Tre spørsmål til ordfører Jon-Ivar Nygård

Ifølge Fredrikstad kommunes levekårsundersøkelse er Holmen det området som sliter mest i byen. Den nødvendige oppgraderingen av kulverten som leder Veumbekken under Holmen byr på unike muligheter for oppgradering av bydelen og gir Fredrikstad en sjanse til å utvikle noe helt unikt i nasjonal sammenheng.

Kommer virkelig et ridesenter foran dette?

Som en midlertidig utflyttet bypatriot følger jeg med på utviklingen i hjembyen min gjennom lokalavisene. Som Ap-velger har jeg med tilfredshet notert meg mange positive endringer med Arbeiderpartiet i posisjon i Fredrikstad. At fergetilbudet i byen har blitt gratis og at det i tillegg har blitt bygget ut, er en bragd i nasjonal målestokk. Dette tiltaket har også høstet positiv oppmerksomhet og gevinst i form av en drastisk økning av passasjerer og tilskudd fra statlig hold.

Fergeprosjektet er bare ett av mange tiltak som har blitt gjort for å bedre fredrikstadsamfunnet og gjøre byen mer attraktiv. I denne sammenhengen må også oppgraderingen av Stortorvet nevnes som en positiv milepæl for byen og noe som har bidratt til et langt hyggeligere bysentrum. Samspillet med det lokale næringslivet ser også ut til å ha fungert godt. Parkanlegget og oppgraderingen av brygga i tilknytning til det flotte litteraturhuset er et vitne om dette.

Bakgrunn:

  • Det er ventet at posisjons-partiene legger frem sitt budsjettforslag denne uken.
  • Holmen-prosjektet er beregnet å koste 194 millioner over vann- og avløpsregningen, og 135 millioner som byfornyelse.
  • Ridesenteret er beregnet til 40 millioner pluss et stort beløp til å flytte matjorden.

Byutviklingen i Fredrikstad fortoner seg altså for meg som svært positiv. Det er enklere å være stolt av Fredrikstad sentrum enn tidligere, og Gamlebyen er ikke lenger byens eneste flaggskip. Men når det er sagt, betyr det ikke at byen er uten utfordringer. Da Fredrikstad kommune utførte sin levekårsundersøkelse, ble det avdekket at enkelte deler av byen sliter mer enn andre, og Holmen-området skilte seg ut med de største utfordringene. Levekårsundersøkelsene så ut til å være et av de første stegene i kommunens kamp for å løfte de svakeste delene av byen.

Sosial politikk og praktiske løsninger må vike for ridesenter?

I tillegg til de sosiale utfordringene på Holmen har kulverten som leder Veumbekken ut til «ælva» skapt problemer for innbyggerne i området i mange år. Kommunen har kommet frem til at denne kulverten nå er moden for oppgradering og har funnet penger til dette gjennom vann- og avløpsavgiftene. I sammenheng med oppgraderingen av kulvertanlegget har kommunen også sett på mulighetene for å gi Holmen-området et solid løft samtidig, gjennom å bygge en kanalpark der hvor bekken renner.

Dette løftet ville vært en totalforvandling av en hel sentrumsdel i Fredrikstad og trolig bidratt til å gjøre området betraktelig mer attraktivt. Men i rådmannens forslag til budsjett for neste periode er det ikke lagt inn noen midler til Holmen-prosjektet. Det er derimot lagt inn penger til et nytt ridesenter med prislapp 40 millioner kroner, men det blir trolig langt mer kostbart ifølge rådmannen selv. Samtidig hevder Fredrikstads ordfører Jon-Ivar Nygård at budsjettforslaget danner et godt utgangspunkt og forklarer at de må ta en ny diskusjon angående Holmen-prosjektet.

Nå skal det sies at Nygård og byrådet ikke har fattet en endelig beslutning angående Holmen-prosjektet. Det er likevel et par momenter som ikke bør glemmes i denne debatten og noen momenter som bør oppklares.

1. Kommunens planlegger, Hallvard Romsundet, påpekte så sent som i februar i år at det er et behov for gjøre noe med Veumbekken og kulverten på Holmen innen kort tid. Den tekniske oppgraderingen av kulverten skal finansieres gjennom kommunens inntekter fra vann og avløpsavgiftene, og er dermed mulig å realisere uavhengig av ytterligere bevilgninger.

Et interessant spørsmål er da:

Er det slik at denne oppgraderingen vil skje uavhengig av om kommunen bevilger penger til å lage en kanalpark på Holmen? Hvis dette er tilfellet, er det vel svært viktig å prioritere å realisere kanalparken samtidig med de tekniske oppgraderingene av kulverten?

2. Holmenområdet har ifølge Fredrikstad kommunes egne levekårsundersøkelser de største utfordringene i byen. Forskjønnelsen og oppgraderingen av denne bydelen kan bidra til å forbedre situasjonen på Holmen og forbedre områdets rykte.

Dette kunne også bli et positivt prosjekt for Fredrikstad som helhet og som helt klart er i tråd med Arbeiderpartiets prinsipper om å redusere ulikheten i samfunnet.

Kan man virkelig forsvare at et ridesenter, som tross alt er et fritidstilbud til en relativt liten gruppe mennesker, skal komme foran et såpass viktig tiltak?

3. Holmenområdet er en helt sentral bydel i Fredrikstad og utgjør et utsnitt av Fredrikstads nye «paradegate», nemlig brygga. Satsingen på en kanal på Holmen ville gi en naturlig forlengelse av de omfattende prosjektene som er knyttet til bryggeområdene. I tillegg er det et område som ligger sentralt i kommunen og i nærheten av det fremtidige kollektivknutepunktet på Grønli.

Kommunens gjenåpning av bekken og en påfølgende forskjønnelse kunne også ha bidratt til å hente tilbake Holmens særpreg og knytte bydelen nærmere sin fortid. Dette er et godt argument for å møte kritikken fra dem som mener at byen distanserer seg fra sin fortid.

Er ikke disse momentene tungtveiende for å prioritere Holmen som et satsingsområde for kommunen fremfor et ridesenter?

Disse spørsmålene ser jeg gjerne at ordføreren tar stilling til og kommenterer. Jeg håper våre folkevalgte og Fredrikstads innbyggere for øvrig tenker seg godt om før et vedtak blir fattet. Hvis ikke kan den enestående sjansen til å forvandle Holmen til et lite Venezia bli asfaltert ned sammen med kulverten.