Gå til sidens hovedinnhold

Stortinget må snart ta de rette valg for Luftforsvaret

Artikkelen er over 5 år gammel

Det er viktig at distriktspolitikk ikke definerer hvordan Forsvaret skal utvikles de neste tiårene, skriver de to tillitsvalgte ved Rygge Militære Flystasjon..

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I den senere tiden er det kommet mye kritikk av Forsvarssjefens anbefaling om å styrke Rygge Militære Flystasjon. Anbefalingen stod i Forsvarssjefens militære råd, som ble overlevert til departementet for behandling tidligere i høst. Mesteparten av kritikken ser ut til å komme fra politikere i Nordland og Troms.

Forsvaret skal utvikle tilstedeværelsen i disse fylkene i de neste årene, men på en annen måte enn tidligere. Færre, men større baser og mer geografisk konsentrert virksomhet er stikkord. Antallet baser for Luftforsvarets vedkommende, må reduseres.

Det vil være svært negativt for regionen hvis Rygge Sivile Lufthavn ikke lykkes. Det er uten tvil mest lønnsomt for Forsvaret å dele utgiftene til driften av en flyplass med andre.

Det er viktig at distriktspolitikk ikke er det forhold som definerer hvordan Forsvaret skal utvikles de neste tiårene. Vi som representerer de ansatte på Rygge Militære Flystasjon har vært veldig klare på at vi ønsker et relevant og økonomisk bærekraftig forsvar. Militære avdelinger må være lokalisert der de har antatt størst effekt og nytte. Hvis ikke risikerer vi å bruke forsvarsbudsjettet på baser som forsvaret selv ikke ønsker eller trenger, og derigjennom tape forsvarseffekt.

Rygge Militære Flystasjon inneholder kapasiteter som er en vesentlig del av fremtidens Luftforsvar. Det er derfor vi har vært sikre på fremtiden til Rygge Militære Flystasjon.

Forsvarssjefen har i sitt råd valgt å beholde og styrke Rygge Militære Flystasjon for fremtiden. Bakgrunnen for denne beslutningen er åpenbar, og er senere belyst og utdypet av både Generalinspektøren for Luftforsvaret og ekspertgruppa som jobbet med rapporten som beskrev behovet for Forsvarets tilstedeværelse i hovedstadsområdet.

I tillegg er det sikkerhetspolitiske bildet mer intenst enn tidligere, og terrorfaren svært tydelig. Dette gjør at Forsvaret må tenkes brukt på flere måter enn tidligere, med større allsidighet.

Generalinspektøren for Luftforsvaret sa i sin tale i Oslo Militære Samfund i november 2015 blant annet følgende:

«I denne sammenhengen har jeg registrert at enkelte har reagert på forslaget i FMR om å videreføre Rygge i strukturen. Rygge er den gjenværende basen i Luftforsvaret som har desidert størst kapasitet til å understøtte egne og allierte styrker når Bodø nå legges ned. Den har også en svært god geografisk lokalisering. En ting er at den ligger perfekt lokalisert med tanke på å gi god dekning for hovedstadsområdet og Sør-Norge. En annen viktig faktor er understøttelse av allierte. Det er slutt på den tiden hvor alle allierte luftstyrker måtte baseres i nord for å kunne virke effektivt i nord. I dag gir det i noen sammenhenger annen risiko og logistiske utfordringer. Allierte luftstyrker vil kunne operere effektivt i nordområdene fra Rygge. Der kan vi tilby kapasitet til å håndtere drivstoff og ammunisjon. Det er også infrastruktur og operative flater nok til å kunne understøtte operasjoner på en effektiv måte. Rygge er en base med stor operativ stridsverdi og som jeg derfor anbefaler videreført i strukturen». 

Ekspertgruppen overlapper med tilsvarende argumentasjon sin rapport. Rapporten tar for seg terror- og trusselvurderinger, og i det behovet og fornuften av å satse på Rygge som den sentrale, militære basen på Østlandet.:

  • Hovedstadsområdet er nasjonens tyngdepunkt. Militære kapasiteter må derfor stå på beredskap der hvor beslutningstakere, myndigheter, de store mediene og de store befolkningsmengdene holder til.
  • Den strategiske bakgrunnen er todelt med både Russland og terrorisme. Det er både nord og sør.
  • I følge Etterretningstjenesten er Russland en mulig trussel i 20 – 30 års-perspektivet.
  • Terrorisme er en akutt trussel, beskrevet av både PST og E-tjenesten. Det gis ingen varsel.
  • Rygge har svært høy operativ stridsverdi og er svært anvendelig i hele krisespekteret. Rygge har kapasitet innen drivstoff, ammunisjon, stridsanlegg, kommando og kontroll (ledelse), beskyttet infrastruktur og flyoperative flater, og mulighet for å ta imot allierte. Rygge har god kapasitet på forlegning og forpleining, og ligger svært sentralt plassert med tanke på logistikk (havn, vei, jernbane, flyplass)

De nye kampflyene, F-35, har en støyprofil som gjør at Evenes og Ørland ble foretrukket  med tanke på lokalisering. Det tegner opp et luftforsvar som i fremtiden vil operere ut i fra tre hovedbaser, Evenes i Nord-Norge, Ørland i Midt-Norge og Rygge i Sør-Norge.

Forsvaret har de siste 20 årene utsatt for endeløse omstillinger med hovedmål å redusere utgiftene. Nasjonenes forsvarsevne har ikke vært i sentrum. Det har stort sett vært politisk enighet rundt omstillingene. Vi opplever nå et helt annet sikkerhetspolitisk bilde, som gjør at vi må tenke annerledes og gi Forsvaret midler til å løse sine oppgaver. Rygge Militære Flystasjon har en viktig rolle i fremtidens forsvar.

Det er tverrpolitisk enighet i Østfold rundt utviklingen av Rygge Militære Flystasjon. Vi som er tillitsvalgte opplever god støtte og bredt engasjement fra politisk hold, både kommunalt og igjennom Østfold fylkeskommune. Det er viktig for oss å spre dette budskapet videre, til Østfolds egne stortingspolitikere, samt politikere og myndighetspersoner fra andre fylker som deler oppfatningen om at forsvarspolitikk er viktig.

Signalene fra Rygge Sivile Lufthavn i forhold til flyseteavgiften, bør vekke alle politikere i fylket, uavhengig av hvilket nivå de sitter på. Det vil være svært negativt for regionen hvis Rygge Sivile Lufthavn ikke lykkes. Det er uten tvil mest lønnsomt for Forsvaret å dele utgiftene til driften av en flyplass med andre, uansett avgifter. Det er det ingen tvil om.

Stortinget må nå vise handlekraft og gjøre de valg som sikrer at de militære virkemidlene nasjonen besitter, gjør at vi reelt kan ivareta vår politiske handlefrihet og suverenitet.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.