«Fredrikstad elverk, nedenfor kalt FE, er et interesseselskap med begrenset ansvar som er dannet av Borge, Fredrikstad, Kråkerøy og Rolvsøy kommuner med det formål å forsyne de fire kommuner med elektrisk kraft og med eventuelle andre aktuelle former for energi». Dette var og fortsatte å være formålet med Fredrikstad Elverk da bystyret behandlet vedtektene i 1985.

Arbeidet med våre tre tidligere kronikker har vist oss at Fredrikstad kommune har totalt mistet kontrollen med det gamle selskapet, og vi har derfor de siste ukene arbeidet oss gjennom nye dokumenter og regnskaper. Adm.dir. Trond Andersen har nektet oss de innsyn vi har bedt om, men for ikke å miste tid ved å klage til fylkesmannen, har andre med ansvar bistått oss. Likevel er dagens kronikk bygget på fragmenter av et konglomerat som synes å ha gitt god uttelling for direktører og etter hvert intet til eierne, innbyggerne i Fredrikstad kommune, og med en ufattelig gjeld på 1.900 millioner kroner. Etter vårt skjønn skyldes dette blant annet oppkjøp av andre selskaper til overpris, et svakt styre, fraværende rådmenn og generalforsamlinger uten innsikt og kunnskap. Dette selskapet vil Ap, SV og Sp ikke la Kontrollutvalget gjennomgå.

Det staute Fredrikstad Elverk som ikke ville gå sammen med øvrige selskaper i Østfold, har gjennom 20 år råtnet på rot.

«Alle innlån er tatt opp i morselskapet» (årsrapport 2016) indikerer at morselskapet derved selv er ansvarlig låner for usikre selskaper. Her oppstår en alvorlig og bekymringsfull lånegaranti. FEAS er oppført med rentekostnader på 79,8 mill. i 2016 og 83 mill. i 2017, penger som heller burde ha gått til Fredrikstad kommune. Totalsum gjeld er 1.829.406.000 millioner, en økning på 246 millioner fra 2016. Driftsresultatet 2016 er 16,4 millioner og 2017 6,2 millioner

Norgesnett

Ifølge Norgesnetts hjemmeside har selskapet ansvaret for strømnettet i ni kommuner/områder, inklusiv Midtre Gauldal, men nettsiden har ikke fått med seg at dette selskapet ble solgt til Trønderenergi i juni.

Alle nettselskaper blir kontrollert av NVE og får tildelt en inntektsramme.

Styrets forakt for innbyggernes kunnskap vises når man blant annet skylder på økte kostnader i regionalnett og sentralnett som årsak til underskudd. Dette er uredelig og kalles på moderne norsk «bullshit».Vi kan opplyse styret at inntektsrammene som blir tildelt fra NVE, kommer i forkant og innbefatter alle kostnader inkl. overliggende nett i kommende år. Tar Norgesnett inn mer penger fra kundene enn beløpet man har rett til, må overskuddet settes på bok.

 

 

 

 

1. januar 2016 hadde Fredrikstad Nett tatt inn, utrolig nok, hele 210.406.000 kroner mer enn tillatt. (Ikke oppgitt i årsberetningen.) Etter at underskuddet i 2016/17 er dekket fra tidligere innbetaling fra kundene, sitter Norgesnett fortsatt på 129.431.000 kroner som tilhører kundene. (Tallene kontrollert av NVE.) Sannsynlig inntektsramme for region Fredrikstad antar vi vil bli 145 millioner i 2019. M.a.o. mangler Norgesnett Fredrikstad kun 15 millioner for å gå i balanse i 2019.

Fra 1. januar forsvinner ett øre av elavgiften. I realiteten har kundene til gode 85 prosent av neste års nettariff! Et seriøst styre ville opplyst dette i sin årsmelding, men adm.dir. Trond Andersen velger heller å hindre oss innsyn. Er disse merinntektene tatt inn for å dekke over manglende likviditet på grunn av mange kjøp av ulønnsomme selskaper?

Fredrikstad Energi Marked

Fredrikstad Energi Marked dukker opp som et nytt selskap i september 2016 med inkludert «formål å kunne delta i andre selskaper». Dette er en gjenganger i selskapsstrukturen og har gitt grønt lys for en personorientert administrasjon der politisk styring er fraværende. Vi minnes vel godt store ord fra ordfører Eva Kristin Andersen i 2009 om at nå skulle det ryddes opp i alle unødvendige selskaper som Fredrikstad kommune var delaktig i. Den samme Eva Kristin var generalforsamling i FEAS og var en passiv tilskuer i et selskap som nettopp involverte seg i oppgaver som syntes «morsomme» for direktørene. Muligens var og er de mange selskapskonstruksjonene skatterelatert, men var det det bystyret ønsket i 1985?

Dette selskapet hadde, jf. regnskapet, ingen virksomhet og ingen inntekt, men synes å ha «kjøpt» Follo Energi og Askøy Energi fra Fredrikstad Energi AS for 14 millioner, og er derved per definisjon et morselskap med to døtre. Kjøpesummen gjøres opp som gjeld til Fredrikstad Energi som skal nedbetales med én million per år og en rente på NIBOR pluss fem prosentsom tilsier ca. åtte prosent rente.

