Fredrikstad har mange viktige aktiviteter innenfor området som kalles «sirkulær økonomi».

Når Avfallskonferansen 2017 med tema «Sirkulær fremtid» avholdes 13. til 15. juni i Kristiansand, vil vi bli lagt merke til gjennom utstillerstand i regi av Frevar og deltagelse fra Frevar, næringsavdelingen og Teknisk drift. Vi skal fortelle at Norges mest attraktive by definitivt er attraktiv også for de grønne næringene og at vi legger til rette for nye etableringer.

Frevar og Fredrikstad kommune har i mange år bidratt til den sirkulære økonomien. I tillegg er hele Øra industriområde å betrakte som et stort, levende verksted for aktiviteter innen sirkulær økonomi. Fredrikstad kommune har blant annet lagt til rette med en reguleringsplan som tar hensyn både til industrielt mangfold og miljømessige samfunnsinteresser.

Sirkulær økonomi

  • Sirkulær økonomi er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig.
  • Dette ønskes oppnådd ved redusere råvarebruk, avfall, utslipp, energiforbruk til et minimum.
  • Sirkulær økonomi har også som mål at produkt gjenbrukes, gjerne også utenom sitt sitt opprinnerlige formål.
  • Kilde: Wikipedia

Vi bidrar i egen virksomhet direkte samt ved å sette krav til de innkjøp som foretas. Vi ønsket at tildelingskriteriet miljø skulle vektes minst 30 prosent når Fredrikstad kommune ble hørt om ny forskrift om regelverket i offentlige anskaffelser i februar i år. Miljø vil også være en viktig faktor i kommunens nye anskaffelsesstrategi- og reglement som vedtas 15. juni.

Ørakonferansen har de tre siste årene bidratt til å skape en viktig møteplass. Fredrikstadkonferansen og Østfoldkonferansen likeså. Fredrikstad Næringsforening samler industrien, og gjør også en meget viktig jobb. De samtaler som føres om ytterligere samhandling innenfor den kommunaltekniske driften i Østfold vil også gi oss muligheter for mindre ressursbruk og mer effektiv, samlende drift.

Et viktig eksempel på at Fredrikstad sammen med Østfold mener alvor er planene om bygging av ettersorteringsanlegg på Øra. Her har MOVAR og Indre Østfold IKS sammen med kommunene Fredrikstad, Halden og Sarpsborg laget en kritisk masse som muliggjør bygging av et effektivt ettersorteringsanlegg. Fraksjonene fra anlegget settes tilbake til kretsløpsøkonomien både ved material- og energigjenvinning.

I Fredrikstad benyttes løpende råvarer videre inn i industrielle prosesser som råvarer til produkter og/eller energiproduksjon.

Energigjenvinning av fraksjoner fra dette anlegget har lave utslipp av klimagasser da tilnærmet all plast utsorteres. Det betyr at den fraksjonen som gjenstår blir et tilnærmet klimanøytralt brensel. Energien som oppstår, ved gjenvinning i energigjenvinningsanlegg, går blant annet til fjernvarme og prosessindustri som igjen benytter energien til å produsere nye produkter som også de har en levetid.

Denne nye ordningen vil gjøre det lettere for innbyggerne å være miljøvennlige.

Fredrikstad kommune har via bruk av næringsfondet gitt støtte til utredning av et nasjonalt senter for sirkulær økonomi i Fredrikstad.

Bedriftsnettverkene Gjenvinning Østfold og Borg Plastnett ønsker å etablere et nasjonalt senter for sirkulær økonomi i Fredrikstad. 45 bedrifter fra regionen står bak søknaden og har fått støtte fra næringsfondet til de innledende arbeidene. Man skal forsøke å etablere et NCE (Norwegian Center of Expertise) innen sirkulær økonomi samt et testsenter for gjenbruk av plast. Dette tett integrert med industrien på Øra.

I Fredrikstad benyttes løpende råvarer videre inn i industrielle prosesser som råvarer til produkter og/eller energiproduksjon.

En av de mer tydelige løpene er når kildesortert avfall energigjenvinnes på Frevar til damp hos Kronos Titan. Kronos produserer så titanpigment som benyttes i produksjonen av jernskrap lokalt levert fra Øra. I Kronos’ produksjon dannes restproduktet «jernsulfat». Dette benyttes både direkte til vannrensing i mange avløpsrenseanlegg, men leveres også som råvare til Kemira Chemicals. Kemira foredler så jernsulfatet til et nytt produkt «jernklorid». Jernkloriden benyttes blant annet ved Frevars avløpsrenseanlegg for å rense vann. Restproduktet fra avløpsrensing er slam. Slammet benyttes som jordforbedringsmiddel av bøndene i Rakkestad. Maten fra jordene spiser vi. Tenk at Øra både bidrar til brød og etter hvert laks på bordet!

Syklus i Onsøy sorterer glass og metallemballasje. Glasset blir via en kjemisk prosess til et nytt produkt «glasopor» som har meget gode egenskaper som isolasjons- og dreneringsmateriale i veiprosjekter. Metall som separeres går til Øra og bearbeides videre for gjenvinning og gjenbruk. Fredrikstad bidrar som by på mange felter til materialkretsløp.

Det er viktig at vi i prosessene videre med sirkulær økonomi har tilstrekkelig samarbeid med akademia, som for eksempel Østfoldforskning. Måling av faktiske forbedringer og konsekvensanalyser er viktige verktøy som trengs for å gjøre gode valg som igjen gjør at vi kan benytte den industrielle økologien ytterligere.

Potensialet er stort. Det å identifisere flere fraksjoner som kan gjenbrukes og produktifiseres til et marked er blant det viktigste vi gjør. Vi ønsker ikke å energigjenvinne fraksjoner som kan materialgjenvinnes.

Med fokus på materialgjenvinning vil vi bidra videre til et miljøvennlig, bærekraftig samfunn og skape flere grønne arbeidsplasser i Norges mest attraktive by!