Rødt om nedklubbingen av Aall: Skal det ikke være rom for ulike meninger i bystyret?

Rødt Fredrikstad mener bystyrerepresentant Terje Moland Pedersen og ordfører Jon-Ivar Nygård er hårsåre og at de går for langt ved å gjengi Henning Aall  som at han beskyldte kommuneadministrasjonen for noe «nærmest kriminelt».  Arkivfoto: Øivind Lågbu

Rødt Fredrikstad mener bystyrerepresentant Terje Moland Pedersen og ordfører Jon-Ivar Nygård er hårsåre og at de går for langt ved å gjengi Henning Aall som at han beskyldte kommuneadministrasjonen for noe «nærmest kriminelt». Arkivfoto: Øivind Lågbu

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Spørsmål fra varslingsgruppa i Rødt Fredrikstad: – Hvorfor kommer Moland Pedersen og Nygård med sine egne tolkninger av det Henning Aall faktisk sa, og hvorfor er de så indignerte?

DEL

Leserbrev 

Vi har med interesse lest delegeringsreglementet for Bystyret etter at ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) har henvist til dette. Et viktig punkt for å få en god debatt hvor også kritiske røster får kommer til orde, er punkt 4.1.11 som omhandler møteleders stilling under ordskiftet og som lyder slik:

Ordføreren må ikke avbryte noen som har ordet med mindre det skjer for å opprettholde de bestemmelser som er gitt i reglementet eller for å rette på misforståelser fra talerens side. Vil ordføreren, utenfor den utredning som er nevnte i pkt. 9, ta del i ordskiftet med mer enn ganske korte innlegg, skal ledelsen av forhandlingene overlates til en annen, jf. pkt. 5, 1. ledd. 

Ordføreren ser ut til å ha forbrutt seg mot denne bestemmelsen da han klubbet ned Aall. Ingen god kommunemanns kunst.

Henning Aall (MDG) og Jon-Ivar Nygård (Ap) har hatt kronikker om nedklubbingen av Aall i bystyret henholdsvis 17. og 18. april 2018. Nygård gjengir en transkribering av hva Aall sa da han ble nedklubbet. Det er vel så interessant det representantene Moland-Pedersen (Ap) og Nygård (Ap) sier i etterkant av denne nedklubbingen. Dette er ikke gjengitt i transkribert form i Nygårds kronikk og vi skal ikke gjengi det i fullstendig transkribert form, det kan Nygård eventuelt gjøre selv, men essensen er følgende:

Henning Aall (MDG) ble klubbet ned av Jon-Ivar Nygård for at han sa noe slikt som: -Det er brukt millioner av kroner på advokater for å hemmeligholde overfor byens borgere og oss ikke innvidde politikere.

Mens Fredrikstad kommune går i en mer og mer lukket retning, går andre kommuner og staten i stikk motsatt og åpen retning.

I samme bystyremøte sier Aps representanter Moland Pedersen og Nygård (Ap).

Terje Moland-Pedersen sa: -Henning Aall sender ut et signal om at kommunen er kriminell, det går jo ikke an!

Jon-Ivar Nygård sier i sitt innlegg etter Moland-Pedersen, hvor han rettferdiggjør hvorfor Aall ble klubbet ned: -Da blir det beskrivelsen av Fredrikstad kommune som nærmest et kriminelt nettverk som driver med tilbakeholdelse av opplysninger.

I sakens anledning er det nødvendig med å komme med noen kjente fakta om kommunens ressursbruk på innsynsbegjæringer:

■ KS-advokat Øyvinds Gjelstads oppdrag knyttet til innsynsbegjæringer kostet 500.000 kroner.

■ Advokatråd holdes hemmelige i alle saker, det er til og med nedfelt i en egen rutine, og Nygård har selv vist til den i sitt innlegg 15.11.2017.

■ Rådmann Ole Petter Finnes har opplyst overfor kontrollutvalget 17.08.2016 og formannskapet 22.08.2016 at kommuneadvokatens bidrag inntil da var ti prosent av tre millioner kroner i arbeidsinnsats på innsynsbegjæringer. Det utgjorde på det tidspunktet 300.000 kroner og har sikkert blitt langt høyere i etterkant.

■ Kommunalsjef Kari Sørum bestiller selektive advokatråd fra advokatfirmaet Hjort for å hindre varslerne innsyn i saksbehandlingssystemet – noe de har bedt om i to og et halvt år og som ville gjort deres innsynsbegjæringer unødvendige. Summen for dette er ukjent.

■ Tre revisjonsrapporter fra ØKR slakter dokumenthåndtering og journalføring i Fredrikstad kommune (ØKR-rapport om RTD fra april 2015, ØKR-rapport om varsling om anleggsbidragsmodellen fra november 2016 og ØKR-rapporten som ble fremlagt i den såkalte sexsaken i kontrollutvalget i juni 2017).

■ Rødt har dessuten selv fulgt i Aalls spor og bedt om innsyn i «de 20 e-postene med vedlegg». Disse har kommunens ledelse ennå ikke klart å redegjøre ordentlig for. Men vi har blitt druknet i annen, meningsløs dokumentasjon. Vi har derfor selv erfart hva siling av dokumentasjon i praksis.

Byarkivar og sekretær i varslingsutvalget Ingerid Gjølstad har dessuten opplyst at de har ansatt fire nye arkivmedarbeidere fordi arkivet har så stor arbeidsbelastning. Men innsynsbegjæringer får fortsatt i stor grad utsatt besvarelse begrunnet med at kommunen har stort arbeidspress og innsynsbegjæringer blir påfallende ofte uteglemt ved «inkurier».

Det er også en erfaring at kommunes postliste siden sommeren 2017 har vært umulig å søke i, og bestilling av dokumenter er gjort vanskeligere. Mens Fredrikstad kommune går i en mer og mer lukket retning, går andre kommuner og staten i stikk motsatt og åpen retning. Andre kommuner velger løsninger hvor utgående, offentlige dokumenter ligger åpent på nett uten at man må spørre etter dem – og i det hele tatt bruke ressurser på det.

Det er Moland Pedersen og Nygård som selv bringer på bane uttrykkene «kriminell» og «kriminelt nettverk». Sett opp mot de midlene som er benyttet og det faktum at Fredrikstad kommune til stadighet går i retning av mindre åpenhet, og i tillegg synes å bruke store ressurser på det.

Det retoriske spørsmålet til representantene Moland-Pedersen og Nygård (begge Ap) blir derfor hvorfor de kommer med sine egne tolkninger av det Henning Aall faktisk sa og hvorfor er de så indignerte?

Aall har verken opptrådt krenkende eller uanstendig. Å utestenge Aall dokumenterer Nygårds dårlige verktøy, ei klubbe i et forsøk på å kneble det frie kritiske ord som er basert på tre revisjonsrapporter fra Østfold kommunerevisjon. Rapportenes innhold har bevislig stilt åpenbare kritiske merknader til kommunens praksis i den lange varslingsprosessen som har ridd kommunen som en mare.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags