I vårt arbeid med å analysere Fredrikstad Energi (FEAS) har det vært så godt som umulig å få ut kopier av regnskaps- og generalforsamlingsprotokoller fra selskapet. Vi har derfor vært nødt til å foreta vurderinger ut fra den dokumentasjon vi sitter på, kjennskap vi selv har til bransjen og den kommunale forvaltning. Vi har ikke funnet det riktig å betale av egen lomme for å få ut kopier av regnskap etc. fra Brønnøysund-registrene.

Når styreleder Terje Moland Pedersen i klartekst har sagt til oss at han er for meroffentlighet, gjelder ikke dette selskapet han er styreleder i. Dette gir en av mange pekepinner på hvem som styrer Fredrikstad Energi med datterselskaper. Det er ikke eier. Dette bildet fremstår også under styrelederne Svein Høiden og Arvid Vestvik – med passive ordførere som generalforsamling. Det synes for oss mer og mer klart at grunnlaget for nedgangen startet i denne perioden.

De vurderinger vi har gjort i våre to forrige innlegg har imidlertid ikke blitt korrigert, og i realiteten heller ikke blitt besvart. Vi legger derfor til grunn at vi ikke har «skutt utafor skiva

Fredrikstad kommune kunne, og burde, lagt denne debatten død ved å la Østfold kommunerevisjon, gjennom kontrollutvalget, foreta en full gjennomgang av Fredrikstad Energi. Dette ønsket ikke bystyrets flertall ved Ap, Sp og SV. Etter vår vurdering synes flertallets beslutning å være tuftet på tillit og tro, men en eier av en bedrift med en komplisert struktur og omsetning i milliardklasse, skal ikke tro, men vite. Vi tillater oss derfor å belyse noen nye eksempler.

Administrasjonsbygg

I FB for lørdag 27. oktober redegjør Tore Tindlund for det spesielle salget av elverkets bygg, Stabburveien 18, som ga en «gevinst» på ca. 45 millioner kroner.

Det fremgår ikke av regnskapet hvorfor bygget ble solgt, men en vanlig sunn økonomisk vurdering tilsier at man ikke selger en fast eiendom uten at man av en eller annen grunn føler seg tvunget til det. Besynderlig er det også at bygget, ifølge FB, er blitt leid tilbake for en lang periode. En kontrakt som fremdeles løper. Styret skriver selv i sin beretning: «Resultatmessig ble vi reddet av salg av hovedkontoret.» Dette viser at salget hadde sammenheng med at elverket også i 2011 var i en svært vanskelig situasjon.

Etter vår vurdering kan ikke kommunen forvente utbytte fra Fredrikstad Energi på mange år, basert på reelle overskudd, men snarest ta en full gjennomgang der salg av deler eller hele selskapet bør stå høyt på prioritetslisten.

Samtidig synes det også å ha vært lagt opp til en strategi for å vokse seg ut av problemene. En strategi som ikke har lyktes til tross for blant annet, sitat, «Nettpartner og Maik AS vil stå overfor gode markedsmuligheter både på kort og lang sikt», som styret skriver i 2011. Situasjonen som fremgår av regnskapet for 2017 sier sitt om denne strategien. Av en samlet omsetning på ca. 1,7 milliarder for 2011 vil overskuddet uten salgsgevinsten utgjøre ca. 10 millioner kroner, dvs. 0,59 prosent.

I en slik krisesituasjon får adm. dir. en bonus på 454.000 kroner, inklusiv bonus for å ha solgt selskapets eget iboende bygg, og daværende styreleder, Arvid Vestvik, tar ut styrehonorarer på 425.000 kroner. Dette godkjennes av generalforsamlingen som da er Eva Kristin Andersen. I realiteten betyr det at salget av bygget berger selskapet unna et tilnærmet underskudd. Legger man bonustenkning til grunn, burde adm. dir. vært trukket for dårlig utført jobb.

 

 

Goodwill

Under regnskapets eiendeler fremkommer posten goodwill som blir definert som: «Ved kjøp av datterselskap blir den del av kostprisen som ikke kan henføres til identifiserbare eiendeler, balanseført som goodwill,» og under «noter» er denne verdien knyttet til bruk av strømnettet til blant annet bredbånd og dataoverføring.

Opprinnelig var denne «verdien» satt til ubegripelige 527 millioner kroner og er i 2011-regnskapet nedskrevet til 292 millioner. Vi antar at denne verdisettingen var knyttet til «Power-line communication» som aldri har vært oppe å gå og lenge før 2011 også var lagt død som mulig prosjekt av kabelbredbånd, SMS og annen nettløs dataoverføring.

Dette visste FEAS som heller ikke, oss bekjent, benyttet kraftnettet for overføring av data ved installasjon av nye AMS-målere på Hvaler, eller fra alle de nye målerne som ble installert i Fredrikstad for få år siden. Videre ble det hevdet at Nettpartner skulle spisses til å kunne konkurrere om installasjon av 2,5 millioner nye målere i Norge, men må tydeligvis ha blitt utkonkurrert, selv i Fredrikstad.

Det må være lov å spørre om denne såkalte «goodwill» var et taktisk grep for å dekke over kjøpskostnadene av alle små nettselskaper som har vært kjøpt opp av FEAS siden år 2000, eller var det teoretiske inntekter knyttet til kraftnettkommunikasjon?

Vedtektene

«Selskapets formål er å utøve eierskap i selskaper som overfører elektrisk energi, prosjektere og bygge ledningsnett, selskaper som bygger og utvikler fast eiendom, samt selskaper som driver annen næringsvirksomhet, herunder også deltagelse i andre selskaper».

I årsmeldingen 2017 skriver styret: «Fredrikstad Energi er et norsk energikonsern med virksomhet som i hovedsak omfatter bygging, drift og vedlikehold av nett, samt salg av energi, hovedsakelig i lokale markeder.»

Hvorfor synliggjøres ikke vedtektenes reelle innhold i årsmeldingen som gir selskapet frie hender til å kjøpe, eller inngå i ulike selskaper som ligger langt fra kjerneoppgavene?

Vi er ikke kjent med når denne omfattende utvidelse av selskapets virksomhetsområde fant sted, men vi ser konsekvensene. Vi klarer heller ikke, basert på FEAS' hjemmeside, å finne ut hvor mange ulike selskaper FEAS er involvert i, men det er mange og gir grunnlag for et stort spørsmålstegn til styret og generalforsamling om – hvorfor? Låneporteføljen synes lagt til morselskapet som derfor trolig er ansvarlig for lånene til alle datterselskapene, med de konsekvenser det kan medføre.

Samlet registrerte lån er i størrelsen 1,6 milliarder kroner, noe som trolig også i tillegg skulle vært bokført med verdien knyttet til avtalt fremtidig leieforpliktelse til selskapet som kjøpte administrasjonsbygningen. Bare finanskostnader alene (les renter) var på 74 millioner kroner i 2017 og 66 millioner i 2016. Driftsresultat i morselskapet er på minus 15,4 millioner siste år. Resultatforverring fra 2016 til 2017 var på hele 88 millioner kroner.

For oss står det som uforståelig at Fredrikstad kommune kunne godkjenne en så omfattende utvidelse av selskapets virksomhet innenfor konkurranseutsatte områder med et betydelig risikopotensial. Spesielt er det også at en slik fullmaktsutvidelse har kunnet finne sted uten at dette, så vidt vi kjenner til, har vært gjenstand for en grundig vurdering i kommunen.

Vedtektene innebærer at et selskap eiet av kommunens innbyggere, gis tillatelse til å engasjere seg i virksomheter som ligger langt utenfor det som har vært, og burde være selskapets formål: Å sikre kommunens innbyggere og bedrifter en sikker strømforsyning til en akseptabel pris.

Hvorfor skal Fredrikstad kommune ved Fredrikstad Energi eie «Maik Inkasso», «E2-Hardware as» og «E2U System AS». Hvor er fokus?

Det er gammel kunnskap at jo mer en leder finner det nødvendig å skryte, jo mer bekymret bør en eier være.

Veien videre?

Det er gammel kunnskap at jo mer en leder finner det nødvendig å skryte, jo mer bekymret bør en eier være. I så måte er det ingen grunn for at ordfører som generalforsamling samt rådmann leser FEAS' regnskaper for de siste 18 år. Det vil kanskje ødelegge nattesøvnen.

Etter vår vurdering kan ikke kommunen forvente utbytte fra Fredrikstad Energi på mange år, basert på reelle overskudd, men snarest ta en full gjennomgang der salg av deler eller hele selskapet bør stå høyt på prioritetslisten. NVE jobber med nye retningslinjer for styring og innstramming av nettselskapene. Dette er styret i FEAS kjent med, men det synes ikke som Fredrikstad kommune ser alvoret.

 

Les også

Sju spørsmål om mysteriet Fredrikstad Energi A/S

 

 

Les også

Fredrikstad Energi AS er på ingen måte inne i en krise

 

 

Les også

Er FEAS «lekegrind» for toppledelsen i Fredrikstad kommune?