Bedriftene i Østfold skriker etter fagskoleutdannende. Nå vil endelig Regjeringen gjøre fagskolene like synlige og attraktivt som universiteter og høyskoler.

Fagskolen i Østfold har omlag 450 studenter. Antallet er økende og viser at skolen stadig blir mer interessant for ungdom i Østfold.

Regjeringen la fredag frem sin stortingsmelding om fagskoler, som er høyere yrkesfaglige utdanninger. Det er et stor behov fagskoleutdannende i arbeidslivet, og nå får fagskolene et etterlengtet løft. Reformen innebærer en innføring av studiepoeng, mulighet for 3-årig fagskoleutdanning, rett til deltakelse i studentsamskipnaden for studenter og ny finansieringsmodell.

Vi  i NHO Østfold er veldig fornøyde med regjeringens satsning på fagskolen. Seksa av ti medlemsbedrifter melder i NHOs kompetansebarometer at de har behov for personer med fagskoleutdanning. Mange sliter med å få tak i denne kompetansen.

Derfor er det viktig å øke antallet fagskoleutdannede i Norge. Det vil bidra til å redusere det udekkede behovet for yrkesfaglig kompetanse og utvikle ny kompetanse som arbeidslivet trenger.

Styrking av høyere yrkesfaglig utdanning vil også synliggjøring alle utdanningsmulighetene og vise at fagskoleutdanningen er et attraktivt alternativ på linje med høyskole- og universitetsutdanning. En undersøkelse NHO har gjort, viser at forelder har liten kunnskap om alle utdanningsmulighetene yrkesfag gir. Dette er urovekkende når vi vet at forelder er de viktigste påvirkerne av utdanningsvalg. 

Innføring av studiepoeng i fagskolene vil bidra til gode overganger mellom høyere akademisk og høyere yrkesfaglig utdanning for de som ønsker det. Dette kombineres med gode overgangsordninger som krav for høyskoler og universiteter til å vurdere fagskoleutdanninger til innpass i sine studier.

Vi gleder oss også med studentene som nå får rett til å delta i studentsamskipnadene. Dette sammen med like god rettssikkerhet som studenter ved akademiske utdanningsinstitusjoner vil til sammen bidra til et likeverdig studieløp med annen høyere utdanning.

Vi er også veldig positive til en ny modell for finansiering. Denne vil gjøre det lettere å utvikle fagskoletilbudet i takt med arbeidslivets behov. Slik NHO ser det, vil en endring i finansieringssystemet bidra til bedre effektivitet og samtidig støtte opp under kvalitetsarbeidet som foregår på fagskolene. Overgangen til en slik finansieringsmodell vil innebære økt fokus på resultater. Modellen vil sannsynligvis øke kvaliteten på kandidatene fra fagskolene ved at flere gjennomfører fordi fagskolene blir premiert for antallet studenter som fullfører utdanningstilbudene.

Endelig er det fagskolens år!