Øra – en naturattraksjon som bør frem i lyset!

FUGLELIV: Frem til midten av 1900-tallet var også Øra-tangen, som vi i dag kjenner som deponi og industriareal, et flott naturområde, med et meget rikt fugleliv, skriver kronikkforfatterne.

FUGLELIV: Frem til midten av 1900-tallet var også Øra-tangen, som vi i dag kjenner som deponi og industriareal, et flott naturområde, med et meget rikt fugleliv, skriver kronikkforfatterne. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

– Dette deltaet, ved utløpet av Nordens lengste elv, er ett av de viktigste naturområdene i Skandinavia, skriver Bjørn Frostad, Tommy Fredriksen og David Tehrani i denne kronikken.

DEL

MeningerØra naturreservat er et internasjonalt anerkjent våtmarksområde med store kvaliteter. Dessverre presenteres det for publikum fra et avfallsdeponi og blir dermed en heller utrivelig naturopplevelse.

Man kan ikke være bekjent av tilstanden i dag.

Fredrikstad har med enkle grep mulighet til å snu dette til en attraksjon for byen, slik andre attraktive og miljøbevisste byer har gjort med sine våtmarker. Norsk Ornitologisk Forening Østfold lanserer nå et konkret forslag til opprusting av grenseområdet til reservatet (Øraspissen), som kan bli gjennomført til naturreservatets 40-årsjubilé, høsten 2019.

Om to år er det 40 år siden daværende miljøvernminister Gro Harlem Brundtland sørget for at Øra ble naturreservat. NOF Østfold foreslår derfor, i et innspill til kommunens naturmangfoldsplan, å etablere prosjektet «Øra 2019», med følgende arbeidsmål:

  • Det utarbeides først en detaljplan for Øraspissen for å koordinere og prioritere de tiltak som skal gjennomføres.
  • Finansieringsmuligheter undersøkes.
  • Det utredes hvordan publikums tilgang til Øraspissen kan sikres.
  • Det etableres jordvoller og løvskog for å skjerme mot industrivirksomhet og sikre en god naturopplevelse.
  • Det lages en plan for reetablering av dammer, hage for ballastplanter og andre muligheter for å bevare og øke naturmangfoldet.
  • Fugletårnet pusses opp.

Det etableres et enkelt besøkssenter i forbindelse med klubbhuset til NOF Østfold. Øra er fra naturens side et svært viktig område for våtmarksfugler, både i hekkesesongen og under trekket. Dette deltaet, ved utløpet av Nordens lengste elv, er ett av de viktigste naturområdene i Skandinavia. Frem til midten av 1900-tallet var også Øra-tangen, som vi i dag kjenner som deponi og industriareal, et flott naturområde, med et meget rikt fugleliv.

I etterkrigstiden ble hele Øra utpekt som svært interessant for etablering av industri, og en gang på 1960-tallet startet utfyllingen. Etter en lang og tilspisset dragkamp mellom industri- og verneinteresser, ble den til da uberørte delen av Øra-området vernet som naturreservat i 1979, med ferdselsforbud store deler av året. Det folkelige engasjementet i vernesaken var meget stort, nærmest en folkebevegelse for fredning!

I 1985 fikk Øra naturreservat status som Ramsar-område. – Ramsarkonvensjonen er en internasjonal avtale hvor formålet er å beskytte verdens våtmarksområder, særlig med tanke på vannfugl. I Norge har vi 63 slike områder på Ramsar-listen, hvorav to i Østfold (Kurefjorden i Råde/Rygge er det andre).

Siden midten av 1980-tallet har det vært ønskelig fra flere hold å tilbakeføre den sørligste delen av Øra-tangen (Øraspissen) til naturområde med tilhørende informasjonssenter og fugleobservasjonstårn.

På 1990-tallet ble det laget arkitekttegninger for et informasjonssenter på oppdrag for Fredrikstad kommune, og en rekke aktører, blant annet NHO Østfold og LO stilte seg bak. Det ble satt av tomt, men ideen ble lagt på is på grunn av manglende finansiering. Et observasjonstårn ble allikevel oppført i 2004, og dette benyttes av mange lokale og tilreisende ornitologer, som registrerer fuglene i området.

Ønsket om ytterligere tilrettelegging er stort, og vi vil arbeide videre med å skaffe oppslutning om ideene. Blant annet er vi i dialog med lokalsamfunnsutvalget på Gudeberg, som ser en opprustning av Øra som en mulighet til å øke trivsel, folkehelse og attraktivitet på Østsiden. NOF medlem Sigurd Alnæs fremmet i fjor lignende tanker om å synliggjøre Øra, med påfølgende positiv respons fra kommuneadministrasjonen.

Det er et politisk ansvar til sjuende og sist. Gjennom behandlingen av Naturmangfoldsplanen for Fredrikstad har politikerne en gylden mulighet til å vise at miljøansvar er mer enn festtaler.

I dag består Øra industriområde av bedrifter innen gjenvinning og miljøvennlig produksjon, som for eksempel Frevar. Ulikt de fleste naturreservater, må Øra leve i sameksistens med industriområder, havner og store befolkningskonsentrasjoner. Det krever gode og omforente løsninger.

Bedriftene på Øra, både de kommunalt eide og de private, bør derfor kjenne sitt ansvar og bidra. Miljø er ikke bare industriell økologi og sirkulær økonomi. Et ekte miljøengasjement må også omfatte ansvar for naturmangfoldet. Tenk hvilken profileringsgevinst miljøindustriklyngen på Øra kan få.

Hvem har ellers mulighet for å vise sine kunder og forbindelser et Ramsar-område i bakgården?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags