I en kronikk i blant annet Fredriksstad Blad 28. april beklager fylkesordfører Ole Haabeth, regiondirektør NHO Østfold, Roald Gulbrandsen og distriktssekretær LO Østfold, Ulf Lervik, at den kommende NTP (Nasjonal Transportplan) er for defensiv både i økonomi og tidsperspektiv når det gjelder Østfold. Det kan virke som sentrale myndigheter ikke forstår hvor strategisk viktig Østfold er for Osloregionen, Østlandet og for så vidt hele landet som porten til Europa.

De viser til den voldsomme befolkningsveksten som vil komme i Osloregionen fram mot 2040 og samtidig minst like stor økning i Fredrikstad. Ikke Nedre Glomma, men Fredrikstad. Hvis den samme veksten vil komme i Sarpsborg blir det interessant å se hvor de tror alle skal bosette seg frem mot 2040. Ole Haabeth har tidligere i fylkesplanen for Østfold sagt at veksten vil komme i beltet mellom Fredrikstad og Sarpsborg; altså Greåker, Rolvsøy og muligvis samme områder på andre siden av Glomma. Det har vært hevdet av flere i mange år, og det er helt naturlig at veksten vil komme i disse områdene.

Det vises til de store ambisjonene om å overføre godstransporten fra vei til bane og sjø. Og det vises til planene om å bygge tunnel under Moss slik at tungtransporten ikke skal være så belastende for de som bor der. De understreker hvor viktig det er å få det planlagte dobbeltsporet på plass for å kunne overføre tungtransport fra vei til bane, men da er det ingen betenkeligheter med at denne transporten skal gå gjennom sentrum av både Fredrikstad og Sarpsborg, fortrinnsvis om natten, for dagtransporten er forbeholdt persontrafikken. Det er noe i logikken som ikke stemmer.

Hvis det er riktig at befolkningsveksten kommer som antatt, vil området Rolvsøy – Greåker utvikle seg til et tredje bysentrum i Nedre Glomma. Hvis godstransportørene får lov til å velge mellom vei og bane, vil E6 bli foretrukket fordi det tidsmessig og kostnadsmessig er beste løsning for dem. Slik sett blir ikke gods på bane noe problem i sentrum av Fredrikstad og Sarpsborg, men E6 vil knele før eller siden, helst før.

I dagens (3. mai) Fredriksstad Blad er hele forsiden dekket av et bilde som viser hvilke problemstillinger som skal håndteres ved at både dobbeltsporet jernbane og firefelts vei skal klemmes inn fra Ørebekk til St. Croix-rundkjøringen. Journalist Øivind Lågbu gjør rede for etatenes ulike dilemmaer for denne korte strekningen med innlagt sentralstasjon for jernbanen på Grønli med tilhørende buss- og kollektivsentral mv.

Ingen vet foreløpig hvordan det skal løses. Ingen kjenner konsekvensene av de ulike valgene som skal tas. Ingen er helt trygge på hvilke grunnforhold som skal håndteres, og ingen kjenner de økonomiske og samfunnsmessige kostnadene ved å presse alt dette i gjennom. Bismak er bare fornavnet på den følelsen mange sitter med pr i dag.

Det er ikke utenkelig at det sitter «noen» sentralt og holder igjen tildelingsmidler, og flytter delprosjekter i tid, i påvente av at de som mener å bestemme i Nedre Glomma gir et signal om at de ønsker en utredning av alternativ rett linje med det store kollektiv- og godsknutepunket nettopp midt i Nedre Glomma.

Metoden har vært i bruk tidligere. Tenk på det, dere som bestemmer.