Glenn Melby i Råde Høyre lytter heller til BaneNor enn til dem som vil verne jorda

Dobbeltsporet krever store arealer dyrket mark gjennom Råde. Senterpartiet fikk ikke Råde kommunestyre med seg på å tvinge gjennom utredning av trasé gjennom Strømnesåsen som Bane Nor selv mener ville gitt det beste jordvernet.

Dobbeltsporet krever store arealer dyrket mark gjennom Råde. Senterpartiet fikk ikke Råde kommunestyre med seg på å tvinge gjennom utredning av trasé gjennom Strømnesåsen som Bane Nor selv mener ville gitt det beste jordvernet. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Ny jernbanetrasé gjennom Råde: Kathrine Langgård, Råde Senterparti, svarer på innlegget «Vi kan ikke lytte bare til dem som får jernbanen over tunet» fra Glenn Melby, Råde Høyre.

DEL

Leserbrev 

Les Melbys innlegg her.
Jordbruket i Råde er en arealbasert næring som er avhengig av mengden og kvaliteten på jordressursene, dvs. den dyrka og dyrkbare jorda. Jordbruksarealene er derfor viktig som grunnlag for en næring som bidrar til sysselsetting, bosetting, verdiskaping og et levende kulturlandskap i bygda vår. Jordvern er derfor ingen særinteresse, men en samfunnssak.

Arealdisponeringene bygger i stor grad på lokalpolitisk skjønn, og en viktig oppgave for planmyndigheten er å foreta interesseavveininger mellom ulike formål og samfunnsinteresser. Det har de siste årene vært en av forventningene fra nasjonale myndigheter at kommunene ivaretar viktige jordbruksareal.

Melby skriver: «Vi vet at dette møter motstand i bygda og engasjementet er høyt, samtidig er det ikke så mye et kommunestyre kan gjøre så lenge både konseptvalg og hovedretning allerede er bestemt av Stortinget». Her vil vi presisere at BaneNor, to ganger, ble pålagt av kommunestyret i Råde å utrede en alternativ trasé med tunell gjennom Strømnesåsen. Et trasevalg BaneNor selv anså som det mest skånsomme alternativet for Råde, både med tanke på jordvern, kulturlandskap og antall berørte. Dette valgte BaneNor å ikke gjøre, og vi i Senterpartiet fikk dessverre ikke med oss flertallet i kommunestyret for å tvinge dette igjennom, slik at vi faktisk kunne hatt et reelt valg etter at utredningen av dagens vedtatte trasé er ferdig.

Det er nødvendig å ta vare på god matjord, samtidig som jordvernet må balanseres mot storsamfunnets behov, her er det ofte valg mellom flere onder. Som Melby skriver: «Debatten om InterCity har altså mange fasetter, og vi kan ikke bare lytte til dem som får jernbanen over tunet. Her er det flere hensyn som må balanseres opp mot hverandre». Det er vi helt enig i! Det er bare det at vi mener hensynet til matjord og kulturlandskap skulle veid mye tyngre enn penger, og et BaneNor som insisterer på at vi har dårlig tid. Med respekt å melde, det har vi ikke!

I Moss er de allerede forsinket, og vi har ingen mulighet til å vite hvor forsinket de egentlig blir. Samtidig kommer det nå fram at Ski fremdeles er en flaskehals, og målet om fire tog i timen er, uavhengig om av utbyggingen av dobbeltsporet er i rute, ikke gjennomførbart uten vesentlig endringer og utbygging i og rund Ski.

Så dette handler ikke om berørte grunneiere! Dette handler om vår felles framtid, og vår mulighet til å kunne brødfø oppvoksende og fremtidige generasjoner! Vi kan ikke spise penger, og vi ber om å bli trodd på at vi hadde kjempet like hard for en utredning av tunell gjennom Strømnesåsen uavhengig om noen av våre medlemmer hadde vært berørt. Det er våre barn, barnebarn og barnebarns barn som vil føle effekten av det vi gjør nå, og det er deres fremtid vi kjemper for!

De 6.700 dekarene Melby nevner i sitt innlegg er like realiserbare som Monopol-penger.

De 6.700 dekarene Melby nevner i sitt innlegg er like realiserbare som Monopol-penger. Dette er tall fra NIBIOs ressursoversikt og arealstatistikk for fulldyrket og dyrkbar jord, 2014. Her er dyrkbar jord definert som: «Areal som ved oppdyrking kan settes i stand til å holde kravene til jordkvalitet for plantedyrking. Eksempel på arealtyper som kan holde slik kvalitet er; overflatedyrket jord, innmarksbeite, skog, myr og åpen fastmark». Dette er altså ikke en «viktig ressurs, som ligger uproduktiv og gror igjen» sitat Melby, men ukurant jord hverken politikere gjennom planlegging og bruksendringer, eller grunneierne uten videre kan utnytte.

Råde Senterparti vil ha dobbeltspor gjennom Råde! La det ikke være noen tvil om det, men vi ønsker en mer optimal løsning – nå er det på tide å tenke seg om!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags