Fredrikstad Energiverk A/S (FEAS) har tidligere kunnet gi utbytte til Fredrikstad kommune. I 2018 må det samme selskapet i hui og hast be kommunen om et lån på 51 millioner kroner. Hva er det som har skjedd?

Vi har lest innstillingen til bystyret i saken om lånet. Den skjønte vi intet av. Det kan skyldes vår uforstand, eller at innstillingen var et mesterverk i tåkelegging. Det vi imidlertid kunne lese mellom linjene, var at FEAS er et selskap i store økonomiske problemer. Hvordan har dette kunnet skje i et monopolselskap med garanterte inntekter og avkastning allerede betalt av selskapets kunder?

For å få en forklaring på det så må vi gå en del år tilbake i tid. Da tok Østfold fylkeskommune et initiativ for å samle alle de lokale elverkene i fylket til ett selskap. Samtlige elverk gikk innfor dette, unntatt Fredrikstad elverk som lovet bedre utbytte enn Østfold Energi og som derved avskrev seg selv retten til utbytte av Borgund kraftverk. I stedet for å gå inn i et selskap eiet av fylkeskommunen, så startet man opp en ekspansiv oppkjøpspolitikk av nettselskaper i andre deler av landet, samt at man i tillegg etablerte flere datterselskaper innen energisektoren.

Kan det også være slik at Hafslund A/S med sine profesjonelle styrerepresentanter bevisst har sittet rolig og sett på hva som skjer og venter på en overtagelse?

Hva et selskap skal drive med skal fremgå av vedtektene. For FEAS er dette ikke lett å finne ut av. Vedtektene ligger ikke på selskapets nettside og en henvendelse pr. mail til selskapet om å få tilsendt vedtektene er etter en ukes venting ennå ikke besvart.

Det tidligere interkommunale elverket ble i sin kommunale tid ledet av sindige og nøkterne ingeniører som holdt seg til det de kunne, nemlig å sørge for at Fredrikstad-distriktet hadde et sikkert og stabilt strømnett til en akseptabel pris. Samtlige ansatte i dette selskapet, fra yngste læregutt til direktør, fikk sine lønninger fastsatt i samsvar med det felles regulativ for kommunale elverk. Den gang var det ikke snakk om bonusordninger og lønn fastsatt i hemmelighet etter diskusjoner mellom styreleder og administrerende direktør. Hvordan er situasjonen nå?

Det er åpenbart at selskapet har hatt, og har en ledelse som har ønsket at selskapet skal bli stort. For ledelsen har det vært etablert bonusordninger, trolig basert enten på økt omsetning eller økt resultat. Bonusordninger knyttet til økt omsetning burde vært forbudt og ordninger knyttet til resultat er også tvilsomme, i særdeleshet for en monopolbedrift. De kan bidra til en sterk ekspansjon utenfor de tradisjonelle kjerneområder, slik at selskapet blir for stort og for komplisert. Da tar man ofte for stor risiko. Man mister også lett fokus og oversikt og kjernevirksomheten blir nedprioritert.

FB har i en rekke gode artikler av journalist Tore Tindlund pekt på den urovekkende situasjonen i FEAS. At situasjonen åpenbart er prekær fremgår også av de aller siste dagers opplysninger om at selskapet nå har solgt Gauldal Nett som ble overtatt så sent som 1. januar i år. Et annet dårlig tegn er at lederen for et av de nye satsingsområdene Smart Energi A/S nå tar sin hatt og forlater skipet. I tillegg fremgår det av artikkelserien i FB at FEAS også har et garantiansvar overfor det kriserammede selskapet Nettpartner. Vi kan ikke se at det fremgår av årsberetningen for 2017 hvor stort dette garantiansvaret er.

Etter vår oppfatning så er selskapet nå inne i en så vidt kritisk situasjon at Fredrikstad kommune som største eier trolig står ovenfor følgende to valg. Det ene er å prøve å avvikle all aktivitet utenfor kjerneområdet, som er å sørge for at Fredrikstad-distriktet har et sikkert forsyningsnett for elektrisk energi til en akseptabel pris. Dette bør kunne oppnås selv om samtlige ansatte lønnes i samsvarer med kommunale normer.

Det andre er å erkjenne at Fredrikstad kommune ikke har kompetanse til å være hovedeier i og lede et nettselskap med en så vidt omfattende og konkurranseutsatt virksomhet, og at man derfor bør prøve å få solgt sin aksjepost i Nettpartner. Kan det også være slik at Hafslund A/S med sine profesjonelle styrerepresentanter bevisst har sittet rolig og sett på hva som skjer og venter på en overtagelse?

Fredrikstad kommune er ansvarlig hovedeier i FEAS med 51 prosent av aksjekapitalen og det fremgår at formannskapet har fått fortrolig orientering om situasjonen i selskapet og at det vil få ytterligere en orientering i formannskapets møte 11. oktober. Kommunens innbyggere, som er de reelle hovedeiere av Fredrikstad Energi A/S, har ikke fått noen informasjon om hvilke tiltak man planlegger å iverksette for om mulig å kunne rette opp den bedrøvelige situasjon som selskapet er styrt inn i.

Derfor noen spørsmål som de ansvarlige bør kunne svare på:

Til styret ved styreleder Terje Moland Pedersen:

1. Hvor stort er garantiansvaret overfor Nettpartner?

2. Er bonusordningene for ledelsen basert på omsetning, resultat eller andre kriterier?

3. Fredrikstad Energi A/S er et selskap hvor Fredrikstad kommune er hovedeier og hvor offentlighetsprinsippet bør gjelde, uansett organisasjonsform. Vil dette føre til at bonusavtalene blir offentlig tilgjengelige?

4. På bakgrunn av at selskapet har drevet en ekspansiv politikk langt utover det som er selskapets kjernevirksomhet og med økonomisk krise som resultat, mener styret at den nåværende direktør bør fortsette i sin stilling?

5. Hvis svaret på spm. 3 er nei, bør direktøren få noe mer enn vanlig avslutningsvederlag etter arbeidsmiljølovens prinsipper?

Til ordfører Jon Ivar Nygård:

1. Bør selskapet føres tilbake til sin kjernevirksomhet og all konkurranseutsatt virksomhet forsøkes solgt?

2. Har ordføreren tillit til dagens styre?

Les også

Kan være stolt av Nettpartner. Mange gode år før tap i 2016 og 2017 på nær 100 millioner