Partiene på Stortinget sto samlet i 2013 om Intercityprosjektet, som betyr tospors jernbane til Fredrikstad i 2024 og Halden i 2030. Vi forutsetter at regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 ikke rokker ved denne enigheten. Dette er svært viktig for bo- og arbeidsmarkedsregionen Østfold

Jernbaneverket la i 2012 frem en utredning som viste hvordan bygging av tospors Intercity i triangelet Halden, Skien og Lillehammer ville styrke hele Østlandet og avlaste Stor-Oslo. Tospors jernbane vil i tillegg også bidra til nye muligheter for godstransport. På sikt vil dette åpne for gode muligheter for bedre jernbaneforbindelser ut av landet mot i første rekke Göteborg.

For regionens næringsliv vil utbyggingen redusere transportkostnadene og øke konkurransekraften. For besøks- og opplevelsesindustrien, som også i Østfold er i vekst, handler dette om å kunne frakte fremtidens kunder raskt og effektivt til våre destinasjoner. For kunnskapsnæringene handler det om tett samspill med kunder, leverandører og samarbeidspartnere, for skogs- og treindustrien om å få produktene ut i markedet. For å ta noen eksempler.

Med en rask jernbane gjennom Østfold reduseres reisetidene internt i regionen, som bidrar til at vår region samles til ett bo- og arbeidsmarked. For bedriftene vil dette øke muligheten for å få tak i flinke folk – for våre yngre generasjoner øker det muligheten for sikre seg spennende jobber og et innholdsrikt liv i regionen. Det siste for øvrig ikke så dumt når vi ser hvordan landets hovedstad preges av arealpress og akselererende boligpriser.

Alternativet til å bygge ut jernbanen – det vil si at fremtidens togtilbud må baseres på en utslitt og overbelastet jernbane gjennom Østfold – vil medføre at vei i overskuelig fremtid er eneste reelle alternativ både for gods og reisende. Et slikt scenario er uforenlig med fremtidens krav til effektive, miljø- og klimavennlige transportløsninger.

Intercityutbyggingen støttes – uten unntak – av alle partier på Stortinget. Dagens regjeringspartier mente i 2013 til og med at utbyggingen skulle fullføres innen 2027, mens en i gjeldende Nasjonale Transportplan la en fremdriftsplan med 2030 som endelig ferdigstillingsdato.

Regjeringen har fulgt opp denne planen på en eksemplarisk måte, og vi er svært positive til at planleggingsmidlene til jernbanestrekningen Sandbukta-Moss-Såstad i budsjettet for 2017, som vil omfatte ti kilometer nytt dobbeltspor, ny stasjon i Moss, tilkobling til nytt havnespor mm. Dette vil ha positive ringvirkninger for næringslivet i Østfold ved reduserte reisetider.

I budsjettet for 2017 er det satt av omtrent 1,5 milliarder kroner til planlegging av jernbane, en økning på 250.000 kroner. Det er dessverre innenfor denne rammen imidlertid ikke satt penger til fullverdig detaljplanlegging. Og som kjent; Uten planlegging – ingen bygging.

Regjeringens forslag vil medføre at prosjektorganisasjoner rigges ned, og at kommuner og andre involverte langs Intercitystrekningene – som nå har rigget seg for videre arbeid – blir sittende på vent. Dette på tvers av regjeringspartiene uttalte mål, der effektiv prosjektgjennomføring og å fullføre prosjektene slik at samfunnsnytten kan realiseres, har vært parolen.

Vi stoler på og forventer at tidligere lovnader og etablerte fremdriftsplaner følges opp slik at et fullverdig Intercity står klar innen 2030.

Les også

FB mener: Svært uheldig forsinkelse for tog og vei