornyet. Engangsløftet er i hovedsak knyttet til fornyelse eller innløsning av festetomta. Det er nok derfor flere som etter hvert vil erfare de til dels høye avgiftene som er referert i artikkelen.

En urimelig lov skaper nødvendigvis konflikter. I mange saker må derfor retten tre inn og løse problemet. Dette medfører både frustrasjon og ikke minst engstelse for å bli påført store kostnader. Folk flest er ikke vant til å måtte forsvare sine rettigheter i en rettssal. Dette medfører lett at festere vil akseptere betingelser de ikke burde akseptere, noe som naturligvis går på rettsikkerheten løs.

Tomtefesteloven er rett og slett en overlevning fra tidligere tider som Stortinget en gang for alle bør avvikle!