I flere kronikker har vi prøvd, ut fra tilgjengelige data, å påvise hvorfor styret og generalforsamling gjennom 20 år har ført Fredrikstad Energi ut i en hengemyr som har gitt innbyggerne i Fredrikstad så store verditap at ingen tør å fastslå beløpet. Konsernsjef Trond Andersens svar, på vegne av styret, viser en holdning og en så dyp mangel på situasjonsforståelse, at det burde skremme noen hver, og aller mest rådmannen. For oss blir det etter hvert mer forståelig hvorfor det har gått så urimelig galt.

Kjernen i Fredrikstad Energi var nettselskapet, nå Norgesnett, som har og har hatt, monopolrett i vårt område. Dette selskapet var, og er, sikret dekning av kostnader til drift og investering og kan i tillegg legge på en kapitalavkastning etter en prosentsats som NVE fastsetter ut fra selskapets effektivitet. Effektive selskaper kan ta høy avkastning.

Dette selskapet betaler for tiden ikke kapitalavkastning til eieren, men går heller til eieren og ber om penger. For et revygrunnlag!

For 2018 viser NVEs oversikt at kapitalgrunnlaget er 1,12 milliarder, prosentsatsen er 6.58, og dette gir ca. 73 millioner i maks avkastning. Disse pengene kan eier ta ut, men FEAS' renteforpliktelse trekkes fra. For Fredrikstad kommune ville dette gitt maks 37 millioner før fratrekk av renter som var 74 millioner i 2017. Derfor ingen avkastning!

Vår analyse viser manglende presisering av at Fredrikstad kommune/Hafslund eier hele FEAS sin aktivitet og bestemmer hva avkastningen skal brukes til. I FEAS defineres «morselskap» som eiere, og som fritt har brukt avkastningen fra nettselskapet etter egne prioriteringer. Dette kan verken styret eller rådmenn ha skjønt.

Mye av forklaringen på dagens situasjon, og som for konsernsjefen synes uinteressant, er at kapitalavkastningen gjennom årene i for stor grad er brukt til kjøp og drift av nye selskaper av ulik karakter, og til å dekke underskudd for noen, inkl. ineffektive morselskap.

Vi kan lese på «PROFF» at i 2017 var konsernsjefen styreleder i ti selskaper tilknyttet ti bransjer, hvorav ett av selskapene, Maik AS, «inngår i konsern med 17 selskaper». Maik AS er, ifølge konsernsjefens egen beretning, «konsernets tjenesteleverandør » og tjener gode penger. Ett av selskapene i Maik-familien er Maik Inkasso som i 2017 hadde et driftsresultat på ca. 13 millioner kroner, men utbytte til kommunen mangler.

Konsernsjefen opplyser i sin artikkel at styrehonorarene han får, går til Fredrikstad Energi. Dette fremkommer ikke i regnskapene vi har lest.

Her skal intet granskes, kun tildekkes. Det må vi ta til etterretning og er en kostnad i vår demokratiske modell.

I desember 2015 hadde Norgesnett tatt inn 210 millioner mer fra kundene enn egne kostnader. I Fredrikstad hadde kundene til gode 90,7 millioner, eller 2.242 kroner pr. kunde. Dette kan synes å ha vært en vel gjennomtenkt strategi knyttet til selskapets store låneportefølje og/eller at utsiktene for betydelig mindreinntekt i årene fremover dermed ikke ble synlige, (Stabil tariff) men kunne fylles på fra «kundenes konto». NVEs forskrift krever at «selskapene skal ha en begrunnet og dokumenterbar plan for å styre saldo av mer- og mindreinntekt mot null over tid. Denne planen skal være vedtatt av selskapets styre.»

1. januar 2018 var saldoen redusert til 129 millioner, og nå opplyser Andersen at saldoen er på 74 millioner.

