Kristin Orme stiller i et leserbrev viktige spørsmål omkring oppfølgningen av bestemmelsene for Gamlebyen og det løpende bevaringsarbeidet. Jeg deler flere av Ormes bekymringer, men kan forsikre om at hverken Gamlebyutvalget eller foreningen Gamle Fredrikstad ligger på latsiden.

Gamlebyen som helhet har knapt fremstått som bedre enn bevart enn idag. Der det i tiden før bevaringsarbeidet startet var forfalne hus, husmorvinduer, tv-antenner og asfalt i gatene fremstår etterhvert den lille byen bak vollene som et helhetlig kulturminne, slik den har gjort de siste tiårene. Derfor kan bevaringsarbeidet for enkelte fremstå som å slå inn åpne dører: Hvorfor bruke mengder av tid på et smykke som Gamlebyen? Samtidig er det i vår tid vi har nesten ubegrensede ressurser til å pusse opp, forskjønne og endre fasader og hus, og det er svært viktig at man trår riktig. Bevaringsarbeidet er således viktigere enn noen gang.

Listen over avvik diskuteres jevnlig, i likhet med alle de problemstillingene Orme reiser, og det etterlyses tiltak.

Kristin Orme har helt rett i at man har en vei å gå når det gjelder å følge bestemmelsene for Gamlebyen. De fleste gårdeiere er seg sitt ansvar bevisst, og uten den innsatsen private gårdeiere har gjort ville ikke Gamlebyen ha vært den attraktive «lekeplassen» for tilfeldige festivaler og næringsdrivende den er i dag. Likevel skjer det unntaksvis at fasader endres, originale vinduer ryker ut i containere eller 1800-tallspanel rives av husveggene i ly av mørket. Tidvis kan det virke som at bygningsmyndighetene mangler midler til å gripe inn, eller at konsekvensene er for små til at man bryr seg.

Orme påpeker utidig reklame som bukker og markører på gater og fortau, en stadig gjenganger i debatten omkring Gamlebyens indre liv. Det er riktig at slike installasjoner skal søkes om, og det er riktig at kommunen er helt fraværende. Men også her har den enkelte gårdeier og næringsdrivende et ansvar, på samme måte som man har ansvar for snømåking og rassikring på utsiden av sitt eget hus. At kommunen ikke følger opp fritar ikke gårdeier og næringsdrivende for dette ansvaret.

Broene over til «fastlandet» krever stadig vedlikehold, og enkelte steder kan man som Orme påpeker se tegn på forfall. Evige diskusjoner mellom kommune og Forsvarsbygg om ansvar for vollverk, broer, stier og parkområder må ta deler av skylden for dette. Samtidig må man på et tidspunkt ta debatten om hva som er viktigst, om man skal prioritere kanonlavetter eller vindebro, om vollverkene skal tilrettelegges som park eller kulturminne og så videre. Konklusjonene må følges av midler til gjennomføring.

Les også

En festning uten kanoner er en park!

Foreningen Gamle Fredrikstad jobber med denne tematikken daglig, og sendte så sent som 9. oktober et brev til rådmann og ordfører for å be dem ta tak i manglende oppfølgning av bestemmelsene i Gamlebyen fra kommunens side, foreløpig den siste i en lang rekke henvendelser om det samme og lignende temaer. Vi ber jevnlig om tettere dialog med byggesaksavdelingen ved Fredrikstad kommune når det kommer til saker som omhandler Gamlebyen, nettopp på bakgrunn av den samme bekymring som Orme trekker frem.

Orme kan, i likhet med alle byens borgere, få innsyn i referatene fra Gamlebyutvalget. Hvert år foretas det befaringer med sikte på å avdekke avvik, der representanter fra kommunen, gårdeiere, næringsdrivende og Gamle Fredrikstad deltar. Listen over avvik diskuteres jevnlig, i likhet med alle de problemstillingene Orme reiser, og det etterlyses tiltak. Broene over vollgraven er ikke et unntak.

Det er Fredrikstad kommune og Forsvarsbygg, i tillegg til den enkelte gårdeier og næringsdrivende, som sammen sitter på løsningen i Gamlebyen, både hva gjelder vedlikehold, bevaring, oppfylling av tomme lokaler og oppfølgning av bestemmelsene. At flere kritiserer at ting står ganske stille er bra, og foreningen Gamle Fredrikstad hilser således Ormes innlegg velkommen.