Etter at Østfold Kollektivtrafikk ØKT la ned minibussene i Fredrikstad har mange eldre mistet et godt tilbud. Flere eldre har henvendt seg til meg om at det nyopprettede FLEXX-tilbudet oppleves som vanskelig. Både avstander til av- og påstigning og bestillingsrutiner gjør at mange må benytte taxi, som igjen medfører en så stor kostnad at eldre blir sittende hjemme. Undertegnede gir derfor full støtte til Fagforbundet Fredrikstad pensjonistforening sin henvendelse til eldrerådet i Fredrikstad.

Saken som kommer opp i eldrerådet 9. oktober har overskriften «Busstilbudet i distriktet. Henvendelse til eldrerådet fra Fagforbundet Fredrikstad pensjonistforening». Saken legges frem uten innstilling.

Videre mener jeg eldrerådet bør gi en «krass» uttalelse til ordføreren med hensyn til benker og skur som ikke er på plass ved bussholdeplassene i sentrum.

Ikke alle eldre har mobiltelefon. Dersom man bestiller FLEXX hjemmefra med fasttelefon, går det fint å komme til byen dersom FLEXX-bussen henter et sted i nærheten der man bor. Dersom man er dårlig til bens, er det ikke et godt alternativ. Har man ikke mobiltelefon får man ikke bestilt FLEXX for å komme hjem, eller man må be om hjelp fra andre, som igjen betyr at mange tar taxi til flere hundre kroner for å komme seg hjem. Mange har ikke råd til det, og slik jeg ser det, er det således ikke et tilstrekkelig godt opplegg.

Kommunen bør, i samarbeid med ØKT, finne en løsning på hvordan to-tre minibusser kan operere rundt i boligfeltene innenfor sentrum og til og fra områder utenfor sentrum der det bor «mange» eldre. Bussene kan operere på dagtid slik at flere eldre kommer seg ut. Et slikt tilbud burde likestilles med fergetilbudet.

Videre mener jeg eldrerådet bør gi en «krass» uttalelse til ordføreren med hensyn til benker og skur som ikke er på plass ved bussholdeplassene i sentrum, dette til tross for at Eddie Gjerløw fra Frp fikk svar 29. august i teknisk utvalg at det både er avsatt midler til dette og at arbeidet er i gang.

Jeg anbefaler eldrerådet å sende saken til bystyret med følgende vedtak:

Punkt 1. Eldrerådet ber bystyret om å bestille egen sak om transporttilbud til eldre med utgangspunkt i at det bør reetableres minibusstilbud i Fredrikstad kommune.

Punkt 2. Eldrerådet ber ordfører om å ta ansvar for at det monteres benker ved buss-stopp i sentrum slik det er vedtatt.