Gå til sidens hovedinnhold

Rygge er knutepunkt i særstilling

Artikkelen er over 5 år gammel

En ekspertrapport understreker at Rygges militære betydning for nasjonen ikke må undervurderes, skriver René Rafshol og Siv H. Jacobsen som mandag overleverte rapporten til forsvarsministeren.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norsk forsvarspolitikk har for lenge dreid seg bare om nordområdene. Det mener vi er feil. Vi må ha et forsvar som sikrer hele nasjonens interesser – både i nord og sør. Rygge Flystasjon i en unik posisjon til å kunne ivareta hovedstadsfunksjonen. Men et styrket Rygge er ikke bare avgjørende for forsvaret og beredskapen i hovedstadsområdet, men er også en viktig brikke i forsvaret av hele landet.

I Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) trekkes Rygge fram som en sentral base for å sikre nasjonens interesser i en situasjon hvor terror- og trusselbilde er stadig mer komplekst. I rådet foreslår forsvarsjefen blant annet å beholde dagens aktivitet, GIL, samt å flytte Bell 412 fra Bardufoss til Rygge. Et samlet østfoldsamfunn med fylkeskommunen og kommunene rundt flyplassen i spissen støtter dette synet, og ser det som hensiktsmessig å legge enda flere funksjoner til flystasjonen. Dette er det også stor faglig enighet om.

Det har i disse dager også kommet en ekspertrapport som understreker at Rygges militære betydning for nasjonen ikke må undervurderes. Rapporten peker både på Rygges strategiske plassering og funksjon, men også på muligheten og behovet for å samhandle med øvrige beredskapsstyrker og politi.

Ekspertgruppen mener at Forsvaret må samle sin virksomhet på færrest mulige baser for å kraftsamle rundt baser med høy stridsverdi, samt sørge for mest mulig kosteffektiv drift. Ekspertgruppen mener prinsipielt at det er for kostbart å drive baser og stasjoner med få operative enheter og at særlig Luftforsvarets struktur bør slankes. Som påpekt er det nødvendig med hovedbaser for Luftforsvaret i Nord-, Midt- og Sør-Norge.

I hovedstadsområdet er det nå svært begrenset med militære lokasjoner som er egnet til å kunne håndtere operative avdelinger i fred, krise og væpnet konflikt.

Når man i tillegg vet at det vil være behov for både havneanlegg og en operativt tilgjengelig flystripe for å ta imot og understøtte styrkene, står Rygge i en særstilling. Denne basens operative kapasitet og muligheter gir høy stridsverdi for nasjonale og allierte styrker. Rygges viktighet for hovedstadsområdet i fred, krise og væpnet konflikt må ikke undervurderes.

For at forsvaret også i fremtiden skal være økonomisk bærekraftig, relevant og troverdig, må forsvaret planlegges utfra prinsipp om økonomiske og operative gevinster. Fremtidens forsvar må kunne håndtere et komplekst og sammensatt trusselbildet, planen må derfor være helthetlig og strategisk. Hele landet må forsvares og hele trusselbildet må kunne håndteres, samtidig som ressursene må utnyttes på tvers av forsvarsgrener og sivil- og militærsektor.

Det må bygges opp bærekraftige baser som dekker hele landet. Rygge er eneste fullt utbygde militære flystasjon i hovedstadsområdet. Rygge har kapasitet og fasiliteter til å fylle hovedstadsfunksjonen, uten større investeringer i infrastruktur.

Rygge ligger sentralt og er et logistikknutepunkt, med god tilgang til havner, jernbane og E6. På 15 minutter kan 35 prosent av Norges befolkning nås med et helikopter fra Rygge.

Kompetansemiljøet på og rundt Rygge er stort. Flyttingen av AIM understreker dette. Det er avgjørende for en bærekraftig utvikling av forsvaret at ressurser og kompetanse samles til robuste miljøer

Fylkestinget i Østfold vedtok 29. oktober en enstemmig høringsuttalelse om FMR og innspillene til langtidsplanen (LTP) for Forsvaret. I tillegg til å støtte forsvarssjefens fagmilitære råd påpeker fylkestinget en rekke andre funksjoner som kan legges til Rygge. - For å sikre operativ og taktisk styrke bør også plasseringen av NAOC (militær luftovervåkning) revurderes – det er naturlig at dette senteret etableres på Rygge. Videre bør det vurderes å flytte ledelsen for 330 skvadronen til Rygge i forbindelse med innfasing av nye helikoptre. Den organisatoriske flyttingen av Hercules-flyene til Rygge, bør også gjøres fysisk. Det bør vurderes om deler av eller hele utdannings-, opplærings- og kompetansesenteret som foreslås opprettet på Værnes, kan knyttes til kompetanse- og beredskapssenteret som planlegges på Rygge.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.