Feieravdelingen i Fredrikstad skal nå i gang med årets feierunde. Da tar vi for oss alle områder i Fredrikstad og Hvaler. Ikke alle får tilbud om feiing. Det feies etter behov og hvis det fyres riktig, holder det med feiing hvert 2. eller 3. år. Dette vurderer feieren under besøket.

Store deler av feierens arbeidshverdag foregår på byens tak. Dette kan by på utfordringer når det kommer til manglende eller uegnede stiger på tak. Huseier er ansvarlig for at stige til og på taket opp mot skorsteinen er i forskriftsmessig stand, men dette er ikke alltid tilfelle.
Vår erfaring er at huseiere flest ønsker å ha dette i orden. Men vi ser fortsatt at det mangler nødvendig taksikring flere steder rundt om i kommunene.

Bare i Fredrikstad finnes det i dag over 700 boliger som må anskaffe, bytte eller utbedre takstige eller taktrinn før vi får kontrollert og feiet skorstenen. Inntil taksikring er på plass, ligger dette som en heftelse på boligen.

Feieren har som alle andre håndverksfag strenge HMS-prosedyrer. Feieren er selv ansvarlig for å sjekke at takstige og taktrinn er forsvarlig festet. Eldre takstiger må være i god stand og forsvarlig montert. En god takstige letter også adkomsten for brannmannskaper ved en eventuell pipebrann. 

Nærmere sommeren skal vi igjen i gang med feiing og tilsyn i fritidsboliger. Da kommer to feiere på besøk, en som feier og en som fører tilsyn. Også her er det nødvendig med tilfredsstillende adkomst for feieren på tak. Det er ingen krav til takstige dersom skorstenen feies fra loft/innsiden.

Hvis du sitter inne med spørsmål angående taksikring eller andre ting ved feiing og tilsyn, kontakt feieravdelingen i kommunen, vi hjelper gjerne!

Huskeliste før feieren kommer:

  • Gi beskjed til alle i boligen om at det skal feies.
  • Det må ikke fyres i ildstedene (ovn og peis) under feiingen.
  • Alle ovnsdører, luker og spjeld må være lukket for å unngå sotskade.
  • Feie-/sotluker skal være tilgjengelige.
  • Sett frem godkjent stige av metall, eller gi beskjed til feieren dersom det skulle være behov for hjelp til dette.
  • Sørg for at taksikringsutstyr er i forskriftsmessig stand (ved feiing fra tak).

Under besøket vil vi:

  • Kontrollere taksikkerheten dersom feiingen utføres fra tak.
  • Feie skorsteinen og eventuelt ovnsrør.
  • Fjerne sot fra sotluke (dersom noen er tilstede).
  • Gi fyringsteknisk veiledning ved behov.

På vinterstid arbeider feierne hovedsakelig med tilsyn i boliger, da ser vi på skorsten, ildsted, røkvarslere, slukkeutstyr, rømningsveier ol. Siden desember har vi utført tilsyn i forskjellige områder i Onsøy og i Gamlebyen.

Feieravdelingen i Fredrikstad er organisert under Fredrikstad Brann- og redningskorps og har ansvaret for feiing og tilsyn av fyringsanlegg, i Fredrikstad og Hvaler kommuner.