Høgskolen i Østfold vil undersøke hvordan folk ser for seg fremtidens velferd. Hvis du fikk bestemme, hvordan vil du at velferden skal være organisert om 20 år?Hvordan tror det blir om 20 år?

Å stå sammen i vanskelige tider for å løse felles utfordringer er typisk norsk. I Norge er det dypt rotfestet at vi må ha et felles sosialt sikkerhetsnett for dem som behøver det aller mest. Samtidig er det en bred forståelse for at de som har stått i arbeidslivet gjennom et langt liv skal ha en anstendig pensjon å leve av.

Etter 2. verdenskrig var det i det norske samfunnet en bred forståelse av at Norge skulle bygges opp igjen fra grunnen av. De store utfordringene vi sto overfor krevde brede politiske løsninger, men også en folkelig forankring.

Som land har vi vært svært heldig i fordeling av naturressurser. Der våre oljerikdommer tidligere har finansiert våre velferdsgoder, kan det i fremtiden være havet og dets rikdommer som kan høstes for samme formål.

Felles for tiden som ligger bak oss var en nasjonal visjon om hvor vi ville. Basert på denne visjonen ble vår velferdsstat bygget sten for sten. I dag står vi overfor nye utfordringer som setter våre velferdsordninger på prøve.

Høgskolen i Østfold vil nå se nærmere på fremtidens velferdstjenester og hvordan folk tror disse vil bli. Dette vil vi gjøre gjennom et etablert forskningssamarbeid med Högskolan i Borås om gjennomføring av en delstudie om forventninger til fremtidens velferdstjenester. Samme studie er gjennomført i Australia, Canada og Sverige.

Det handler om å møte den interesserte kvinnen og mannen i gaten og høre hva de har å si om fremtiden.

 

Ideen med delstudien er å møte personer i ulike land i ulik aldre, med ulike funksjoner. Det handler om å møte den interesserte kvinnen og mannen i gaten og høre hva de har å si om fremtiden. Hvordan forteller folk og eksperter om fremtidens velferd og hvordan varierer disse beskrivelsene mellom ulike land?

I vår undersøkelse ønsker vi å stille spørsmålet; om du fikk bestemme, hvordan vil du at velferden skal være organisert om 20 år? Hvordan tror du den kommer til å være organisert om 20 år?

Basert på svarene vi samler inn kan vi lage scenarioer om hvordan folk ønsker seg fremtidens velferdstjenester og om dette skiller seg vesentlig fra hvordan de tror det blir.

Det interessante er om svarene skiller seg vesentlig fra de landene vi sammenligner oss med. Spesielt fordi man ofte refererer til den nordiske velferdsmodellen som noe helt unikt og som skiller seg fra mange andre velferdsmodeller. Både i forhold til dens omfordelingsprofil, men også vektleggingen av et sosialt sikkerhetsnett.  

For å vite mer om hvordan beboere i Fredrikstad og omliggende kommuner tenker om fremtidens velferdstjenester, ønsker vi å intervjue mennesker i aldersgruppen 20 til 80 år. Hva er viktig for deg og hvilke tanker har du om fremtiden?

Kan DU tenke deg å delta i denne studien? Vi vil gjerne invitere deg til intervju for å høre dine tanker om fremtiden. Kontaktinformasjon om forfatterne finnes i faktarammen under kronikken.