Fredrikstad kommune er bekymret for rekrutteringen av allmennleger. Det er kommunen ikke alene om. Fastlegeordningen er under er hardt press og landet er i prinsippet i en fastlegekrise. Den løser vi bare om politikerne tør å tenke nytt. Pasienter må for eksempel kunne besøke legen digitalt.

Situasjonen er prekær mange steder. Stillinger lyses ut. Men søkerne uteblir. I Trønder-opprøret sin undersøkelse blant 1000 leger svarer seks av ti at de har vurdert å slutte på grunn av stort arbeidspress. Det er ikke en situasjon vi kan leve med.

Jeg er selv fastlege, og kjenner igjen beskrivelsene mine kollegaer gir. Fastlegene har fått flere oppgaver, både i form av en overføring av ansvar for sykere pasienter, som blir tidligere utskrevet fra sykehus, men også mange «sekretæroppgaver» for sykehus og andre. Men vi bommer grovt dersom vi tror vi kan løse fastlegekrisen bare gjennom mer penger og flere leger. Vi må tenke nytt – særlig dersom målet er å gi bedre tjenester for pasientene.

Når vi skal til lege må vi ringe, vente, få time når det passer legen, reise, vente, gå inn til legen og reise tilbake. Det tar i snitt to timer per legetime. Helsepolitisk Barometer 2018 fra Kantar TNS viser at mer enn hver tiende nordmann allerede er opptatt av at legen kan tilby videokonsultasjon som supplement til vanlig oppmøte. At 520 000 nordmenn vil benytte seg av videokonsultasjon betyr at flere får tilgang til lege raskt, og det vil avlaste og effektivisere helsetjenestene.

Ett av helseministerens tiltak for å løse fastlegekrisen er nettopp å digitalisere fastlegene. Det er utvilsomt et nødvendig grep for å kunne gi folk lettere tilgang på leger enn i dag. Men det er åpenbart at det vil ta lang tid før hver enkelt fastlege kan tilby videokonsultasjoner og helsehjelp via video i et omfang som faktisk hjelper.

I Sverige er en kommet mye lengre. Der har en rekke kommuner inngått avtale med leverandører av digitale legetjenester, blant annet oss i KRY. Slik får befolkningen tilgang til teknologi og de nyeste måtene å tilby helsehjelp på. I Sverige dekker vi og de andre digitale aktørene i dag mellom to og tre prosent av legekonsultasjonene gjennom videokonsultasjoner med erfarne leger via nett. Med maksimalt 30 minutters ventetid, kan folk treffe legene der de selv er – via nettbrett hjemme i stua eller på mobilen på kontoret.

Når pasienten snakker med legen, kan vi diagnostisere det som ikke krever fysisk undersøkelse, og vi får raskt avdekket om problemet kan løses over video. De fleste får svarene de trenger, men om det kreves en fysisk undersøkelse henviser vi videre. Nesten 90 prosent av de pasientene som kontakter oss kan vi imidlertid hjelpe.

Vi er allerede godt etablert i Norge, og vi tror at vi kan være et viktig supplement til fastlegene. Mange av våre norske leger jobber i sykehus og som fastleger ved siden av oppdrag for KRY. Brukerne vår er meget godt fornøyd både med korte ventetider og den hjelpen de får. Svært mange leger søker seg til oss, og vil bidra til å utvikle den norske helsetjenesten.

Vi vil gjerne samarbeide med det offentlige. Men vi møter motstand og mistro fra fagmiljøene. Hvorfor er så mange redd for det å tenke nytt i helsetjenesten? Hvorfor er det så få som snakker om hvorvidt det egentlig finnes nok leger til å fylle alle de nye fastlegestillingene? De fleste politiske miljøer er enige i at det faktisk er en krise i fastlegeordningen. Alle synes å ville bevare fastlegeordningen i sin nåværende form, men uten å stille spørsmål om det er gjennomførbart - og ikke minst om det er bærekraftig. Det er nødvendig med innovasjon for å bygge en bærekraftig primærhelsetjeneste.

Det er nok leger i landet, dersom vi klarer å hjelpe pasientene raskere og mer effektivt. Politikere både nasjonalt og lokalt bør finne nye måter å øke kapasiteten og tilgjengeligheten i primærhelsetjenesten, så norske pasienter får rask tilgang til legehjelp når de trenger det. Vi er klare til å bidra, i samarbeid med det offentlige. Frem til vi blir invitert til samarbeid, vil vi fortsette å avlaste fastlegene gjennom vår private videolegetjeneste.

Les også

Helse i hvert ord