Takk til Fortidsminneforeningen ved Thor Haugsten og Historielaget, som tok initiativ til folkemøte på Litteraturhuset om: «Åpning av Veumbekken og eventuelle konsekvenser for Holmen-området.»

Åpent spørsmål til Halvard Romundset og Fredrikstad kommune vedrørende Holmen-planen:

Kommunens foreslåtte plan vil rasere store deler av trehusbebyggelsen i Holmen-området, som tidligere er regulert til bevaring. Hallvard Romundset, Fredrikstad kommune presenterte tre alternative løsninger for Holmegaten: 1) Lukket kulvert. 2) Liten åpen betongkanal. 3) Bred åpen betongkanal.

Forslag til løsning ble bred åpen betongkanal, med et omfang som resulterer i at 45 bevaringsverdige hus skal rives langs Holmengata og ned mot Vesterelven.

Dette blir så idyllisk, sa Romundset! En rett betongkanal, kanskje med en høy langsgående vegg på ene siden, blir ikke idyllisk, selv med en merkostnad på 150 millioner! Det ble ikke avklart hvilke begrensninger den nye reguleringsplanen får mht. husenes byggehøyde, lengde eller volum. Det ble nevnt at byggehøyder opp mot 10,5 meter er mulig.

En forlengelse av Veumbekken er nødvendig for å sikre overvann, men er det mulig at en utvidelse av Veumbekken alene kan kreve så stor kanal som skissert, eller er det andre skjulte føringer som ikke kommer frem?

■ Hvilke alternative løsninger kan redusere saneringen av trehusbebyggelsen?

■ Hvor stor vannføring har Veumbekken i dag?

■ Hvor stor vannmengde kan en stor kulvert eller to parallelle kulverter ta unna?

■ Kan deler av den lille kanalen overbygges, eller med forhøyede vegger?

■ Kan deler av vannmengden i Veumbekken transporteres til den nylige sprengte kanalen som løper ut i Seutelven?

Endringen i infrastrukturen. Holmegaten blir stengt for trafikk.

■ Hvor skal denne trafikken ledes til og til hvilken kostnad?

■ Kloakkledninger må flyttes, er disse med i beregningene?

■ Antar at det ligger både tele- og høyspentkabler i traseen, må disse flyttes? Til hvilken kostnad?

Følg byantikvarens forslag til bevaring og utvikling av Holmen.

  • Se avstemning nederst på siden: «Revurder forslaget til regulering av Holmenområdet ifm. åpning av Veumbekken»

Det var applaus for byantikvar Vegar Lies flotte innlegg. Fredrikstad kommune må begynne å lytte til hans sterke faglige gode argumenter og ta disse med i den videre beslutningsprosessen. Takk også til byens levende folkekjære by leksikon, Svein Skahjem, som kom med gode argumenter, samt Trond Svandal og Janne Wilberg, synd at disse ikke er referert i avisene.

Vi ser tydelig at byens politikere ikke har ønsket eller klart å bevare den stedlige arkitekturen i de senere år, gjennom rivningen av gammel bebyggelse og nybyggingen, både i byen og langs elven.

PS til avisen:

Den lille notisen i Fredriksstad Blad torsdag 12. januar vedrørende Holmen manglet alle innspill som ble stilt til Holmen-planen under folkemøtet 10. januar.