Fredrikstad Frp har gjennom mange år ment at eiendomsskatten i Fredrikstad er en vesentlig belastning for mange innbyggere. Vi har i budsjettarbeidene lagt opp til redusert eiendomsskatt. Budsjettdebattene i Bystyret har ofte dreid seg om at det er uansvarlig å redusere eiendomsskatten, men i liten grad har debatten dreid seg om hvordan resultater kan forbedres gjennom bedre styring. Skal vi lykkes, må kommunen være brukerorientert, effektiv, resultatorientert og moderne.

Kommunen hadde i 2017 nesten 6,9 milliarder kroner i totale kostnader og 7 milliarder i inntekter. Av de totale inntektene var eiendomsskatten 250,8 millioner, eller 3,5 prosent av inntektene. Årsregnskapet for 2017 ble avsluttet med et overskudd på 122,3 millioner kroner. Driftsresultatet kom ut negativt, men skatteinntektene, statlige tilskudd og finanspostene utgjorde hele overskuddet.

Jeg mener disse partiene bidrar til økt fattigdom.

I samarbeid med Agenda Kaupang er det utarbeidet en oppsummeringsrapport om utviklingen av Fredrikstad mot 2030. Her sammenlignes utgiftene i kommunal drift med Sarpsborg, Moss, Drammen, Kristiansand og Sandnes som er utvalgte sammenlignbare kommuner. Dersom Fredrikstad kommune hadde vært best på samtlige områder ville kostnadsnivået vært nær 600 millioner lavere. Rapporten tar for seg konkrete innsparingsforslag på til sammen 130 millioner innen 2022.

Ser man på Kommunebarometeret for 2017 kommer de sammenlignbare kommunene (utenom Sarpsborg) vesentlig bedre ut i kvalitetsvurderinger enn Fredrikstad som ligger helt nede på 247. plass i totalvurderingene. Drammen, Kristiansand og Moss er blant de femti beste i landet. Høyt kostnadsnivå gir altså ikke automatisk god kvalitet.

Arbeidsprosessene innen de fleste kommunale funksjoner kan endres på samme måte som andre samfunnsaktører har endret sine prosesser. Finansnæringen opplever allerede at robotene er i stand til å gjøre bedre vurderinger enn godt betalte analytikere. Banktjenester, selvangivelser, skattekort, bussbilletter, togbilletter, hotellovernattinger, flybilletter med mere ekspederes uten saksbehandlere. Manuell saksbehandling i kommunens søknadsprosesser, byggesaksprosesser, vedtaksprosesser må robotiseres, og kommunikasjon mellom innbyggere og kommunen må digitaliseres på lik linje med utviklingen på andre samfunnsområder. Digitalisering og robotisering av vedtak vil ivareta kvalitet og innbyggernes rettigheter bedre enn manuell vurdering.

Det er forunderlig at Ap, SV, Sp og Pensjonistpartiet vil bygge enda et rådhus i en tid der andre samfunnsaktører reduserer arealbruk fordi de robotiserer og digitaliserer. I tillegg er partiene ikke opptatt av at mange minstepensjonister og trygdede sliter med eiendomsskatt og høye egenbetalinger. Jeg mener disse partiene bidrar til økt «fattigdom».

  • Stem og diskuter nederst på siden: Det er mulig å drive Fredrikstad kommune uten eiendomsskatteinntekter

Frp mener det er mulig å fjerne eiendomsskatten og samtidig forbedre tilbudet til innbyggerne. Det krever en erkjennelse av at objektbeskatning er belastende for mange, samt vilje og evne til å se muligheter til endringer som resulterer i bedre tjenester med lavere kostnader.