Det har i den senere tid vært fokus på Fredrikstad Energi med deres rekordhøye utbetalinger til lederne som til sammen mottok over 1,5 millioner i bonus. Dette til tross for dundrende underskudd med 15 millioner i minus i 2017. Skattebetalerne måtte som kjent yte et kriselån til Fredrikstad Energi gjennom kommunen med 50 millioner kroner.

Terje Moland Pedersen (Ap) er som kjent styreleder i samme selskap, og i samme styre sitter også andre politikere (også fra Høyre). Jeg registrerer at Moland Pedersen sier til Fredriksstad Blad den 1. november at «han ikke sitter i styret for å utøve politikk». Det synes jeg isolert sett er svært betryggende, men hvorfor sitter han der da?

Normalt sett er bonuser noe man gir dersom bedriften går bra, og i langt mer beskjeden grad hvis den går med underskudd. Styret har normalt sett ansvaret for å sørge for balanserte bonusavtaler for selskapets toppledelse. Jeg har verken noe imot bonuser eller konkurransedyktige lønninger for konsernsjefer eller daglig ledere. Tvert imot mener jeg at riktig og dyktig kompetanse kan bidra til økt verdiskapning, som igjen kan komme fellesskapet til gode.

 

Mange styreposter og varaposter blir tydeligvis bekledd med politisk engasjement og riktig partibok som kvalifikasjonskrav.

 

Prinsippet om at styrene i flere kommunale og interkommunale selskaper skal være besatt av politikere synes å være en langvarig og utbredt tradisjon i Fredrikstad. En tradisjon som etter min mening har en sviktende prinsipiell begrunnelse. Jeg har ingen formening om Terje Moland Pedersen gjør en god jobb som styreleder i Fredrikstad Energi. Jeg vet ingenting om det, – utover at selskapet gikk med betydelig underskudd i 2017.

Spørsmålet bør imidlertid løftes på et mer overordnet nivå som ikke gjelder Fredrikstad Energi spesielt, men ordningen med politikere i styrer generelt. Fredrikstad kommune har interesser i en rekke selskap av svært ulik karakter og grad av offentlig eierskap. Det er utbredt at byens politikere sitter i styrene (undertegnede er selv oppnevnt som varamedlem i noen av dem) og at Arbeiderpartipolitikere sitter i de ledende posisjonene. Argumentene er at dette skal sikre demokratisk kontroll og innflytelse.

 

 

Jeg mener at dette prinsippet er lite nyansert. Det skal slettes ikke skal tas for gitt at denne ordningen gir de beste resultatene for selskapene. Bedriftens ledelse skal ha et styre som både skal ha kompetanse og kapasitet til å følge dem opp. Ikke minst skal en ha kunnskap og kompetanse til å stille de riktige og ikke minst kunne stille kritiske spørsmål ved driften. Dette for å forvalte eiernes (innbyggerne i Fredrikstad) sine interesser på best mulig måte.

Mange styreposter og varaposter blir tydeligvis bekledd med politisk engasjement og riktig partibok som kvalifikasjonskrav. Jeg mener det ikke nødvendigvis er galt i alle sammenhenger at en har innslag av folkevalgte, men jeg mener at Fredrikstad kommune burde gjennomføre en mer omfattende og prinsipiell evaluering av hvorvidt dette er den beste formen å forvalte eierskapene. Det vil overraske meg dersom kommunen ikke hadde vært tjent med flere profesjonelle styrer.

Den demokratiske kontrollen innehas uansett gjennom selskapets generalforsamling som i stor grad vil være kommunen. Kommunen og bystyret bør gjennomføre en mer omfattende og overordnet evaluering før valget 2019 hvor disse vervene tradisjonelt på nytt blir delt ut. Dette til beste for innbyggerne i Fredrikstad.

 

 

 

Les også

Kommentar: Fra melkeku til problembarn – derfor bør kommunen selge Fredrikstad Energi nå