Høringsfrist 22. august for fremtidens Hvaler

Hvaler Arbeiderparti ønsker å satse på fiskerinæring i Utgårdskilen.

Hvaler Arbeiderparti ønsker å satse på fiskerinæring i Utgårdskilen. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Hvaler Ap vil satse på fiskeri, landbruk, håndverk og opplevelsesbasert reiseliv. – Dette er eksempler på stedstypiske og identitetsbærende næringer, skriver gruppeleder Mona Vauger.

DEL

Leserbrev 

I disse dager ligger Hvalers kommuneplan ute til høring. Høringsfristen er 22. august. Hvaler Arbeiderparti har innspill til planen, og her kan du lese om litt av det som vi mener er viktig i den nye kommuneplanen. Hvaler er en pilotkommune innen fornybar energi og vi er en «smart-kommune», allikevel ønsker ikke Hvaler Arbeiderparti å åpne for store vindmøller på landarealene, men ønsker å tilrettelegge for solenergi.

Bolig

Vi skal ha trygge og koselige tettsteder med nærhet til strender, hav og fantastisk Hvaler-natur. For å ta vare på Hvalernaturen er det viktig å ikke bygge ned for mye. En bit for bit-utbygging vil med tiden sette store spor i landskapet.

Hvaler Arbeiderparti sier ja til fortetting av dagens byggeområder, og vi sier nei til å punktere nye urørte områder til boligbygging. Hvaler har i dag et stort antall byggeklare tomter, det er mange muligheter for dem som har lyst til bosette seg i vårt øyparadis. Et overordnet miljøhensyn er styrende for et bærekraftig samfunn i fremtiden, derfor er det viktig å bygge videre på dagens senterstruktur med små grender der det er godt å bo og leve.

Hvaler Arbeiderparti ønsker å tilrettelegge for boliger til unge i etableringsfasen. Det bør tilrettelegges for boligbyggelag med en «ung» profil i noen av områdene i planen.

Hvaler Arbeiderparti vil at den nye kommuneplanen bør legge til rette for en høyere utnyttelsesgrad i eksisterende eldre boligområder (jfr. gamle reguleringsplaner) som ligger i senterområdene.

Her bør det være mulig å bygge om boliger til to- og firemannsboliger. Dette kan gi en rimeligere inngang i boligmarkedet for unge mennesker i etableringsfasen, og det vil også gi en bedre utnyttelse av arealene i utbygde områder.

Næring

Hvaler Arbeiderparti ønsker å legge vekt på næringsutvikling i kommunen vår. Vi ønsker å satse videre og legge til rette for dem som lykkes i dag. Det er viktig å lytte til alle de dyktige Hvaler-gründerne som bidrar til verdiskapning og arbeidsplasser på Hvaler. Det er de som sitter med kompetansen og har lang erfaring med det å drive verdiskapning på Hvaler.

Derfor ønsker vi å prioritere næring som vi vet får det til i dag. Derfor sier vi også nei til å åpne for store byggeprosjekter som vil beslaglegge store verdifulle naturområder, og som vi har erfart at ikke alltid passer inn på Hvaler.

Det er viktig å legge vekt på kunnskapsbasert og stedstypiske næringer som de viktigste satsingsområdene i Hvaler kommune. Fiskerinæringen, landbruket og håndverksbedrifter er eksempler på stedstypiske og identitetsbærende næringer som særlig skal stimuleres til utvikling. Det skal også legges vekt på opplevelsesbasert reiselivsnæring.

Området Stentippen Øst bør ikke settes av til råstoffutvinning.

Hvaler Arbeiderparti ønsker å satse på fiskerinæring i Utgårdskilen. Vi mener at Stenheimtomta på Skjærhalden fortsatt skal være en næringstomt, vi ønsker at båthavna på Skjærhalden skal videreutvikles og vi vil se på muligheten for bruksendring av gamle driftsbygninger som ikke har betydning for landbruksdrift. Landbruk er eksempel på stedstypisk og identitetsbærende næring som skal særlig stimuleres til utvikling. Båtopplag skal inn i planene som en stedstypisk næring, og der skal tilrettelegges for akvakultur.

Området Stentippen Øst bør ikke settes av til råstoffutvinning. Dagens formål, næringsbebyggelse med hensynssone kulturmiljø, bør beholdes.

Hytter

Hvaler Arbeiderparti vil videreføre byggeforbudet for nye hytter. Hvaler har en stor andel hytter, den største i landet i forhold til folketall, og det knytter seg utfordringer for en liten kommune å kunne tilby tjenester på sommeren når innbyggertallet mangedobles. Dagens hytter stiller større krav til fasiliteter, vei og infrastruktur noe som også legger press på Hvalers arealer.

I 2007 ble alle de ca 800 hyttetomtene som ikke fikk bygge da byggestoppen inntraff i 1972, gjennomgått. De aller fleste her får aldri bygget en hytte på sin tomt, på grunn av den strenge og riktige strandsonepolitikken. Noen få hyttetomter lå inne i de områdene som i dagens plan er satt av som et mulig fortettingsområde for hytter, med krav om områdeplan (regulering).

Hvaler Arbeiderparti mener at å åpne for nye hytter i disse områdene gir en forskjellsbehandling i forhold til alle de som aldri får bygge på sin tomt. Både av hensyn til disse, likebehandlingsprinsippet og av hensyn til arealdisponering, bør det ikke åpnes for å bygge nye hytter på Hvaler. Noen få hyttetomter hadde godkjent byggetillatelse den gang byggestoppen inntraff og det er fremdeles noen av de som ikke er utbygd.( Det er disse vi kan lese om i media, det er ikke åpent for ny hyttebygging uten områdeplan på Hvaler.)

Brygger

Det bør tilrettelegges for utsettingsramper for småbåter i tilknytning til bryggeanlegg. Hvaler Arbeiderparti mener at kystkulturlandskapet bør veie tungt og at det på noen steder er bedre egnet med noen små pålebrygger, enn å samle alle båtene i store flytebryggeanlegg som bryter helt med kystkulturlandskapet.

Kommuneplanen er en av de viktigste planene politikerne skal vedta, den vil danne rammene for fremtiden. Med en overordnet miljøtanke og Hvaler-naturen som må forvaltes riktig, håper vi at politikerne på Hvaler kan bli enige om en plan som tar vare på og videreutvikler Hvalers fordeler og særegenheter uten å forringe eller ødelegge det Hvaler som vi alle er så glade i.

Hytteeksplosjonen på Hvaler: Fra byggebonanza til bom stopp 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags