Kjære politikere, dere er valgt av oss som bor i Fredrikstad og ikke av dem som bor i Sarpsborg. Dere er valgt for å ta de valgene som er best for Fredrikstad.

Det brualternativet som ligger an til å få flertall i bystyret, bru Omberg–Torp, er et alternativ som vil komme Sarpsborg til gode og ikke Fredrikstad. Sarpsborg kan juble over å få det akkurat slik de vil. Hvorfor i all verden skal dere politikere gjøre som Sarpsborg-politikerne vil? Hvorfor velger dere ikke det alternativet som gir best effekt for Fredrikstad sentrum og avlastning av dagens bru?

Bru over Glomma ved Råbekken alt 2.4 (jf. Asplan Viak rapporten):

■ Gir størst nedgang i trafikkarbeidet.

■ Gir lavest utslipp fra trafikken.

■ Gir best avlastning av Fredrikstadbrua.

■ Har minst negativ innvirkning for nærmiljø og friluftsliv.

■ Tar minst dyrket mark.

■ Har minst negativ innvirkning på kulturmiljøet.

Råbekken-alternativet gir størst avlastning for dagens sterkt trafikkbelastede bru. Er det ikke et mål at trafikkorken i Fredrikstad sentrum blir mindre? Luften i Fredrikstad sentrum er sterkt forurenset på kalde dager. Den blir ikke bedre av at dere velger å opprettholde trafikkorkene i Fredrikstad sentrum.

Fredrikstad er kåret til Norges mest attraktive by i 2017. Det er supert, men enda flottere vil det være om vi også i fremtiden kan smykke oss med Norges mest attraktive by som for eksempel sykkelbyen i Norge. Ved å legge brua ved Råbekken vil flere bruke sykkel og reisetiden med buss går ned i rushtiden. 

Ja, Omberg–Torp-alternativet er ifølge dagens anslag det rimeligste og det alternativet som gir kortest kjøretid for tungtransporten som vil bruke RV 109 og RV 112 for å nå E6, men vil tungtransporten bruke veien langs Visterflo for å nå E6? Hva sparer et vogntog fra Øra ved å kjøre om Rolvsøy når det kan følge Rv111 rett ut på E6? Trolig ingen ting.

De estimerte kostnadene er basert på usikre anslag, som tidligere anslag, hvordan man tror grunnforholdene er og hva tilsvarende anlegg har kostet (Asplan Viak rapporten). Hvordan kan dere ta en beslutning der kun pris gjelder, når kostnadsanslagene bygger på et så usikkert grunnlag? Det er snakk om veldig mye penger uansett hvilket alternativ som velges, så hvorfor ikke tenke fremtid og gode løsninger for Fredrikstad og så får heller nedbetalingstiden forlenges.

Kjære politikere våg å stemme for en fortsatt attraktiv by der utvikling og miljøet står i fokus. Velg bru over Glomma ved Råbekken! Det gir størst effekt for Fredrikstad sentrum.

Stor takk til dere politikerne som kjemper for bru ved Råbekken. Dere velger fremtiden og miljøet.