Østfold Fylkeskommune vedtok i desember 2017 et nytt kollektivtilbud for Nedre Glomma. Det nye busstilbudet består av stamruter, sekundærruter og bestillingsruter (Flexx). Rutetidene er målrettet mot arbeids- og skolereiser og driftsdøgnet (tidsrommet bussen går) er 18 timer mandag-fredag, 16 timer lørdag og 14 timer søndag, for stam- og sekundærruter.

Østfold kollektivtrafikk fikk oppdraget med å utarbeide det komplette rutetilbudet med stamruter, sekundærruter og bestillingstilbud. Fylkesrådmannen hadde også sterke innspill i saken, så det er helt klart at økonomi har vært en vesentlig faktor, selv om det ble sagt både fra politikere og ØKT at det skulle brukes like mye penger (jeg velger å kalle det like lite penger) som før på kollektivtrafikk. Fylkesrådmannen har også foreslått endringer og nye ruter!

25. juni 2018 ble de nye bussrutene i Nedre Glomma iverksatt til sterke protester i leserinnlegg og kommentarfelt på f-b.no og på Facebook. Mange gjorde henvendelser på telefon og på e-post til ØKT men det var nok ikke særlig vellykket, for de hadde datatrøbbel og nedetid. Får håpe det ikke var vedlikehold på serverne som forårsaket nedetiden!

Dagen etter at de nye rutene er satt i drift må direktør Børre Johnsen i Østfold kollektivtrafikk gå ut på ØKT sine nettsider og be folk besinne seg. Besinne seg for hva? Det er full tale- og ytringsfrihet i Norge direktør i ØKT Børre Johnsen så at folk sier hva de mener om det nye busstilbudet har du intet annet valg enn å akseptere! Det er naturlig at folk bruker litt sterke uttrykk når plutselig et busstilbud er totalt forandret eller forsvinner. Det må faktisk ØKT tåle, men selvsagt skal man ikke bruke direkte ufine ord og uttrykk eller upassende karakteristikker, det forsvarer jeg ikke. ØKT sier at det blir mye bedre senere med flere avganger til høsten, men hvor og for hvem? De var forberedt på reaksjoner ifølge Johnsen. Personlig synes jeg ØKT er arrogante men det er min mening. Jeg tror man oppnår større sympati gjennom ydmykhet!

Personlig synes jeg samferdselssjef Jostein Haug, leder i samferdselskomiteen Olav Moe, fylkesordfører Ole Haabeth og direktør i ØKT Børre Johnsen skulle møtt passasjerene på bussterminalene i Fredrikstad og Sarpsborg, og snakket med de i stedet for å sitte på sitt trygge kontor langt vekk fra virkeligheten. Eller hva med å bli med på de bussrutene hvor nedskjæringene er størst og tatt imot kjeften som sjåførene, helt uten skyld, mottar!

Politikerne har vært meget tause etter at vedtaket ble bestemt. De er tross alt ansvarlige for det nye rutetilbudet. Tør de ikke stå frem i stormen så bør de holde seg inne i finvær også. Med det mener jeg at de ikke trenger å være i fremste rekke når det skal skrytes av nye prosjekter! Er vi ikke fornøyd med politikerne som har vedtatt busstilbudet så er det i vår makt å eventuelt stemme de ut av politikken ved valget i 2019!

ØKT skal ha skryt for at de har vært flinke med å velge tidspunkt for å gjøre endringer, nemlig ved skoleslutt hvor man ikke har skoleskyssen å ivareta. Men utfordringene kommer også der, i august.

Målet med nytt kollektivtilbud var «Enklere-raskere-oftere» og er tydeligvis det nye slagordet til ØKT! Hva betyr det egentlig «ifølge» ØKT og fylkespolitikerne?

•Målet er færre ruter og enklere linjeføring; altså ENKLERE:

Færre ruter er oppnådd. Det betyr at flere enn før vil ha et dårligere busstilbud som en følge av færre ruter og avganger som fjernes. Man kan ikke si at busstilbudet blir bedre og enklere når kun 70% får et bedre busstilbud. Enten gjennom endret linjeføring og/eller noen flere avganger når 10% får et uforandret tilbud og resterende 20% får et dårligere tilbud. Får da disse 30%, som får et uforandret eller dårligere tilbud, et bedre og enklere busstilbud? NEI

«Alle» må få et litt bedre tilbud for at det skal være bedre, hvis ikke er det tilbakegang! Ja jeg forstår at det ikke kan settes opp en egen bussrute til alle husstander og de som bor slik til er også inneforstått med det. Men å kutte i busstilbudet i større boligområder bare for at en eller flere bussruter skal ha 4-8 avganger pr. time er totalt feilslått prioritering i mine øyne!

Skal det satses på et bedre busstilbud kan man ikke redusere antall avganger slik at flere blir avhengig av bil nr. 2 eller 3. Og det kan heller ikke være slik at et boligområde/tettsted som ligger litt utenfor sentrum og ikke langs RV.111 eller FV.109 skal bli isolert fra kommunens/distriktets øvrige tilbud, som finnes ved større tettsteder og bysentra eller i verste fall måtte flytte fra sitt lille trygge tettsted.

Det nye busstilbudet skulle vært såpass bra at alle i kommunen hadde opprettholdt minimum det busstilbudet de hadde før 25. juni og ytterligere styrket i de større boligkonsentrasjonene med over 3-400 husstander.

Jeg mener de fleste rutene skulle vært bygd opp helt på nytt. Det skulle først og fremst vært lagd et hovedbussnett med pendelbusser og ringbusser mellom byene/regionene i Østfold med sykehuset Østfold Kalnes og Moss som viktige knutepunkt. I tillegg ville jernbanestasjonene i Mysen, Askim og Råde vært viktige pendlerknutepunktstasjoner sammen med bystasjonene i Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. Forutsetningen er hele tiden ærlige kjøretider med reguleringspunkter underveis, ved f.eks. sykehusene, jernbanestasjonene og bysentrum.

Det lokale bussnettet kunne man så lagd i en kombinasjon mellom vanlige busser og minibusser hvor minibussene kjørte inne i boligområdene for å mate hovedbussnettet og hvor de vanlige busser dekket det øvrige lokalbussnettet. På sikt kunne mange av minibussrutene blitt kjørt med førerløse busser.

Det eneste som er blitt enklere nå er at alle ruter skal kjøres til faste minuttall enten det er stamrute eller sekundærrute. ØKT snakker om rettere linjetraseer men det er en sannhet med visse modifikasjoner. Både linje 7, 13 og 14 er skikkelig gode gamledagse «melkeruter» som skal innom de fleste steder underveis. Det er da hverken enklere eller raskere! Kanskje ØKT har brukt den buede «skipslinjalen» når traseene ble valgt?

•Målet er at bussturen skal konkurrere med bilen; altså RASKERE:

Hva er det som gjør at bussen kjører raskere fra 25. juni fremfor før 25. juni? Det er ikke åpnet et eneste nytt kollektivfelt, og bussen kjører på den samme veien som den øvrige trafikken. Bussen kommer fortsatt til å kjøre i kø på sine pendelruter inn og ut av byene, og på FV.109 kommer bussene fortsatt til å kjøre i kø etter hverandre. Bussen kjører ikke fortere så lenge trafikkbildet er uforandret og fartsgrensene er uforandret, og for bussene er maks hastighet 70km/t. Kanskje det til og med blir forverret som en følge av at folk må kjøpe bil nr. 2 eller 3!

Bussreisen skal gå raskere er målet! For stamrutene vil reisetiden stort sett være lik mellom sentrum og ytterpunktene som i dag. Men dette gjelder ikke linje 7 (unntatt Moum-Fredrikstad), 13 og 14 som jeg har nevnt tidligere, da disse skal kjøres via flere steder enn så rett linje som mulig til endestasjonen!

Jeg har også sett på 4 sekundærruter hvor dette ikke lar seg gjøre når en tar utgangspunkt i holdeplasser som det må forventes et visst antall reisende.

•På Linje 110 Fredrikstad-Trara-Leie-Lisleby-Fredrikstad vil det være vesentlig raskere å bruke bil til sentrum fra Trara og Leie enn å bruke bussen. Hvorfor ikke kjøre annenhver tur hver sin vei (oddetallsrute og partallsrute)?

•På Linje 113 Fredrikstad-Torsnes blir det lenger reisetid fra både Weel og Holm til Fredrikstad enn med bil. Her kjører bussen om Thorsø herregård og Humlekjær som tar 20-25 min. ekstra. På den tiden har man rukket å kjøre til Fredrikstad og parkert. Hvorfor ikke ha et Flexx-tilbud i stedet mellom Holm-Thorsø-Nes?

•På Linje 116 Fredrikstad-Nabbetorp-Sellebakk-Kjølshunn-Skjærviken og retur samme vei bruker man over dobbelt så lang tid med bussen kontra bruk av egen bil direkte over Begby. Hvorfor ikke kjøre timesfrekvens og annenhver tur hver sin vei (oddetallsrute og partallsrute)?

•På Linje 131 Sarpsborg-Kvastebyen/Høysand-Heie (Skjeberg st.)-Sarpsborg vil man bruke 16-20 minutter ekstra til Heie (Skjeberg st.) siden bussen først kjører til Kvastebyen/Høysand og ikke om Heie (Skjeberg st.) fra Sarpsborg før den kjører til Kvastebyen og Høysand. Kjør kort og godt om Heie (Skjeberg st.) både til/fra Sarpsborg.

Jeg mener dette ville vært fornuftige løsninger!

•Bussen skal gå oftere i rush og noe mindre utenfor rush. Samtidig skal driftsdøgnet være 18 timer man-fre, 16 timer lørdag og 14 timer søndag; altså OFTERE:

Oftere, ja hør på ordet! Stort sett vil ikke stamrutene gå så mye oftere gjennom hele dagen på hverdager enn tidligere, bortsett fra i rushen. Unntaket er Linje 7 og 12 som gir et bedre tilbud hele dagen enn hva som har vært tidligere. På lørdager og søndager vil stamrutene totalt sett gi et bedre tilbud enn tidligere.

Det gikk flere busser hver time på dagtid før 25. juni på steder som f.eks. Gressvik sentrum (nå uendret i rush pr. time), Årum (nå 50% færre pr. time) og Moum (nå 33% færre pr. time i rush) enn hva det nye tilbudet gir. Det blir det samme antall busser i timen på FV.109 som før mellom byene. Dette er på hverdager.

Allikevel hevder ØKT at tilbudet blir bedre der det etableres stamruter. Dette er ikke riktig for alle stamrutene, når hele driftsdøgnet hensyntas på hverdager! Det er bare å sammenligne gamle og nye rutetabeller. Men i rushen vil tilbudet med flere av stamrutene bli bedre enn før. Så er det et område som får et rutetilbud igjen etter flere års fravær. Dette gjelder Rekustadåsen

Det skal sies at Pettersand/Ambjørnrød, Vikerkilen, Langøyåsen og Moenfeltet får en dobling i antall avganger i rushen og i Fagerliveien via Lisleby fergested og Rolvsøybanen til Rekustadåsen økes det fra 1 avgang i timen til 4 avganger i timen i rushen. Rett skal være rett så stamrutene er positivt for disse områdene.

Der hvor det er blitt sekundærruter har tilbudet blitt dramatisk redusert. En reduksjon på 75% i boligområder som Skjærviken, Kjølshunn, Kjølbergskogen og Oredalsåsen på hverdager utenom rush. Dessuten får Glombo, Øyenkilen og Vikane en reduksjon på 34% og vestre Onsøy 46% i sitt tilbud på hverdager.

Det er vel ikke akkurat det vi kaller å satse på bussen som transportmiddel. Dette blir det færre passasjerer av ØKT, passasjerer dere ALDRI får tilbake. Jeg tipper en total tilbakegang på 25-35% i løpet av det første driftsåret i Nedre Glomma! Skal man få folk til å reise med buss må den kjøre minst hver time, aller helst 2 ganger pr. time. Overgangsmulighetene mellom busslinjene MÅ optimaliseres så det aldri blir mer enn 5-10 minutter ventetid ved bussbytte.

Det eneste som til en viss grad kan forsvare at det blir oftere er å se rutetilbudet gjennom hele uken for da kommer disse nye formiddagsavgangene på søndager i tillegg.

Obs sa jeg formiddagsavganger på søndager? ØKT informerer allerede 28. juni (før de første søndagsavgangene er kjørt) at det blir færre søndagsavganger på stamrutene 4, 7, 8 og 10 og på sekundærrutene 110, 112, 114, 115 og 116. Rute 113 Torsnes får ingen søndagsavganger til tross for at beboerne så fram til dette! Dette er bare i Fredrikstad. Tilsvarende reduseres og forsvinner søndagsavganger i Sarpsborg på både stamruter og sekundærruter.

Nå skal det sies til ØKT’s fordel at noen av avgangene blir satt inn i rushen på både stamruter og sekundærruter. Men hovedårsaken til færre søndagsavganger er ØKONOMI, som ikke skulle være noe argument ifølge fylkespolitikerne og ØKT. Dette er nok et resultat av en panisk handling om å sette inn flere ruter der folk reagerte sterkest for å roe gemyttene unntatt for Skjærviken/Kjølshunn/Kjølbergskogen.

ØKT og fylkespolitikerne sier det satses på arbeids- og skolereiser!

Hvordan skolereisene vil fungere vet vi ingenting om enda da disse trer i kraft i slutten av august. Men arbeidsreisene slår jeg fast allerede nå ikke er noen satsing!

Ta først Øra industriområde i Fredrikstad som får èn rute som kjører 30 min. i rush og 60 min ordinært. En rask titt på rutetabellene viser at det ikke er særlig gode overgangsmuligheter fra de andre linjene i Fredrikstad bortsett fra linje 1 (7,5 min. frekvens i rush fra høst, ellers 15 min.) og linje 5 (30 min. frekvens i rush, ellers 60 min.). Dette viser egentlig at det ikke er noen god løsning med en pendelrute til Øra som skal ta med reisende fra de andre linjene!

Tidligere var det 30 minutters avganger til/fra Øra man-fre fra kl.0628-0658……1658-1728, altså 23 avganger med rutene 350 og 353. Riktignok har den nye stamruten 25 avganger gjennom hele driftsdøgnet fra kl.0550-2250 og på lørdag og søndag. Men egentlig tror jeg det ville blitt flere passasjerer ved å kjøre innom Kongsten hageby alle avganger og ikke kun Øraveien direkte til Havnekontoret. Havnekontoret betjenes morgen-ettermiddag-kveld. Kongsten hageby mistet sin bussforbindelse ved ruteomleggingen. Hva er poenget med å trafikkere Øra utover morgen-ettermiddag-kveld? Det er ingen fastboende på Øra!

Det riktige er å satse på en pendelbuss mellom brohodet øst og Øra industriområde med avganger hvert 10. minutt morgen og ettermiddag og 2-3 kveldsavganger med den ordinære ruten som hadde kjørt alle avganger innom Kongsten hageby som før omleggingen.

Så kan vi ta Sykehuset Østfold Kalnes. Den gang det ble bestemt at sykehuset skulle ligge på Kalnes vedtok Fylkespolitikerne en reguleringsplan for sykehustomten som sa at 40% av alle reiser til/fra Sykehuset Østfold Kalnes skulle tas med kollektiv-sykkel-gange!

I november 2016, etter ett års drift, var det ca.12-13% av de ansatte som reiste kollektivt. Hvorfor følger ikke fylkespolitikerne opp sitt eget vedtak og etablerer et busstilbud hvor det er mulig å oppnå 40%-vedtaket? Hvis ikke fylkespolitikerne følger sine egne vedtak ja hvorfor skal menigmann da følge de politiske vedtak? Dette skaper presedens kjære fylkespolitikere! Dere er forpliktet til å bevilge de nødvendige økonomiske midler for å oppfylle deres eget vedtak i reguleringsplanen for sykehustomten på Kalnes!

Når det gjelder Kalnes og bussruter/busstider så er det hele merkelig hvordan ØKT for enhver pris prøver å vri seg bort fra de faktiske forhold (ref. leserbrev om siste avg. fra Kalnes til Fredrikstad). Avganger som går 2210 til Fredrikstad, 5 min. før vaktskifte er for tidlig. Og hvor busser til Onsøy fra Fredrikstad går 2130 eller til Torsnes 2120 gjør jo at det ikke er mulig å bruke bussen til arbeidsreiser til/fra Kalnes eller Øra. Men ØKT eller samferdselsavdelingen sier bare «folk må venne seg til endringene»!

Dette handler om planlegging! Planlegging er det når rutetidene tilpasses til arbeidstidens start og slutt enten det gjelder dagtids- eller turnusarbeidene! Jeg mener dette handler om å legge alle ankomst- og avgangstider innenfor tidsrommene xx10-xx20 og xx40-xx50 for ruter med 60 minutters frekvens. Enten de ansatte begynner eller slutter 00-15-30-45 så vil det være maksimalt 20-35 minutter til avgang etter arbeidstidens slutt. Er frekvensen høyere fungerer det også med avganger xx05-xx10 og xx35-xx40. GENIALT ENKELT!

Min påstand er at hvis det skal satses på arbeidsreiser må de første bussene ankomme arbeidsplassene senest 10 min. før den første turnusen starter på morgenen og kjøre tidligst 10 min. etter den siste turnusen slutter på kvelden. Dette gjelder spesielt ved sykehuset men også for arbeidsplassene med skiftordninger på Øra. Holder man seg til dette prinsippet alle dager kan man si at det satses på arbeidsreiser.

Hvilke frekvensprinsipper bør et busstilbud bygges på?

Det absolutt optimale for busspassasjerene er egentlig å glemme rutetabellene og i stedet vite at bussen går hvert 5. eller 10. minutt. Dessverre er ikke hverdagen slik i Nedre Glomma. Da snakker vi ikke om 350 mill. til kollektivtrafikk i Østfold men kanskje et sted mellom 1-2 milliarder. Og det har vi ikke økonomisk mulighet til i Østfold!

Det er derfor viktig å prioritere frekvens ut i fra hva som er sunn fornuft og ikke ut i fra hva noen konsulenter i Oslo, som ikke kjenner de lokale forhold, mener! Kollektivtrafikken i Østfold har et metningspunkt for hvor mange reisende som tar buss. Det så man på Glommaringen som politikerne tok bort. Man forsøkte seg med direktebuss mellom byene men den totale økningen i antall reiser mellom byene forble marginal. Altså er konklusjonen veldig enkel: det ble kjørt for mange busser uten at det genererte spesielt mange flere reiser. Og veldig mange av bussene, spesielt på FV.109 kjørte etter hverandre i kø og ikke i.h.t. rutetabell. Noe av det mest frustrerende når en reiser kollektivt er å vente på forsinkede busser.

Apropos rutetabell og ærlige kjøretider mener jeg aldri Glommaringen hadde det på RV.111. Jeg mener fortsatt at Glommaringen som bussrute skulle vært opprettholdt med endring av frekvens til hvert 10. minutt hele dagen. Med 40 minutters kjøretid på RV.111 og 30 minutters kjøretid på FV.109 tror jeg bussene ville holdt rutetidene. Etter kl.1800 kunne frekvensen vært endret til 20 minutter. Da snakker vi om ærlige kjøretider og ikke slik det var før hvor det var praktisk umulig å kjøre RV.111 på under 30 minutter med av- og påstigninger underveis. 10 minutters frekvens hadde gitt 6 avganger i timen hver vei som hadde vært mer enn nok avganger mellom byene.

Stamrute 7 Moum-Rekustadåsen og 12 Kalnes-Sandbakken/Rokkeveien har begge fått 15 minutts frekvens i rushen og 30 minutter ellers. Det mener jeg er sløsing med ressurser som ikke gir den effekt som er ønskelig. Jeg vil tilbake til dette med sunn fornuft og mener bestemt at dette er 2 linjer som ikke trenger mer enn 2 avganger i timen hele driftsdøgnet.

En annen sak er at jeg ikke er enig i denne linje 7 og vil heller ha linje 4 til Kalnes tilbake i hele Råkollveien og at den kjører via Rekustadåsen. Ressursene fra linje 7 kunne bl.a. vært prioritert på en linje til Nes på Rolvsøy via Fagerliveien-Lisleby-Østfoldhallen og andre sekundærlinjer.

Frekvens for øvrige linjer bør være 30 minutter i rushen og 60 minutter ellers. Eventuelt 30 minutt hele driftsdøgnet hvis passasjergrunnlaget er tilstede. Jeg har også troen på at minibusser inne i boligområdene ville være en fordel for hovedlinjene. Minibussene ville da hatt funksjon som matebusser til de store linjene.

Driftsdøgn 18 timer mandag-fredag, 16 timer lørdag og 14 timer søndag!

Dette er driftsdøgnet slik Fylkespolitikerne har vedtatt det. For mandag-fredag er det stort sett uforandret. Det samme gjelder lørdag. Søndag er det vesentlige forandringer ved at driftsdøgnet utvides betydelig mot tidligere.

Så den 28. juni kommer kontrabeskjeden fra ØKT. De reduserer antall avganger på søndager for flere av linjene i Fredrikstad og den første avgangen starter først ut på ettermiddagen. Flere sekundærruter i Sarpsborg mister sine søndagsavganger og avgangene på flere av stamrutene er også utgått. Torsnes mister sitt søndagstilbud før det er startet opp. Dette er i hvert fall ikke prioritering av arbeidsreiser!

Jeg stiller meg sterkt tvilende til at ØKT har mandat til å omgå vedtaket fra Fylkestinget.

Jeg mener det er fylkestinget som må endre eller oppheve et vedtak de selv har vedtatt.

Er det nye busstilbudet virkelig bedre?