Fredrikstad kommunes kulturplan og budsjettet for 2019 er ikke helt på talefot. Ambisjonene for kultursatsingen er høy, men de økonomiske virkemidlene virker begrensede. Museer må som andre kulturinstitusjoner overbevise og argumentere for egen relevans og viktighet.

Hva gjør museene

En utfordring er kanskje at museer ikke er flinke nok til å fortelle om alt arbeid som ligger bak museers utstillinger og forvaltning av kulturarven. I en kronikk kan dette virke noe tørt, men vil nok gi leserne mer innsikt. Fredrikstad har i sine samlinger 20.000 gjenstander, 360.000 foto, 340 hyllemeter med arkiv, 28 båter og to store fredede anlegg; Elingaard Herregård og Kongsten fort. Dette er grunnfjellet til museet som skal forvaltes, forskes på og formidles til lokalt besøkende og internasjonale turister. Men museet er også noe mer – de har en viktig samfunnsrolle.

 

Østfoldmuseene - Fredrikstad Museum gjør mye for byen og er beredt til å gjøre enda mer framover.

Samfunnsrolle

Museene skal utvikle og formidle kunnskap om menneskers forståelse av og samhandling med sine omgivelser. Dette oppdraget museene har fått fra staten tolkes nok ulikt av museene i praksis. Østfoldmuseene – Fredrikstad Museum mener museene må være aktive og kritiske i sitt oppdrag. Museene skal ikke bare være en kilde til læring, men skal også skape bevissthet, refleksjon og ettertanke hos dem som besøker oss. Derfor er utstillingen Bar 1567 lagt opp til en balanse mellom opplevelse, læring og dialog.

En annen måte å oppfylle sitt samfunnsansvar på er bidra til god integrering og mangfold. Østfoldmuseene gjennomførte et bakekurs for elever med innvandrerbakgrunn på Kongsten fort. Flatbrød og lefse lagd på gamlemåten ble møtt med syrisk brød khebez. Mat er kultur og bidrar til dialog og gjensidig respekt.

Museet jobber aktivt med å se på hvordan vi kan dokumentere vår samtid og nære fortid, og setter den rike industrihistorien i byen på kartet. Dette er en del av en fylkesomspennende satsing på «Arbeid i Østfold» over en tiårsperiode frem mot 2027.

Byutvikling

I 1995 hadde Fredrikstad 65.000 innbyggere. I dag er tallet over 80.000. Dette er en utvikling som selvfølgelig preger byens utvikling og fremtid. Flere skoler og kulturtilbud er nødvendige. Også kulturminnevernet settes på prøve. Gamle bygg må vike for nye bygg. Disse store endringene må dokumenteres før de forsvinner eller de må tas vare på i nye former.

Museet håper byutviklingen også tar hensyn til kulturminner som kranene på FMV-området, Ideal mekaniske verksted på Trossvikstranda og småhusbebyggelse på Holmen. Dette er de små kvaliteter, for å bruke et sjakkuttrykk, som gjør byens sjel og som vil sikre byen en fremtid som den mest attraktive byen å bo i. Østfoldmuseene – Fredrikstad museum ser det som et samfunnsansvar å bidra til utvikling i Gamlebyen gjennom å skape en levende arena for dialog og opplevelser for alle.

Den lille verdensbyen

Fredrikstad er en verdensby. Geografisk plassering sentralt i Sørøst-Norge har opp gjennom historien ført til en tett kontakt med Østersjøen, Danmark, Nord-Tyskland, Nederland, Frankrike og England. Fredrikstad Museum sine historiske anlegg Kongsten fort og Elingaard Herregård viser en utbredt kontakt med Europa og en felles europeisk kulturarv. Også byens geografiske plassering fikk betydning for utstrakt handels- og industriutvikling.

 

 

Industrialismens gjennombrudd i Fredrikstad og i det nedre løpet av Glomma mot slutten av 1800-tallet var og er fortsatt en del av byens identitet som må forvaltes og formidles til kommende generasjoner. Østfoldmuseene – Fredrikstad museum har akkurat bidratt til gjennomføringen av Det europeiske kulturarvåret 2018, og jobber videre for å knytte nettverk og etablere internasjonale prosjekter som kan sette våre samlinger og anlegg inn i en europeisk kontekst.

Kulturens kraft

Den nye kulturmeldingen som Trine Skei Grande lanserte nylig inneholder flere spennende satsingsområder. En av de satsingene er bruk av de digitale mulighetene for bevaring, tilgjengeliggjøring og formidling av kulturarven. Østfoldmuseene fikk prosjektmidler av Kulturrådet til å etablere en digitaliseringsfabrikk i Fredrikstad. Digitaliseringsfabrikken skal tilby åtte læringsplasser hvor arbeidssøkende skal lære seg digitalisering av foto og arkiv og samtidig få nødvendig arbeidspraksis. Sammen med NAV og lokale arbeidstreningsbedrifter tar Østfoldmuseene derfor et felles ansvar som gir arbeidssøkende nye muligheter.

Fremtiden

Kutt i økonomisk støtte til kultur og museer vil bli en utfordring i 2019. Politikere har en vanskelig oppgave og valg som må tas. Det er derfor viktig å løfte blikket for å se fremover mot de mål og visjoner man har for byen vår. Det finnes langt flere muligheter i en positiv holdning med energi og skaperkraft. Østfoldmuseene – Fredrikstad Museum gjør mye for byen og er beredt til å gjøre enda mer fremover. Men det ville gjøre museets oppdrag enklere hvis bevilgninger og kulturplaner samsvarte bedre. Vi trenger en mer forutsigbar drift og fremtidsrettet utvikling.