Gå til sidens hovedinnhold

Vi må bygge byer der folk kan bo, arbeide og reise klimavennlig

Artikkelen er over 4 år gammel

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har notert seg en rekke positive utviklingstrekk før tirsdagens besøk i Fredrikstad.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

 

Vi snakker gjerne om bypolitikk og Distrikts-Norge. I virkeligheten er vi et lite land der by og distrikter må trekke i felles retning om vi skal møte de utfordringene vi står overfor.

Urbanisering gir muligheter for Norge som helhet. Det er ikke en trussel mot distriktene, men snarere en anledning til å styrke samspillet mellom by og distrikt.

Utgangspunktet er godt: Norge har levedyktige byer og tettsteder, og vi har spredtbygde områder i alle landsdeler. Vi har byer i distriktene og distrikter i byregionene. Innovasjonskraften er sterk i byene, og eksportveksten er kraftig i distriktsnæringene.

I mange land er det tendenser til økt proteksjonisme og større konflikter mellom folk i byene og på landsbygda.

I Norge trekker mye i motsatt retning. Vi ligger langt fremme i digitalisering og automatisering, og vi har en høyt utdannet og meget kompetent befolkning over hele landet. Sammen med kortreiste naturressurser, ren energi og sterke næringsklynger har dette bidratt til at flere bedrifter nå flagger hjem. Det skaper arbeidsplasser i både byer og distrikt.

Sterke gründere og innovatører kommer både byer og distrikter til gode. Fredrikstad-bedriften Hydrolift, kjent for sine superraske båter og innovative løsninger, er et inspirerende eksempel. De har utviklet en helt ny måte å produsere båter på som har vekket oppsikt internasjonalt. Her har både Forskningsrådet og Arenaprogrammet til Innovasjon Norge vært inne.

Hydrolift er også et spennende eksempel på hvorfor det er viktig å se etter mulige koblinger mellom næringer. Sammen med Eker Design har de også utviklet en ny designlinje med nye materialer for snøryddingsmaskiner, som produseres på Gjøvik. Dette skaper jobber både i Fredrikstad og på Gjøvik. Vi trenger flere slike eksempler.

Det tidligere industrifylket Østfold er nå dominert av service- og tjenesteyting. Fylket henger sammen med Oslo-regionen med mye pendling. God infrastruktur er avgjørende for slike forbindelser. Derfor bruker regjeringen mer på jernbane og vei enn noen gang.

Det er en sterk sammenheng mellom utviklingen av byer og tettsteder, utslipp av klimagasser og valg av reisemåter. Kø gir både klimautslipp og økonomisk tap.

Med sitt tredelte sentrum, høye andel bilbruk og med handlesentra utenfor byen, kjenner Fredrikstad til mange av utfordringene som preger mange norske byer.

Regjeringen jobber for en god bypolitikk. Vi må bygge byer der folk kan bo, arbeide og reise klimavennlig. Gjennom byvekstavtaler kobler vi bygging av transportløsninger med krav til å sette av arealer til boliger og næringsliv. De største byene er i gang. Andre står for tur, og i nedre Glomma legges et godt grunnlag for å kunne inngå en slik avtale.

I Fredrikstad er det jobbet målbevisst og langsiktig over lengre tid.

I Fredrikstad er det jobbet målbevisst og langsiktig over lengre tid. Opparbeiding av Værste-tomta, transformasjon av eldre industri til boliger, kultur og ny næringsvirksomhet har gitt nye innbyggere i sentrum. Det er akkurat det som trengs for at bedrifter kan etablere seg og for at investeringer i infrastruktur skal lønne seg.

Gjennom prosjektet Case Fredrikstad – Bylaboratorium for nærhetsbyen, er det lagt bedre til rette for gående og syklende. Alle i Fredrikstad har kunnet medvirke og prosjektet har hatt god forankring hos politikere, på tvers av partier, i næringslivet og i kommunens administrasjon. En slik bredde er avgjørende for at man skal lykkes.

Les også: Åpner bylaboratorium i Gågata

Samarbeidet mellom Fredrikstad næringsforening, gårdeiere og kommunen er en inspirasjon for byer og tettsteder i andre deler av landet. Arbeidet har gitt så positive resultater at Fredrikstad sentrum ved utvikler Cityplan er nominert som en av tre kandidater til årets Citypris.

Regjeringen har gjennomført en rekke tiltak for å forenkle og forbedre plan- og bygningsloven. Nå kommer vi med flere tiltak som gjør det enklere å ta i bruk tomme lokaler.

For et best mulig samspill mellom ulike deler av landet, legger regjeringen om kort tid frem en ny stortingsmelding der by- og distriktspolitikken møtes i en ny regionalpolitikk.

Der må vi finne løsningene som gjør at byene og distriktene i enda større grad trekker i samme retning. Tross alt har vi samme mål: En god og balansert utvikling i hele landet.

Kommentarer til denne saken