Debatten om Stortingets vedtak og «milliardgave» til samferdselsinvesteringer i Østfold har tatt helt av. Noen debattanter ser også ut til å velge å se helt bort fra nasjonale føringer om hvordan regjering og storting vil at fremtidens samfunn skal utvikle seg.

Fakta er et godt grunnlag å starte med når man skal delta i en debatt. Hvis man leser «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging», vedtatt ved kongelig resolusjon 12. juni 2015, kan man blant annet lese følgende:

«Samtidig med at byene og tettstedene vokser, er manglende samordning av transportsystem og bolig-, nærings- og arbeidsplasslokaliseringer en utfordring. For å redusere byspredning, transportbehov og klimagassutslipp, må vi utvikle kompakte byer og tettsteder og bygge tett rundt kollektivknutepunkt.»

«Regjeringen investerer i betydelige jernbaneløft rundt de store byene, herunder intercitysatsingen. Regjeringen forventer at regional og kommunal planlegging støtter opp om satsingene gjennom høy arealutnyttelse rundt stasjonsområdene.»

«I storbyområdene er det et nasjonalt mål at transportveksten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Det krever betydelig omstilling og innsats».

Regjeringen forventer altså at veksten i byer og tettsteder skal skje gjennom transformasjon og fortetting, og at økt transportbehov internt i byene skjer ved sykkel eller til fots.

Intercity-satsingen oppfyller disse kriteriene ved å skape knutepunktutvikling i sentrum av byene. All erfaring viser at nye togstasjoner fører enorme byutviklingsprosjekt med seg.

Moss er naturlig nok den første byen i Østfold som blir ferdig med nytt dobbeltspor og ny flott togstasjon, rett ved Bastøfergen. Som en følge av dette kunne vi forrige uke lese at nettopp i Moss skal det satses på et boligprosjekt til 10 milliarder, og ja, i gang- og sykkelavstand fra det nye knutepunktet. Helt etter intensjonene til Regjeringen om fremtidens samfunn.

Jeg blir litt matt når jeg ser at diskusjonen i Østfold utarter og noen får en idé om å ha en egen ekstra toglinje til/fra Fredrikstad. Hvordan kan noen tro at vi i Østfold skal få dekket doble togsett og doble personalutgifter, når en av føringene for IC er å være mest mulig kostnadseffektiv?

Intercity er en milliardgave til utvikling av Østfold, og den er av Stortinget bestemt å både gi raskere og mer effektiv jernbaneforbindelse samtidig som byene i Østfold kobles bedre sammen.

Intercity er en milliardgave til utvikling av Østfold, og den er av Stortinget bestemt å både gi raskere og mer effektiv jernbaneforbindelse samtidig som byene i Østfold kobles bedre sammen. Det skal være mulig å pendle med tog fra både Halden og Moss til Fredrikstad, og motsatt.

Å utvikle Østfold slik at vi blir mest mulig en bo- og arbeidsregion, inklusive Oslo, er den viktigste saken i mitt hjemfylke i min levetid.

Det er meldt inn ønsker fra kommunene om infrastrukturprosjekter på ti ganger så mye som Staten har råd til nå. Vi slåss om samferdselskronene.

Nye planprosesser nå vil utsette moderniseringen av Østfold med flere år. Vi vil bli helt akterutseilte.

Og mens vi krangler kjører Vestfold planprosesser og bygger, og vil mest sannsynlig være ferdig utbygd før vi kommer ordentlig i gang.

Vi hadde en gylden mulighet til å være først. Nå er vi snart sist.

Les også

Sarpingene vil at staten skal bruke milliarder av kroner på en jernbaneløsning «ingen» andre i Østfold vil ha