Rød-rektor i takt med barna – men kanskje ikke med FRID

Bjørn Støle: – Bildet,  en stor grønn «gymsalgulvflate», er illustrerende på at leder av FRID, Stefan Løkse,  i sitt innlegg er mer opptatt av «flate» enn hvilket mangfold av barn og  aktiviteter som kan utspille seg på «flaten». Bildet  viser dagens gymsal i Svartbygget, og sto også til FRID-lederens innlegg som Støle her svarer på.

Bjørn Støle: – Bildet,  en stor grønn «gymsalgulvflate», er illustrerende på at leder av FRID, Stefan Løkse,  i sitt innlegg er mer opptatt av «flate» enn hvilket mangfold av barn og  aktiviteter som kan utspille seg på «flaten». Bildet viser dagens gymsal i Svartbygget, og sto også til FRID-lederens innlegg som Støle her svarer på. Foto:

Av

Rektor Bjørn Støle ved Rød skole på Kråkerøy svarer Fredrikstad Idrettsråd som ønser idrettshall i stedet for gymsal: – Skolen har ikke behov for en idrettshall for å ivareta kjerneelementene i kroppsøvingsfaget, og det er det vi har blitt bedt om å uttale oss om.

DEL

Leserbrev

Jeg mener at leder av FRID viser mangelfull innsikt og forståelse for den prosessen Fredrikstad kommune gjennomfører for å få et bredt og godt beslutningsgrunnlag når politikerne skal ta stilling til hva et nytt skolebygg skal romme. Skolen har uttalt seg om sitt behov med utgangspunkt i det som er skolens mandat og som er nedfelt i programutredningenen for nybygget. Nybygget skal erstatte «Svartbygget». Dette er et bygg som i hovedsak har funksjoner for SFO, kroppsøving, mat og helse og kunst og håndverk.

Svartbygget bærer ikke sitt navn uten grunn. Det er et bygg som er overmodent for sanering. Det har vært gjort kompenserende byggetekniske tiltak gjennom ulike tider for å bøte på byggets mangler, noe som har medført at vi har et svært dårlig bygg med hensyn til funksjonalitet, inneklima, estetikk, renhold, vedlikehold og lærings- /arbeidsmiljø for lærere og elever.

Endringen innebærer at kroppsøvingsfaget skal legge mer vekt på ulike bevegelsesaktiviteter, lek og øving og være mindre idrettsrettet.

På spørsmål fra FB, om skolen har behov for en ny idrettshall, svarte jeg i hht skolens programutredning for nybygget og de innspillene vi har gitt i høringen. Jeg sa videre i intervjuet at skolen ikke vil motarbeide en idrettshall dersom skolens behov blir ivaretatt. Det at leder av FRID velger å sitere det andre har sagt i prosessen og personifisere debatten er hans valg, et valg jeg mener gjør debatten «flat» og uinteressant.

Skolens behov for undervisningsarealer

Skolens behov for undervisningslokaler er forankret i plan-, lovverk og hva som er god pedagogisk praksis. Det er godt dokumentert i skolens «Programutredningen» som var ferdig utarbeidet høsten 2017. En programutredning skal beskrive den aktivitet og funksjon som forventes i lokalene som man har planlagt nybygd.

Programutredningen er et verktøy for arkitekt og prosjekterende til å finne løsninger som er best i forhold til økonomiske rammer og brukers behov. Programutredningen gir et bilde av skolens tanker om fremtidig skoledrift og organisering, samt læreplanens intensjoner om organisering av undervisning og praksis. Programutredningen skal også gi en beskrivelse av lokale forhold ved Rød skole som vil være viktig for arkitekt å vite noe om.

Kroppsøvingsfaget ny lærerplan august 2020, fagfornyelsen

I forbindelse med ny lærerplan, Fagfornyelsen (LK20), som skal implementeres fra august 2020, er det nye kjerneelementer i kroppsøvingsfaget. I den planen poengteres det at aktivitetene i faget skal være mindre idrettsrettet.

Kjerneelementer i kroppsøving er: Bevegelse og kroppslig læring, deltagelse og samspill i bevegelsesaktiviteter, uteaktiviteter og naturferdsel.

Endringen innebærer at faget skal legge mer vekt på ulike bevegelsesaktiviteter, lek og øving og være mindre idrettsrettet. Faget skal motivere elevene til en aktiv livsstil og bidra til god helse. Elevene skal oppleve et mer variert fag, der de utforsker egen identitet og selvbilde, reflekterer og tenker kritisk om sammenhengene mellom bevegelse, kropp, trening og helse (Utdanningsdirektoratet, 2019).

Skolen har ikke behov for en idrettshall for å ivareta kjerneelementene i kroppsøvingsfaget, og det er det vi har blitt bedt om å uttale oss om.

Flerbrukshall/gymsal med kulturarena og Friplassen

I programutredningen sier vi at skolen har behov for en flerbrukshall/gymsal med en kulturarena. Et rom som er «koblet opp» mot SFO og øvrige undervisningsarealer i nybygget. For kroppsøvingsfaget har skolen behov for innendørsarealer som er store nok til å gjennomføre kroppsøving med 60 elever samtidig. Skolen ønsker også arealer som er egnet for utendørs aktivitet i kroppsøvingsfaget. Dette skal være funksjonelle arealer som også skal kunne benyttes til uorganisert lek og aktivitet utenom skoletiden og den organiserte delen av idretten. En løsning for dette er et konsept som bærer navnet «Friplassen». Søk det opp på nett og se hvilke muligheter en slik plass gir for fysisk aktivitet både sommer og vinter.

Friplassen er en fullverdig treningsarena for utøvere på alle nivåer. For noen er Friplassen gnisten som tenner flammen i toppidrettsutøveren, for andre en arena for vennskapelig kappestrid og lek. Aktiv fritid for flere. Legges anlegget i tilknytning til en skole, blir brukereffekten optimal.

Norsk idrett og Multiconsult har sammen med Norges Friidrettsforbund og Norges turnforbund utarbeidet dette konseptet. Sarpsborg kommune har etablert en slik aktivitetsarena ved Sandbakken barne- ungdomsskole. En friplass i forlengelse av skolegården vil tilføre viktige fysiske dimensjoner til skoledagen – samtidig som den inviterer til bruk både før og etter skoletid.

Sten Tore Svennes, ved Sandbakken barne- og ungdomsskole, Sarpsborg sier følgende;

«Når barna kommer inn litt svette i luggen, etter å ha tilbrakt friminuttet på friplassen, er de også mer fornøyde. Tilgang til sunne aktiviteter rett utenfor skoledøren tilfører elevene overskuddsenergi og økt konsentrasjonsevne».

Vi har lenge jobbet for å få på plass en slik friplass ved Rød skole, men har dessverre ikke nådd frem med begrunnelse i at en slik aktivitetsarena må sees i sammenheng med nytt bygg.

Skolens behov bør prioriteres i en skoleutbygging

Skolen har blitt bedt om å si noe om sitt behov for kroppsøvingslokaliteter. Vi har sagt at vi ikke har behov for en idrettshall. Vi frykter at en idrettshall vil føre til at idrettens behov blir prioritert fremfor skolens og andre brukere og foreninger i nærmiljøet. Tilgjengeligheten for skolen og annen kulturutfoldelse som fritidsklubb, musikk, kulturskole, dans, teater, korps, drill, kor og «etter skoletid arrangementer» vil etter vår mening ha bedre vilkår i en flerbrukshall/gymsal enn i en idrettshall. Barneidretten og andre idretter vil ha større mulighet til å «slippe til» og ha glimrende treningsarealer i nærmiljøet på mindre flater enn det leder av FRID nevner. Flerbrukshallen/gymsalen på Sagabakken skole er et godt eksempel på det.

Jeg tror det er viktig å definere hva en legger i begrepene, idrettshall, flerbrukshall og gymsal. Skolen ønsker at nybygget skal romme skolens og SFO sitt behov på dagtid og at det skal kunne brukes av barna i nærmiljøet på ettermiddagstid/kveldstid og i helgene.

Ikke i utakt med barna, men med FAU og FRID … kanskje?

Jeg er glad for at Fredrikstad kommune har lagt opp til en bred og grundig prosess der de ulike aktørene kommuniserer sine behov, og jeg tror alle gjør det ut fra sine behov og med de beste hensikter. Jeg ser frem imot den videre prosessen og håper og tror at resultatet blir bra for barna på Rød. Jeg møter gjerne opp på et møte hos FRID der jeg kan redegjøre nærmere for skolens behov og hva som er skolens begrunnelse for at vi ikke har meldt inn noe behov for en idrettshall. Det har nå gått seks år siden det ble bestemt at skolens «svartbygg» og dets funksjoner skulle erstattes med et nytt bygg. Bygget skulle stått ferdig til skolestart 2019….


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags