Så har styringsgruppen for Bypakke Nedre Glomma kommet med sin anbefaling: Ny bru over Glomma skal legges mellom Omberg og Torp, synes de. Hvordan stemmer dette med de opprinnelige målsettinger for Glomma-passering, hvor økt mobilitet samtidig med en reduksjon i trafikkarbeidet med bil var ønsket?

Vi i Norges Automobil-Forbund avd. Fredrikstad og Omegn håper bystyrepolitikerne evner å se en større helhet når det gjelder vei og samferdsel i Fredrikstad når denne saken skal behandles og avgjøres i juni.

En plassering av bru mellom Omberg og Torp vil i mye mindre grad hjelpe Fredrikstad sentrum med reduksjon av biltrafikk i og gjennom sentrum. Vi hører at både fylkespolitikere og andre mener det vil være fint å sluse tungtransport til og fra Borg havn over her.

Man mener da at de skal kjøre langs Visterflo til og fra E-6 ved Solli. For oss virker dette lite smart, da man på Torp nesten ser opp til E-6 ved Årum. Det blir vel bedre økonomi for transportørene og vil gi mindre forurensning for innbyggerne ved at man kommer seg ut på gode veier snarest mulig, fremfor å «sikksakke» seg til og fra E-6.

Ideelt sett burde en ny bru ligge enda nærmere Fredrikstad sentrum enn ved Råbekken.

Vi har i tidligere høringsuttalelse gitt vår støtte til en plassering mellom Råbekken og Sandem. Dette var basert på utredningen fra Asplan Viak hvor de ulike parametere med ulik vekting skulle gi dette resultatet. Dette ga mest samfunnsøkonomisk nytte.

Dessuten må man også tenke på at det er plass til et effektivt møte mellom veiene på begge sider. Vi ser ikke for oss at det er god nok plass til en større rundkjøring i Bjørnengveien, mens det på Råbekken er plass til dette, eventuelt med lagdelt rundkjøring eller at fylkesvei 109 får passere som «by pass».

Vi påpekte også i høringsrunden den gang at vi savnet en helhetstenkning slik vi ved flere anledninger har fremført. Vi har fått tilsvar på at man har god samhandling mellom de ulike aktørene i prosessen, men det er ikke det vi er kritiske til. Det vi ikke kan forstå, er hvorfor man ikke ser nytten av et veisystem som går utenom sentrumskjernen, og at man ser et totalbilde eller en visjon over hvordan veiene ideelt sett bør gå.

Man må tenke i et langsiktig perspektiv. Det er selvfølgelig slik at man ikke har råd til å bygge det ideelle nå, men at dette kan være målet for fremtiden. Derfor skal man ikke sløse bort penger nå, på noe som ikke er bærekraftig i fremtiden.

Ideelt sett burde en ny bru ligge enda nærmere Fredrikstad sentrum enn ved Råbekken. Dagens Fredrikstadbru har begrenset levetid, i hvert fall i forhold til hvor lenge tyngre kjøretøy kan bruke den. Likevel satser man på ny firefelts vei til St. Croix. Køen ved St. Croix vil ikke bli mindre av den grunn, så lenge veisystemet videre ikke blir endret.

I den senere tid har det kommet alternative forslag til ny riksvei 110 gjennom St. Hansfjellet. Nå kommer forslag om alternativ trasé under Bratliparken og ut på fylkesvei 109 i Fremskridt som man nettopp har brukt penger på å restaurere vann og avløpssystem i. Burde man kanskje se enda lenger opp lang fylkesvei 109 for hvor en ny tunnel skal ende?

En annen ting som ingen har noe godt svar på, er hvordan man skal få flere til å ta toget hvis man ikke kan komme seg til stasjonen på en enkel måte. Det har kommet frem at ca. 15 prosent av kommunens innbyggere har gang- eller sykkelavstand til ny stasjon. Det vil si at 85 prosent må ta seg dit på annet vis. Hvor skal parkeringsplassene være, eller hvor er innfartsparkeringene tenkt bygget? Hvordan er busstilbudet tenkt? Dette er også en del av helheten.

Øra og Borg havn står for en stor del av arbeidsplassene i kommunen. Ikke alle som jobber der bor i nærheten. På riksvei 111 går det daglig stor mengde gods på lastebil til og fra Øra. Burde ikke dette også ligge inne som en del av en helhetstenkning for fremtiden og at man også ser dette i forhold til ny Glomma-passering?

Vi håper på at våre politikere fatter et godt valg i juni!