Fredriksstad Blad skriver søndag 12. november at Fredrikstad kommune har brukt drøyt 330.000 kroner på en visjonsprosess, for deretter å skrote hele forslaget. 

Kommunen har gjennomført en visjonsprosess med bred involvering, som har gitt oss en solid plattform for å sluttføre arbeidet. En del av leveransen fra våre rådgivende konsulenter Rodeo arkitekter AS var et konkret visjonsforslag (Elvebyen Fredrikstad: Kreativ, Raus og Ille vakker).

Rådmannen ønsker ikke å fremme dette som sitt forslag til ny visjon. Dette innebærer imidlertid ikke at vi sitter igjen med blanke ark og skal begynne helt på nytt. Rapporten fra Rodeo arkitekter AS er et godt grunnlagsmateriale for det videre arbeidet med ny visjon.

Ny kommuneplan og ny visjon. Fredrikstad kommune jobber for tiden med å få på plass en ny kommuneplan, med en samfunns- og en arealdel. Disse dokumentene skal peke ut den retningen vi vil at Fredrikstad skal utvikle seg i de neste 12 årene.

For at planen skal treffe godt og være nyttig i årene som kommer, er vi avhengige av at den så langt som mulig baseres på erfaring og viten, fremfor tro og synsing. For å sikre dette blir Fredrikstad-samfunnet i flere runder invitert til å komme med innspill, på folkemøter og gjennom andre kanaler.

Som en del av planarbeidet skal det utvikles en ny visjon for Fredrikstad. Visjonen skal være et overordnet mål som vi hele tiden strekker oss mot. Den skal fungere både motiverende og som en ledestjerne. Visjonen skal ikke bare gjelde for kommuneorganisasjonen, men for hele Fredrikstad-samfunnet.

Det er viktig med god kunnskap om hvor vi er og hvor vi vil. Byrået Rodeo arkitekter AS har bistått kommunen med å gjennomføre en prosess og flere workshops med politikere, ledere, medarbeidere og representanter fra næringslivet og Fredrikstad-samfunnet. Dette har gitt oss et godt bilde av situasjonen i Fredrikstad i dag og av mulighetsrommet for utvikling.

Som en del av arbeidet har Rodeo arkitekter AS foreslått en mulig visjon: Elvebyen Fredrikstad: Kreativ, Raus og Ille Vakker. Det stemmer at rådmannen ikke arbeider videre med dette konkrete visjonsforslaget. Den jobben Rodeo arkitekter AS har gjort gir oss imidlertid et godt grunnlag for det videre arbeidet med å sluttføre forslag til visjon og kommuneplan, som skal til politisk behandling i januar 2018.