Gå til sidens hovedinnhold

Lytt til lokalsamfunnet om ny skole på Gudeberg

Artikkelen er over 3 år gammel

– Det er massiv motstand i lokalmiljøet mot den nye Gudeberg og Råkollen skole, advarer Fredrikstad Høyre. Representantene Holberg, Laabak og Apenes mener det blir for trangt og for stor trafikk.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Detaljreguleringen og konsekvensutredning for Gudeberg og Råkollen skole har i disse dager vært ute på høring og vi registrerer stort engasjement i saken. Høyre har støttet opp om vedtatt skolebruksplan, men er skeptiske til planene som nå foreligger.

Høyre opplever at prosjektet ikke er i henhold til bestillingen som beskrevet i Skolebruksplan for Fredrikstad 2015–2025. I planen står det blant annet å lese at flytting av Råkollen skole til Gudeberg er anbefalt (s 35) «Både på grunn av mulighet for utvidelse av eksisterende tomt ved Gudeberg barne- og ungdomsskole og at Gudeberg barne- og ungdomsskole er en 1.–10. trinn-skole.»

Gudebergs nærhet til Gamlebyen og forterrenget gir svært begrenset mulighet for utvidelse av dagens skolebygg.

 

Dette medfører ikke riktighet. Gudebergs nærhet til Gamlebyen og forterrenget gir svært begrenset mulighet for utvidelse av dagens skolebygg. Dette illustreres ved at forslaget som nå er lagt frem viser et påbygg som er satt på pæler og som i stor grad vil forringe barnas uteareal. Planene beskriver en løsning som vil gi et uteareal tilsvarende 21 kvadratmeter pr. elev, men som i realiteten vil bli betydelig innskrenket ettersom vi mener at oppholdsplass under overbygget ikke kvalifiserer som uteareal.

Helsedirektoratets anbefalinger på 40–50 kvm uteareal per elev er i så måte ikke hensyntatt.
Nåværende regulering av området tar heller ikke hensyn til den forventede befolkningsveksten på opp mot 20 prosent som er estimert for de neste 12 årene. Ved samlokalisering av de to skolene vil man stenge for videre utbygging for å tilfredsstille senere behov for økt kapasitet.

Vi reagerer også på at det i planløsning tas utgangspunkt i et elevtall på Gudeberg skole som er for lavt. I Skolebruksplanen (s 36) er det estimert et elevtall for Gudeberg skole i 2018 på 384, mens det per i dag er 450 elever ved skolen, noe som gir grunn til bekymring for fremtidige kapasitetsproblemer. Det presiseres også at: «Kapasitetsutvidelsen ved skolen må̊ komme før en eventuell utbygging for ny Råkollen skole lokalisert ved Gudeberg skole som følge av dagens plassering av paviljonger og løsning med midlertidige skolelokaler i byggeperiode.» (s 100).
Høyre opplever det som problematisk at dette punktet ikke er besvart i nåværende regulering.

Samlokalisering av skolene vil også føre til økt trafikkbelastning i området. Lokalsamfunnet er allerede bekymret for trafikken i området og Høyre har forståelse for dette. Vi mener at den foreslåtte endringen i trafikkmønster ikke er tilfredsstillende løst og at den ikke tar hensyn til faktiske trafikale forhold rundt skolen.

Høyre etterlyser alternative løsninger og kan ikke se at slikt er vurdert i arbeidet med reguleringsplanen. Det er både praktiske og økonomiske forhold som her taler for at man bør ta et steg tilbake og se på saken på nytt, og vi mener dette må kunne gjøres uten at det påløper en vesentlig forsinkelse av byggestart.

Vi opplever nå en massiv motstand i lokalmiljøet mot de forestående planene, og vi er bekymret over at vi her risikerer å overkjøre de involverte. Skal vi drive god lokalpolitikk må vi lytte til lokalsamfunnet. Vi ønsker en sunn skolepolitikk med egnede læringsarenaer med rom for vekst og inkludering. Høyre kan ikke se at planene for Gudeberg og Råkollen skole legger til rette for det.                                       

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.