Det er forståelig at næringslivet og andre samfunnsaktører har uttrykt bekymring for hvilket fokus kommunens ledelse har på kommuneutvikling, gitt alle de krevende prosessene kommunen for tiden er inne i. Medieomtalene de siste par årene kan gi inntrykk av en kommune preget av handlingslammelse og som har et ensidig fokus på interne utfordringer. Men dette er ikke et riktig bilde av virkeligheten.

Faktum er at vi sjelden har brukt mer ressurser på kommuneutvikling enn akkurat nå. Prosjektet «Vekst i Fredrikstad», der kommunen samspiller med Fredrikstad Næringsforening, skyter nå fart. Vårt hovedfokus her er å bidra til at Fredrikstad skal framstår som en næringsvennlig kommune både lokalt og nasjonalt. Vi samarbeider nå med Innovasjon Norge om dette (eget delprosjekt) og med Østfold fylkeskommune i deres arbeid med «Næringsriket Østfold».

Kommuneplanen, med en samfunnsdel og en arealdel, er nå under rullering, og fokuset på verdiskaping og næringsliv forsterkes. Logikken er: Skal kommunen kunne utvikle sine tjenester, er vi avhengig av et blomstrende næringsliv og en positiv arbeidsplassutvikling.

Næringsplanen (vedtatt 2014), som har vært utgangspunktet for kommunens offensive satsing innen næringsutvikling og sentrumsutvikling, skal også rulleres om kort tid.

Videre har arbeidet med Bypakka og InterCity høy prioritet. Disse infrastruktur-prosjektene vil gi sterk vekst i hele Nedre Glomma-regionen. Mellom 15 og 20 milliarder kroner skal investeres i regionen i løpet av de neste 10-15 årene. Dette vil gi betydelige ringvirkninger i den regionale næringsøkonomien. Kommunens ledelse har fokus på at disse effektene skal bli størst og best mulig for regionen og for Fredrikstad.

Byområdet er allerede inne i en meget positiv utvikling, og kommunen vil bidra aktivt inn i gode transformasjonsprosesser. Disse prosessene som innebærer viktige grep for å utvikle byen vår, skal være solid forankret blant byutviklingsaktørene, hos publikum og ikke minst i Bystyret.

Kommunens ledelse er opptatt av et tillitsfullt og konstruktivt samarbeid med utviklingsaktørene, basert på en gjensidig rolleforståelse. Vi har derfor igangsatt en faktaundersøkelse blant disse aktørene og hos våre egne saksbehandlere, med nettopp dette som formål.

Kommunens ledelse har i de siste årene jobbet internt for å utvikle en ny og utvidet forståelse av vårt samfunnsoppdrag; en slags bevisstgjøring av hvilken betydning utøvelse av våre ulike roller har for den framtidige velferden i Fredrikstad-samfunnet. Fredrikstad kommune er en svært stor virksomhet, hver dag utfører våre over 6000 ansatte (ca. 5000 årsverk) viktige tjenester for våre innbyggere. Vi er myndighetsutøvere, vi har en samfunnsutviklingsrolle og vi er demokratiforvaltere. Ledelsen har lagt vekt på å stimulere til utforsking og utvikling av disse rollene. Men dette er ikke en av/på-bryter. Vi må tenke både kortsiktig og konkret, og samtidig ha langsiktige mål som vi kontinuerlig strekker oss etter. Denne tenkningen har vært ett av fundamentene i vårt interne lederutviklingsprogram. Vår nye arbeidsgiverstrategi (vedtatt i Bystyret i februar 2017) tydeliggjør en ny tilnærming til vårt samfunnsoppdrag, et oppdrag i stadig utvikling i tråd med endringer i de ytre rammebetingelsene. «Smidig organisasjon» og «verdiskapende samspill» (internt og eksternt) er blant flere strategiske innsatsområder.

For tiden pågår det viktig utviklingsarbeid internt i kommunen: I september får Bystyret den nye innovasjonsstrategien til behandling. I løpet av høsten eller tidlig neste år kommer en strategi for «den digitale kommunen» til behandling.

Akkurat nå konkretiserer vi innholdet i Smart Fredrikstad, som en oppfølging av gjeldende næringsplan. Formannskapet fikk i går (1.juni) en første smakebit på konseptet Smart Fredrikstad: Vi vil nå invitere akademia og næringslivsaktører lokalt, regionalt og nasjonalt til et utviklingsfellesskap hvor vi vil tilgjengeliggjøre både våre «Big Data» på vår IKT-plattform og vårt fibernett. Tanken er at kommunen sammen med brukere skal utvikle og realisere smarte og bedre brukertjenester (både kommunmale og private), en mer effektiv kommunedrift og ikke minst bidra til nærings- og arbeidsplassutvikling lokalt og regionalt.

CityNett, et gratis WIFI-nett med tjenesteinnhold levert av private, er et eksempel på et utviklingsfellesskap mellom kommunen og næringsaktører basert på vår egen infrastruktur. Helsevakt er et eksempel på samarbeid mellom 7 kommuner, basert på både Fredrikstad kommunes fibernett og vår IKT-plattform for velferdsteknologi. Eker Design har kunnet utvikle sin virksomhet i Torsnes basert på tilgang til vårt fibernett. Interessen for denne måten å samarbeide på har vakt stor interesse hos ledende IT-leverandører, hos rådgivende ingeniørfirmaer og andre lokale og nasjonale aktører med kompetanse og ambisjoner for utvikling av smarte byer.

Fredrikstad kommune holder stø kurs og er på vei til å bli enda tydeligere i tilrettelegging for økt verdiskaping i Fredrikstad-samfunnet!