Hvorfor slikt hastverk med Hvalers skolestruktur?

Liv og røre ved Floren skole på Skjærhalden. Det er et bilde Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Hvaler ikke vil gi slipp på. Arkivfoto: John Johansen.

Liv og røre ved Floren skole på Skjærhalden. Det er et bilde Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Hvaler ikke vil gi slipp på. Arkivfoto: John Johansen.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Hvaler Ap og Sp ber om grundig behandling av skolesaken: – Hvorfor kan ikke de andre partiene og rådmannen erkjenne at vedtaket i desember 2017 var feil? Ta et skritt tilbake og beklage at dere tok feil!

DEL

Leserbrev 

9. mai 2018 mottok Hvaler kommune et brev fra Fylkesmannen i Østfold med vedtak om at Hvaler kommunestyres avgjørelse om endring av skolestrukturen er opphevet.

«Fylkesmannen ber Hvaler kommune om å behandle saken på nytt på grunn av to forhold:

1. Tidsspennet mellom siste høring i 2015 og frem til nytt vedtak ble fattet desember 2017 er for stort. Blant annet er befolkningstilvekst i Hvaler kommune de seneste årene og det faktum at mange innbyggere kan ha oppfattet kommunestyrevedtaket av 2015 om tredelt skolestruktur som endelig, viktige årsaker til at det bør gjennomføres en ny høring i saken.

2. I den nye behandlingen av saken bes Hvaler kommune om å særskilt vurdere hensynet til barnets beste, jmf menneskerettsloven §2 nr. 4 og barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1.

Barnekonvensjonens artikkel 3, nr. 1 lyder som følger: «Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn».

I tillegg kan vi lese på Frps nettsider at det blir færre skolenedleggelser med Frp.

Hvaler Arbeiderparti og Hvaler Sp er undrene og noe spørrende til kommunestyrets flertall, H, Frp, SV og MDG, som vedtok nedlegging av barneskolene på Floren/Skjærhalden og Åttekanten/Hauge på Hvaler:

Kan det være slik at flertallet i Kommunestyret tar feil om fremtidens skolestruktur, at det vil komme nye momenter og synspunkter som gjør at flertallet må snu og fortsatt gå inn for tre skoler på Hvaler?

Vi minner leserne om at ved forrige kommunevalg sa daværende leder for Frp at «det kun var Frp som var garantisten for fortsatt tre skoler på Hvaler etter valget. Velgerne kan ikke stole på Hvaler Arbeiderparti i skolesaken».

Det viser seg at det er Hvaler Arbeiderparti og Hvaler Senterpartiet folk kan stole på i skolesaken. Hvaler kommune har en gjeldende kommunal «Forskrift om skolekretsgrenser» vedtatt 23.11.2005. Kommunen skal ha tre skoler. Kommunen skal ha tre skoler – to barneskoler og en ungdomsskole. Så sent som 12.05.2016 slo kommunestyret fast – etter flere års omfattende utredningsarbeid og høringsrunder – at Hvaler fremdeles skal ha tre skoler. Kommunestyrevedtak deretter å rehabilitere disse skolene.

Hvorfor vil kommunestyrets flertall ikke støtte Hvaler Arbeiderpartis forslag om en grundig høring av deres forslag om å legge ned barneskolene på Floren og Åttekanten? Flertallet legger opp til den korteste og raskeste høringen som er mulig innenfor det som loven tillater. H og Frp vil at høringen bare skal være 10 uker og avsluttes 17. august da folk er opptatt med ferie. I tillegg legges det ikke opp til en åpen høring, der alle kan høres, men at bare noen bestemte grupper er høringsinstanser.

Hvaler Arbeiderparti og Senterparti mener at alle de berørte partene i skolesaken skal kunne få en behandling i tråd med Fylkesmannens vedtak som opphevet flertallets vedtak om å bygge en stor skole på Hvaler, og da bør høringsfrist settes til 15. september 2018, slik at det er en reell mulighet for dem som blir berørt kan gi sin uttalelse.

Det er viktig at Hvaler kommune gir høringsorganene en god prosess så FAU, Elevrådene, SU, aksjonsgruppene og innbyggerne har en mulighet til å komme med sine ytringer til saken. Vi mener at alle innbyggere skal ha muligheten til å bli hørt i en så viktig sak som fortsatt tre skoler på Hvaler. Vi kan ikke se bort fra de over 650 underskriftene som ble forelagt kommunestyret 03.05.18.

Grendelag og nærmiljøer ellers blir ikke hørt. Ulike andre brukergrupper av skolene på kveldstid blir ikke hørt. Mange av brukerne av rom på Åttekanten og Floren mister muligheten til aktiviteter på kveldstid. Den vanlige innbygger i Hvaler kommune som arbeider for et levende nærmiljø, slik som pensjonistlaget får ikke muligheten til å uttale seg

Frem til ny politisk behandling høsten 2018 skal rådmannen forholde seg til Fylkesmannens tilbakemelding som lyder: Hvaler kommune bes behandle skolesaken på nytt. Det er derfor ikke mulig for administrasjonen å igangsette et videre arbeid for å planlegge rehabilitering eller nybygg med dagens skolestruktur.

Vi ønsker svar fra ordfører og Hvaler Frp:

■ Hvorfor vil dere ikke at de berørte partene i skolesaken skal kunne få frist til 15. september?

■ Hvorfor haster det slik at dere mener at rådmannen må legger frem resultatene fra den nye høringsrunden for politisk behandling september/oktober 2018?

■ Hvorfor kan ikke dere og rådmannen erkjenne at vedtaket i desember 2017 var feil? Ta et skritt tilbake og beklage at dere tok feil!

Spesielt Frp som omtaler seg som partiet for folk flest og som gjennom mange år har sagt at viktige saker skal ut på høring til folket og at Frp, er ombudsmenn for innbyggerne og ønsker å vite hva innbyggerne mener om sakene. I tillegg kan vi lese på Frps nettsider at det blir færre skolenedleggelser med Frp.

Hvaler Arbeiderparti og Hvaler Senterparti mener at det er et rimelig krav at FAU, Elevrådene, SU, aksjonsgruppene og innbyggerne har en mulighet til å komme med sine ytringer og bli hørt i en så viktig sak som gjelder hele Hvaler.

Som politikere har vi alle et ansvar for at lover og regler følges. Det skjer fra tid til annen at vedtak blir feil og lover feiltolkes. Vi må ikke gå i den politiske fella å tro at vi er ufeilbarlige og at alt vi gjør er rett og riktig. I denne saken har Fylkesmannen gjort oss oppmerksom på dette.

Skal vi få en grundige vurdering i tråd med Fylkesmannens vedtak vil det nødvendigvis ta noe tid, spesielt siden skolene nå har sommerferie, og både gamle og nye FAU-er er ute av funksjon.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags