Forsvaret er helt avhengig av sivile logistikkressurser i en krise eller krig. Gjennom strategiske avtaler med sivile logistikkselskaper, kan Forsvaret mangedoble kapasiteten på en rask og effektiv måte – når det er behov for det.

Denne høsten gjennomføres den største NATO-øvelsen siden 1980-tallet på norsk jord – Trident Juncture 2018. Over 40.000 allierte soldater, 130 fly, 70 fartøy, og ca. 10.000 kjøretøy skal ankomme Norge for å øve på det vi alle håper ikke skal skje.

Det er dette som er NATO i praksis - vi skal komme hverandre til unnsetning dersom det skulle bli nødvendig. Forsvarets oppgave er naturligvis å delta i striden med våre egne styrker. Men vi må også være i stand til å gi betydelig logistikkstøtte til de som kommer for å hjelpe oss. Det innebærer blant annet å flytte store militære styrker til Norge, innad i Norge, og bidra til at de har det de trenger for å kunne slåss.

En slik oppgave er krevende. Den innebærer logistikkstøtte til styrker mange ganger størrelsen på vårt eget Forsvar.

Fra Oslo til Kongsvinger

La meg eksemplifisere med noen tall. Under Trident Juncture kommer det et antall allierte soldater tilsvarende innbyggertallet i Bodø by - på en gang. Over 300 transportflygninger, nær 60 skipstransporter, og utallige kolonner med kjøretøy på veien og på jernbane må til for å få soldater og materiell på plass. Etterpå skal alt og alle hjem igjen.

Trident Juncture

  • Trident Juncture er NATO-alliansens største øvelse, en såkalt høyprofiløvelse, og vil holdes i Norge i oktober-november 2018. Rundt 40.000 soldater fra en rekke land vil øve på å forsvare Norge. Forrige gang NATO arrangerte tilsvarende øvelse var i Portugal og Spania i 2015.
  • Øvelsen starter med at et militært lasteskip med 250 militærkjøretøyer og konteinere med materiell legger til kai på Øra.
  • Det er fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Oppland og Hedmark som i størst grad blir berørt.
  • For Norge blir dette den største øvelsen på mange tiår, noe som igjen vil føre til at mange nordmenn vil merke at NATO øver i denne perioden.
  • Øvelsen blir også en test for det gjeninnførte Totalforsvaret, som er den samlede innsatsen fra nasjonen i krise og krig – militært og sivilt.

Stilt etter hverandre tett-i-tett, vil alle kjøretøyene som ventes til Norge i disse månedene fylle opp veistrekningen mellom Oslo og Kongsvinger – litt i overkant av 90 kilometer. For at dette skal gå så smertefritt som mulig, må alt være godt planlagt og tilstrekkelig med ressurser på plass.

Camping og klesvask for titusenvis

I tillegg til å ta i bruk militære leirer, samfunnshus, idrettshaller og annen fast infrastruktur, må vi bygge 50 camper fra bunnen av. 20 av disse skal ha plass til over 500 personer, den største 5500. Her trengs det vann, kloakk og andre fasiliteter nødvendig for å huse et stort antall soldater og utstyr.

I skrivende stund skal vi levere over 50 millioner liter med drivstoff, nær to millioner måltider, opp mot 4,6 millioner flasker med drikkevann, og 660.000 kilo klær skal vaskes i løpet av øvelsen, for å nevne noe. Dette høres kanskje ikke fullt så spennende ut som rullende stridsvogner og jagerfly, men er like fullt helt essensielt for at våre egne og allierte styrker skal kunne operere i Norge.

Militære og sivile ressurser

For å få dette til tar vi i bruk det vi har av egen militær logistikk, som sammen med logistikkapasiteter fra de allierte nasjonene som deltar, skal sørge for forflytning og logistikkunderstøttelse til de styrkene som skal øve. I tillegg er vi helt avhengig av sivile – både etater og næringsliv.

Øvelsen til høsten er en svært viktig test på om disse avtalene fungerer slik de skal.

Forsvarets logistikkorganisasjon har inngått beredskapsavtaler med norske, sivile logistikkselskaper, som gir Forsvaret tilgang til en betydelig logistikkapasitet ut over den vi til vanlig besitter. Dette systemet tester vi ut under Trident Juncture.

Avtalene er utformet slik at selskapene forplikter seg til å levere logistikk til Forsvaret også under en krise eller i krig. De er våre strategiske samarbeidspartnere. Øvelsen til høsten er en svært viktig test på om disse avtalene fungerer slik de skal. De er en sentral del av Forsvarets beredskap, ikke bare på øvelse, men også den dagen det virkelig gjelder.

Støtte til allierte

Logistikkstøtte til allierte styrker en av de viktigste oppgavene til de strategiske samarbeidspartnerne. Avtalene gir Forsvaret mulighet til å trekke på store logistikkapasiteter innenfor transport, forpleining og forsyning både til lands og til sjøs – når Forsvaret trenger det. Kostnadene om Forsvaret til en hver tid skulle hatt disse kapasitetene selv ville vært enorme. I tillegg bidrar selskapene med kompetanse som Forsvaret trenger.

Selskaper som WilNor Governmental Services, Grieg Strategic Services, Bertel O. Steen, og Bring er blant de som har inngått slike beredskapsavtaler, og som yter betydelig støtte til Forsvaret. Faktisk kan Forsvaret gjennom disse avtalene på kort tid ti-doble logistikkapasiteten for egne og allierte styrker.

Det er ikke bare militært viktig, men også samfunnsøkonomisk riktig.