Vi mener det er et offentlig ansvar å fremme helse og forebygge sykdom, og å sikre nødvendige helse- og omsorgstjenester til hele befolkningen. Alle skal ha et likeverdig tilbud av helsetjenester uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon.

Helseforskjeller er nært knyttet til forhold som utdanning og økonomi. God fordelingspolitikk er derfor god folkehelsepolitikk.

Det blir fra tid til annen fokusert på levekårsutsatte områder i Fredrikstad. Et viktig poeng i den sammenheng er å være tydelig på at disse levekårsundersøkelsene måler visse bestemte kriterier, for eksempel hvor mange som eier sin egen bolig i det aktuelle området. En slik måling sier ingen ting om hvordan de som bor der faktisk har det. Mange er veldig fornøyde. Det er viktig at områder ikke blir stemplet som mer eller mindre dårlige. Det er ikke hensikten.

I Fredrikstad har vi ikke et typisk østkant- og vestkantskille, men vi kan finne en mosaikkpreget gammel struktur.

 

Det disse levekårsundersøkelsene viser oss, er hvor det er viktig å iverksette ulike tiltak. Mye av bakgrunnen for at enkelte områder i Fredrikstad skiller seg ut, er historisk betinget. Trehusbebyggelsen langs deler av elva var arbeiderboligstrøk, og i dag er leieboligene i en del av disse husene årsaken til opphopningen av levekårsutfordringer i dette området. Vi har ikke like store utfordringer som for eksempel Groruddalen i Oslo, men det gjør det ikke mindre viktig å gjøre en ekstra innsats i disse områdene.

I Fredrikstad har vi ikke et typisk østkant- og vestkantskille, men vi kan finne en mosaikkpreget gammel struktur. Det har blitt, blir og skal fortsatt gjennomføres spesifikke tiltak i disse områdene i kommunen. Et eksempel er vitaliseringen av Selbak torg der lokalsamfunnet deltar aktivt i utviklingen av eget nærområde.

Vi som samfunn må legge til rette for at alle kan få tillit, oppleve mestring og utvikle ferdigheter. Her har kommunen et særskilt ansvar, men vi kan ikke gjøre det alene. Vi er klar over de utfordringene vi har, og vi ønsker å gjøre noe med disse, og den største utfordringen vi har er den sosiale ulikheten i helse.

Noe av det viktigste kommunen arbeider med, er å bekjempe sosial ulikhet i helse. Folkehelse er begrep som kan defineres ganske vidt, og det er mange elementer som påvirker folkehelsen. Det være seg hvor vi bor, hva vi spiser, hva slags helse vi har og hvordan vi trives med oss selv og omgivelsene våre. Det er mye vi som kommune gjør og kan gjøre for å utjevne sosial ulikhet i helse.

For Arbeiderpartiet vil målet alltid være et samfunn som fremmer god helse for alle. Et samfunn som forebygger sykdom, utjevner sosiale forskjeller og gir barn og unge en god start i livet. Hver av oss skal ha muligheten til å leve gode liv, i små og store fellesskap. I tillegg vet vi også at det er godt dokumentert at forebygging, og spesielt de brede tiltakene som når alle, er det som gir mest helse igjen for pengene, og derav størst velferdsgevinst.

Når vi planlegger utbyggingsområder, etablerer og innfører gratis fritidsklubber, oppruster deler av Glommastien med lys, gir støtte til lokalsamfunnene slik at de kan etablere gode møteplasser, så bidrar det til folkehelsearbeidet. Det samme gjelder gratis ferge, oppgradering av torgene, bygging av gang- og sykkelvei, idrettshaller og kunstgressbaner – alt dette bidrar på en eller annen måte til å bedre folkehelsa for oss i Fredrikstad.

Det ble for en tid tilbake også etablert bjørneløype i Fredrikstadmarka, bygd nytt aktivitetsanlegg ved Trosvik skole og ny aktivitetspark utenfor Holmen eldresenter/+Huset for å legge til rette for økt aktivitet i befolkningen.

Dette mener vi er gode tiltak som forebygger og legger grunnlag for å skape aktive, sunne innbyggere i kommunen.

Befolkningens helse er en av samfunnets aller viktigste ressurser. Å satse på folkehelse er en av de mest grunnleggende investeringene vi kan gjøre for at flere av oss skal få et bedre liv. Det sies at det er ‘folkehelse i hvert skritt’, det er derfor få ting som kjennes bedre enn at vi fortsetter ‘å gå’ i retning av å stadig fokusere på å tilrettelegge for god folkehelse – til stor glede for alle oss som bor i og benytter oss av Fredrikstad.

Les også

Store utfordringer – men vi har heldigvis mye bra å bygge på i Fredrikstad!