Den overordnede og prinsipielle uttalelsen fra rådet er at dette er et budsjett og en revidert handlingsplan som er uforsvarlig og uetisk overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne. Konsekvensene av forslaget er direkte i strid med kommuneplanens målsetninger. Samtlige tiltak og såkalte satsninger vil bidra til en utvikling som fører bort fra kommuneplanens mål – ikke nærmere. Forslaget bryter med grunnleggende prinsipper om brukermedvirkning, nasjonale mål og retningslinjer for mennesker med nedsatt funksjonsevne og FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Særlig reagerer rådet på at rådmannen legger Agenda Kaupangs økonomiske beregninger til grunn for tiltakene som skal gjennomføres. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne venter fortsatt på å få analysen til behandling med en vurdering av tiltakene som foreslås opp i mot nasjonale mål og retningslinjer for mennesker med nedsatt funksjonsevne og FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. At rådmannen legger tiltak til grunn for budsjettet uten rådets behandling og uten konsekvensvurderinger for mennesker med nedsatt funksjonsevne, oppfatter rådet som dypt problematisk. Det er krevende for rådet å gi konkrete innspill til budsjettet slik det foreligger nå. Vi stiller i første rekke spørsmålstegn ved prosessen.

 

For å forebygge helseutfordringer, fremme mestring, aktiviteter og selvstendighet må tidlig innsats, individuelle tjenestetilbud og brukermedvirkning være grunnleggende.

 

Rådet opplever at foreslåtte reduksjoner i de årlige budsjettene framover er uforsvarlig gitt at det er et dokumentert behov for økning av rammen og at reduksjonene i øvrige seksjoner er mye mindre. Vi registrerer argumentet om at Fredrikstad kommune bruker mer penger enn sammenlignbare kommuner på tjenester til funksjonshemmede, men kan melde at fra brukernes ståsted er det behov for økning i tjenestekvalitet.

 

Les også

Etterlysning: Tydelige svar om likestilling fra de politiske partiene i Fredrikstad

 

Rådet forstår behovet for å effektivisere og redusere utgifter. Tiltakene som foreslås er kontraproduktive for mennesker med nedsatt funksjonsevne opp imot kommuneplanens mål. Dette er ikke riktige tiltak for å møte de økonomiske utfordringene på sikt. For å forebygge helseutfordringer, fremme mestring, aktiviteter og selvstendighet må tidlig innsats, individuelle tjenestetilbud og brukermedvirkning være grunnleggende. Rådet mener kommunen gjennom en plan for levekår for mennesker med nedsatt funksjonsevne må definere konkrete mål, standarder og tiltak for å fremme og sikre forsvarlige levekår for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Hele uttalelsen er tilgjengelig på kommunens nettsider.

Bakgrunn

  • Mandag 12.11 er det åpent møte på Litteraturhuset om oppfølgningen av rettighetsutvalgets rapport på Lik linje som dokumenterte diskriminering av mennesker med utviklingshemming.
  • Tirsdag 13.11 på Scandic City inviterer Likeverdsalliansen til budsjettmøte med de politiske partiene om rådmannens budsjettforslag.