Vi forutsatte at styrevedtaket om tilbakeføring av kundenes penger eksisterer, og ba derfor om at vedtaket ble gjort offentlig fordi det her kan ligge viktig informasjon til kundene, men ble avfeid av Trond Andersen gjennom svaret: «Ja, tariffendringer blir godkjent av styret». I eldre tider kalte man slike svar: God dag mann økseskaft! Andersen gir oss strykkarakter for anmodningen.

Samtidig erkjenner han nå at kundene får redusert nettleien (forbrukeravgiften) med 1 øre pr. kWh fra 1. januar 2019 slik Stortinget har vedtatt, en innrømmelse relatert til kundebrevet alle kunder fikk 21. november.

Skyggeboksing er ikke vårt fag. Vi er to samfunnsinteresserte personer som har bransje-, tariff-, jus-, forvaltningskunnskap og livserfaring i bagasjen. Vi måtte rope et varsku da vi oppdaget at styret i et monopolselskap som er sikret sine inntekter, og på toppen kan ta ut avkastning på kapitalen og med statlig forskrift i hånd kan si: Kunder: Betal vårt krav, for det er det vi trenger for å holde et godt strømnett i Fredrikstad!

Dette selskapet betaler for tiden ikke kapitalavkastning til eieren, men går heller til eieren og ber om penger. For et revygrunnlag!

Vi fant tidlig at store verdier tilhørende fellesskapet dunstet bort, og at rettmessige inntekter til sårt trengte kommunale oppgaver forsvant til formål som ikke hørte hjemme blant kommunens oppgaver. Dette kommunale selskapet har langsiktige lån på ufattelige 1,7 milliarder, samtidig som styre og generalforsamling har godtatt, og har stemt for, at hovedtyngden av kapitalavkastningen skulle brukes til kjøp av selskaper som klart lå utenfor kommunalt ansvar. Vi brukte spissformuleringen «lekekasse for direktører». Dessverre har det vist seg å være riktig.

NVE kontrollerer ikke hva eieren ønsker å bruke kapitalavkastningen til, og vi ser at det var taktisk smart, men ikke ryddig, av Trond Andersen å peke på NVEs kontroll i stedet for å svare på spørsmål knyttet til kundenes interesser. Dette spillet kan han bedre enn oss. NVE forutsetter at retningslinjene blir fulgt og forholder seg til innsendte data fra selskapene. Innsynskontroll foretas for ca. ti selskaper pr. år. Vi har verken hevdet eller funnet grunn til å lete etter noe ulovlig. Det vi har dokumentert og kritiserer, er eierens disposisjoner og prioritering.

Personer til styre og generalforsamling har blitt valgt av et flertall i bystyret. Gjennom de siste 20 år har det vært ulike personer, men praksis har vært den samme. Det har vært tre styreledere, men alle har hatt det til felles at de har fulgt daglig leder i tykt og tynt fremfor å styre. Vi registrerer en alvorlig svikt hos samtlige rådmenn, som med lovfestet myndighet, burde ha satt krav om kapitalavkastning basert på NVEs forskriftstekst. Dette er ikke uvanlig og ble praktisert uten nåde da Monica Mæland var kommunalråd i Bergen.

Vi ser en uforståelig mangel på respekt for innbyggernes felles eiendom og registrerer ingen anger eller selvransakelse verken hos styreledere, generalforsamling eller bystyrets flertall. Svimlende lån forbigås i stillhet. Her skal intet granskes, kun tildekkes. Det må vi ta til etterretning og er en kostnad i vår demokratiske modell. Det er ikke ulovlig at eieren, Fredrikstad kommune, bruker avkastningen slik man har gjort, men vi kaller det misbruk av makt og tillit. Dette er kapital som innbyggerne i Fredrikstad har bygget opp siden nettselskapet ble etablert for over hundre år siden. Sannsynligheten for at noen blir ansvarliggjort, er minimal.

Tidligere innlegg:

Dette er kronikk nummer seks fra Roar Julsen og Kjell Bjørndal om situasjonen i Fredrikstad Energi AS. Under finner du de fem foregående og svar fra styreleder Terje Moland Pedersen og konsernsjef Trond Andersen.