Plastforurensningen i verdenshavene og langs kysten er blitt en alvorlig trussel som trenger store og raske tiltak. I Stillehavet og det Indiske hav flyter det store øyer av plast som er fire ganger større enn Norge. Sannsynligvis vil konsentrasjoner av plast også samle seg i våre havområder, som for eksempel sentralt i Barentshavet.

Det er imidlertid kun 15 prosent av plasten som flyter, 15 prosent finnes i strandsonen og de resterende 70 prosent synker til bunns. Fisk og fugler spiser og setter seg fast i plasten, noe som kan føre til en smertefull død. Det mest aktuelle eksempelet er grånebbhvalen som strandet på Sotra med magen full av plast.

Undersøkelse av havhest i Nordsjøen har vist at 95 prosent av individene hadde plast i magen, og på Svalbard har andelen fugl med plast i magen økt fra 30 til 80 prosent de siste 30 årene. Plasten ender til slutt opp på våre matfat, og forskere ved universitetet i Gent i Belgia har beregnet at europeere, som spiser blåskjell, østers og andre typer skjell, får i seg fra 2.000 til 11.000 mikroplastbiter i året. Marin forsøpling er et stort problem som må tas tak i.

I produkter til marin bruk som bøyer, pontonger o.l. pakkes plastmaterialet ESP/isopor inn i skjøre skall av hardplast og betong og i mange tilfeller benyttes naken isopor som flyteelementer i brygge-konstruksjoner. Det er ingenting som flyter så lett og blåser så langt som nettopp isopor. Plast bruker fra 40 til mer enn 400 år på å brytes ned i naturen. Å bruke materialer som er ment for å vare i 400 år til produkter som skal brukes kun i kort tid, er en sløsing med ikke-fornybare ressurser som vi ikke kan stå inne for lenger.

Fredrikstad Arbeiderparti mener det er behov for raske tiltak for å stoppe spredning av plast i verdenshavene. Norge har en langstrakt kystlinje og havbruk er en viktig næring som det satses på. I framtida må vi leve av andre næringer enn oljen. I stor grad fisk, men også turisme – to næringer som vil rammes hardt hvis forsøplingen fortetter å øke. Produsenter må i større grad få krav om innovative løsninger med miljøvennlige materialer.

Det er nødvendig både å forebygge og rydde opp for å redusere marin forsøpling. Den viktigste forebyggingen er god avfallshåndtering gjennom økt grad av materialgjenvinning, både i Norge og i resten av verden.

«Kystlotteriet», med utspring i Fredrikstad, er et godt eksempel på et tiltak som både setter fokus på og bidrar til en renere kystlinje.

Arbeiderpartiet vil:

■ Forby plastposer som ikke er biologisk nedbrytbare.

■ Fase ut bruken av plastprodukter av ESP/isopor i marine komponenter.

■ Vurdere å øke satsen for pant av flasker.

■ At all plastemballasje som ikke er raskt nedbrytbar avgiftsbelegges, noe som vil føre til utvikling av mer miljøvennlige alternativer til emballasje.

■ At dumping av plast fra fiskeflåter og andre fartøyer bøtelegges, samtidig som at fiskere får levere marint avfall gratis når de legger til kai.

■ At herreløs plast samlet av frivillige skal kunne leveres gratis til renovasjonsselskapene hele året. Dette må finansieres av statlige midler.

■ At det innføres en panteordning på gamle dekk.

■ At KLDs utredning om å forby kosmetikk– og renholdsprodukter som inneholder mikroplast følges opp i tråd med Stortingets beslutning 12. mai 2016.

■ At klær som utskiller mikroplast merkes, slik at forbrukerne kan bevisstgjøres med hensyn til miljøbelastningen dette representerer.

■ Arbeide for opprettelse av et internasjonalt fond for resirkulering av plast med fokus på næringsutvikling i utviklingsland.

■ At Norge arbeider for en internasjonal avtale for å stanse utslipp av plast til havet.

■ At kunstgressbaner med gummigranulat skiftes ut med materiale som ikke skiller ut mikroplast, slik Fredrikstad har gjort med for  eksempel korkgranulat.

■ At det innføres en ordning der produsenter og importører av utstyr som brukes i fiskeri- og oppdrettsnæringen får et ansvar for produktene gjennom hele livsløpet, også når de har blitt avfall. Det vil eksempelvis si at selgere av fiskegarn plikter å ta imot garnet når det kasseres.

■ Jobbe for at Kystlotteriet blir et nasjonalt tiltak.

■ Skjærgårdstjenesten tilføres økte ressurser.

Les også

FB mener: Hurra for Helbergs helt geniale idé