Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad Næringsforening, tror motstanden mot utbygging i Sarpsborg kan føre til at dobbeltsporet stopper i Fredrikstad. Samferdselsminister Solvik-Olsen har derimot uttalt at det vil bli en ny vurdering av trasé for InterCity i Nedre Glomma, dersom det lokalt bes om dette. Dét veier tyngre.

Vi er sikre på at en ny gjennomgang vil vise at en trasé i rett linje vil bli flere milliarder rimeligere enn traseen via sentrum i byene. Samferdselsministeren er også opptatt av kostnadene. Ny informasjon om grunnforhold og potensielle ødeleggelser tilsier ny vurdering.

Dersom dobbeltsporet skulle stoppe i Fredrikstad, slik Græsdal advarer mot, så blir ikke Sarpsborg den store taperen. Halden vil få 20–30 minutter lengre reisetid til Oslo enn forespeilet. Viktig næringsliv i hele Norge vil tape konkurransekraft uten god skinnegående godsforbindelse til Europa og ved økende kapasitetsutfordringer på E6. Reisende på strekningen Oslo–Gøteborg vil tape. Antallet grensepasserende passasjerer har økt fra 190.000 i 2005 til 296.000 i 2015. Viktigheten av økt samarbeid Oslo–Gøteborg er undervurdert. Det blir mange tapere om samferdselsministeren og Stortinget skulle velge å la dobbeltsporet stoppe i Fredrikstad.

For Sarpsborg vil et dobbeltspor som stopper i Fredrikstad, være en bedre løsning enn at det bygges en «jernbane-E6» for gods gjennom sentrum. Riving av et hundretalls hus, store støyplager og ødeleggelse av særdeles viktige kulturminner unngås. Det holder å ødelegge én by. Sarpsborg vil uansett få et antall intercityavganger, og mange vil som i dag benytte Råde stasjon.

Aksjon Rett Linje arbeider for at samferdselsministeren skal få det lokale signalet han har etterlyst. Da kan det igangsettes ny vurdering av traseen som ble benevnt 2B i Jernbaneverkets mulighetsstudie av 2011. Alternativet oppfyller alle krav i Stortingets bestilling. Også for Fredrikstad vil dette være en svært god løsning. Fredrikstad vil få to nye intercitystasjoner, Grønli og Rolvsøy. Traseen fra Rolvsøy er tegnet i tunnel under Fredrikstadmarka og nødvendig seilingshøyde i Glomma er imøtekommet. Sarpsborg og Fredrikstad vil bindes sammen med lokaltog på eksisterende spor.

Er lederen i Fredrikstad Næringsforening, til tross for uttalt omsorg for Sarpsborg, egentlig likevel mest bekymret for at Fredrikstad ikke skal få dobbeltspor til sentrum? Har Fredrikstad Næringsforening i tilfelle oppfattet at byen får to nye intercitystasjoner ved valg av rett linje? Dersom dobbeltsporet stopper i Fredrikstad, kan Fredrikstad bli taperen. På sikt vil det uansett bygges dobbeltspor til utlandet. Hvis dette bygges direkte fra Råde til Sarpsborg, vil Fredrikstad igjen bli en bakevje.

Det er avdekket store mangler ved beslutningsprosessen. Fredrikstad og Sarpsborg har muligheten til å takke ja til at det gjøres en ny vurdering. Da vil det kunne avklares om dobbeltspor som stopper i Fredrikstad er et reelt alternativ. Denne problemstillingen, som bringes frem av leder i Fredrikstad Næringsforening, er derfor nok et argument for at det bør igangsettes en ny vurdering.