 

Les også

Kommentar: Fra melkeku til problembarn – derfor bør kommunen selge Fredrikstad Energi nå

 

Selskapet har ingen konsernregnskap «fordi det er et underkonsern av Fredrikstad Energi og Kragerø Energi Holding». Sistnevnte eier 3,8 prosent og var hel- eller delbetaling for at Fredrikstad Energi kjøpte Kragerø Kraft. Fredrikstad Energi Marked hadde et årsresultat på minus 63.000. Styreleder er Trond Andersen.

Var det dette styret hadde som oppgave? 1. januar 2017 skulle Follo- og Askøy Energi bli aktive døtre til den nye eieren som er Fredrikstad Energi Marked. For regnskapsåret 2017 har ikke styret funnet det hensiktsmessig å skrive årsberetning, så hva som foregikk der, finner styret ingen grunn til å opplyse om, men selskapet har hatt 13,5 millioner i lønnsutgifter, samlede kostnader på 27,7 millioner og avgitt 2,5 millioner til sin mor, FEAS, (mormor til Askøy- og Follo Energi?) som er samme beløp som det regnskapsførte overskuddet i Fredrikstad Energi Marked.

Smart Energi AS

Selskapet ble stiftet i 2010 som E20 Smart Energi med Trond Andersen som styreleder, men skiftet navn til Smart Energi i mai 2017 og overtar Follo- og Askøy Energi, Røyken Kraft og Kragerø Kraft.

I 2014 solgte Smart Energi strøm for 460.000 og 700.000 i 2015. Begge år gikk selskapet med tap (630.000 og 418.000), 2016 var tapet 1,3 millioner og 4,6 millioner i gjeld. Fortsatt ingen ansatte, men «Styrets mål er at selskapet skal være en aktør for kraftbransjen, som fører an i det grønne skiftet i Norge». Store ambisjoner i et marked hvor de store selskapene for lengst har etablert seg.

Selskapet eies av Follo Energi, styreleder Trond Andersen. Styret skriver om hard konkurranse og lave priser, men nevner ikke at i dette markedet er det differansen mellom kjøp og salg av el som gir gevinst, og i det markedet var det, og er det, svært mange «smarte» aktører, også med egen kraftproduksjon. Selv Hafslund ga opp dette markedet. I 2016 har energisalget tatt seg opp, men det samme har underskuddet, og vi noterer at differansen mellom innkjøp og salg på ingen måte dekker kostnadene. Ifølge regnskapet for «Lønnskost 2017» kjøper selskapet tjenestene fra Fredrikstad Energi Marked. Terese Troy Prebensen var både daglig leder og styreleder.

Norsk Enøk og Energi

Dette var et selskap med gode intensjoner, men opererte i et marked med mange aktører. FEAS hadde en eierandel på 32 prosent. Selskapet hadde hovedkontor i Drammen og ble tilført ny kapital så sent som i 2015. Siste regnskap innlevert 2016, og året etter ble aksjekapitalen nedsatt fra 10,6 millioner til 0. I 2018 gikk selskapet konkurs. FEAS har hatt styreledervervet de siste årene, i konkursåret var det Trond Andersen.

Maik

Leverer blant annet «Komplett inkassotjeneste med fokus på gode kundeopplevelser». Driftsresultat er 2014: 9 mill., 2015: 10,1, og 12,9 mill. i 2017. Selskapet har internt salg til konsernselskapene for 33,3 mill., og eies 100 prosent av FEAS. Lønnskostnader er i snitt 800.000 per person i 2015. Styrehonorarer: kr 125.000 i 2017. Styreleder: Trond Andersen.

Fredrikstad Energi Holding

Startet som Fredrikstad Energi Eiendom, byttet navn til Norgesnett AS i 2014 og til Norgesnett Holding 2016. I 2017 ble aksjekapitalen i Norgesnett nedsatt med hele 356 millioner for utbetaling til aksjonærene. «Aksjonærene» oppgis ikke, men vi antar det er Norgesnett Holding som eies av FEAS. Styreleder: Trond Andersen. Enda et selskap uten naturlige oppgaver.

E2U System Utviklingsselskap, FEAS eier 21,8 prosent. Driftsresultat minus 651.000 i 2016 og minus 1,9 millioner i 2017.

FEAS Bredbånd. Samlet underskudd de tre siste år er én million kroner. Styreleder: Trond Andersen.

Det er vanskelig for oss ikke å fremme den påstand at FEAS er et direktørstyrt selskap som gjør så mange krappe, men bevisste, svinger i sin fremferd at både politiske styreledere, generalforsamling ved ordførere, og ikke minst rådmenn har mistet grepet for lengst. Ved opprettelse av nye selskaper, med seg selv som styreleder, har Trond Andersen skaffet seg et grep der styret havner på glattisen. At dette har fått utvikle seg uten stoppordre, er en skandale som vil koste Fredrikstads innbyggere dyrt, en skandale som peker direkte på styrelederne Svein Høiden, Arvid Vestvik og Terje Moland Pedersen, inkludert øvrige styrerepresentanter. Det staute Fredrikstad Elverk som ikke ville gå sammen med øvrige selskaper i Østfold, har gjennom 20 år råtnet på rot.

 

Les også

Sju spørsmål om mysteriet Fredrikstad Energi A/S

  

 

Les også

Fredrikstad Energi AS er på ingen måte inne i en krise

 

 

Les også

Er FEAS «lekegrind» for toppledelsen i Fredrikstad kommune?