Oslofjordens Friluftsråd (OF) stiller seg negativ til utbygging nær viktig frilufts- og verneområder ved Ørekroken på Kirkøy. Hvaler park boligsameie ønsker å legge til rette for opptil tre tomannsboliger på halvannen etasje på sjøsiden av dagens bygningsmasse. Området er i dag regulert til campingformål og naturvern. Ny bygningsmasse foreslås sammen med eksisterende bygningsmasse å omreguleres fra campingformål til boligformål. En liten flik i vest er foreslått omregulert til naturvernformål.

OF er godt kjent i området og har også vært inne i tidligere planprosesser i området. Planområdet grenser direkte mot Prestegårdsskogen naturreservat der det i verneformålet fremgår at sandfuruskogen er en viktig del av landskapsbildet. Området ligger også i kort avstand fra Ytre Hvaler nasjonalpark og regionalt og nasjonalt viktige bade- og friluftsområder i Ørekroken.

Ut ifra naturvern- og friluftslivsinteresser finner OF det uheldig med en ytterligere utbygging i planområdet. Foruten nærheten til viktige verneområder vil en ønsket utvikling skje tett opp imot en av de viktigste innfallsportene og ferdselsårene/adkomstvei ned til det mye brukte friområdet Ørekroken som inngår i nasjonalparken.

En stor del av planområdet har tidligere inneholdt flere store furutrær som i henhold til eksisterende reguleringsplan skulle søkes bevart. Disse trærne er i etterkant av forrige planprosess fjernet, noe vi finner uheldig både ut ifra et landskaps- og naturfaglig synspunkt.

OF stiller spørsmål ved om en boligutvikling i området er i tråd med kommuneplanen og Østfold fylkeskommunes fylkes- og kystsoneplaner og ikke minst rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen (RPBO). Dette er viktige forhold som må søkes avklart i eventuell videre planprosess.

OF anbefaler ikke en ytterligere utvikling i det aktuelle planområdet. Vi anbefaler at eksisterende bebyggelse og anlegg reguleres til ferieleiligheter og ikke permanente boliger, jf. opprinnelig planformål. Dvs. tett opp imot planalternativ 2. Velger en likevel å gå videre med planen, må tiltaket konsekvensutredes da det er regionalt og nasjonalt viktige naturvern- og friluftslivsinteresser i nærområdet. Vi understreker viktigheten av å utrede konsekvenser av tiltaket innen temaer som:

■ friluftsliv, blant annet som foreslått innhente data fra ferdsel på nevnte atkomstvei og avklare eventuelle rettigheter knyttet til bruk av denne.
■ naturmangfold. Det bør i sommerhalvåret gjennomføres en supplerende kartlegging av biolog. Det er viktig at konsekvenser med tanke på tilgrensende verneområder utredes. Et tilstrekkelig stort areal bør avsettes til naturvernformål. En bør også vurdere behov for restaureringsbiotoper i området for å fremme biologisk mangfold, blant annet rødlistede arter. Vi foreslår at det legges til rette for å reetablere en bestand med større furutrær i planområdet igjen, noe som i fall bør skje gjennom beplantning med lokale furutrær. Områdets funksjon som mulig trekk-/viltkorridor for både pattedyr, fugler og andre artsgrupper bør belyses.
■ landskap. Vi anbefaler at det utarbeides en 3 D-modell som viser hvordan en utbygging vil bli ut ifra ulike ståsteder.

Vi ønsker å holdes orientert om eventuell videre planprosess.