Fremskrittspartiet vil ivareta folks trygghet i hverdagen. Heldigvis lever vi i et land hvor det er trygt å bo. Men, dessverre har heller ikke vi blitt skånet fra terrorens brutale og feige handlinger. Derfor er det essensielt å sørge for at samfunnet er best mulig rustet for takle terrortrusselen.

Norges spydspiss i kampen mot terror er Politiet og Forsvarets spesialavdelinger. Stortingsvedtaket om å samle Bell 412-helikoptrene på Rygge er en bevisst og nødvendig prioritering for å øke den operative evnen til spesialstyrkene. Bell 412 har i dag en uklar rolle i Forsvaret. Vedtaket innebærer at helikoptrene får en tydeligere rolle i de mest krevende av Forsvarets oppgaver.

Helikopterstøtte til spesialoperasjoner er svært krevende, og miljøet på Rygge som har dette oppdraget i dag er lite og sårbart. Derfor vil en kraftsamling på Rygge være viktig for bedre beredskap.

Det å ha et sterkt og forutsigbart fagmiljø på Rygge, er avgjørende for bistand til Politiet. Støtte til politiets beredskapstropp har mange fellestrekk med støtte til spesialoperasjoner. De samme positive effektene som gjelder for spesialoperasjoner gjelder derfor også for støtte til politiets beredskapstropp. Prioritering av slik beredskap er vektlagt i regjeringsplattformen hvor det klart uttrykkes at Forsvaret spiller en avgjørende rolle for samfunnets samlede beredskap.

Dette gjelder både ved terroranslag, og i forbindelse med ulykker og naturkatastrofer. Forsvarets kapasiteter må være tilgjengelige for nasjonal krisehåndtering, og det må sikres et best mulig samarbeid mellom Forsvaret, politiet og sivile beredskapsmyndigheter. Dette ivaretas best ved å samlokalisere Bell helikoptrene på Rygge.

Frp håper stortingsvedtaket om å samle Bell helikoptrene på Rygge blir stående og at distriktspolitiske interesser i Bardufoss ikke bidrar til svekket beredskap for landet.