Gå til sidens hovedinnhold

Likeverdsalliansen samler mennesker med nedsatt funksjonsevne

Artikkelen er over 3 år gammel

Åtte foreninger som organiserer mennesker med nedsatt funksjonsevne har dannet Likeverdsalliansen. Bakgrunnen er kampen for at Brukerstyrt Personlig Assistanse skal fortsette etter samme modell som i dag.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I forbindelse med utlysning av ny tjenestekonsesjon for Borgerstyrt Personlig Assistanse i Fredrikstad har brukerne og deres organisasjoner blitt mer og mer urolige. Vi er urolige for at grunnleggende politiske målsetninger om likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne og FN konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke er godt nok forankret hos politikere og byråkrater i Fredrikstad kommune.

En kontrakt som ikke er fremforhandlet av alle parter i en BPA-ordning er ingen fremtidsrettet eller likeverdig løsning. De siste 20 årene har likestillingen for mennesker med nedsatt funksjonsevne gått fremover. Vi er bekymret for et alvorlig tilbakeslag i kampen for likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Vi hører argumenter om likestilling og likeverd med andre brukergrupper i helse og omsorgs-tjenestene, vi hører argumenter om at dette ikke vil endre noe for brukerne, vi hører argumenter om at dette handler kun om en kontrakt og formaliteter.

Nei. Dette handler om grunnleggende verdivalg i tjenestetilbudet til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det handler om kommunens vilje og evne til å avgi myndighet til brukerne. Borgerstyrt Personlig Assistanse (BPA) er et viktig verktøy for å nå politiske målsetninger om likeverd og likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi er takknemlige for at politikere fra alle partier lytter og engasjerer seg, det gir håp!

Vi ønsker å støtte politikerne som nå jobber for likestilling for funksjonshemmede, og vi ønsker å markere at vi ikke aksepterer dårligere kommunale tjenester. Vi er derfor mange interesseorganisasjoner og diagnoseforeninger som har gått sammen i en likeverdsallianse i Fredrikstad.

Likeverdsalliansen jobber for å:

1. Bevare hovedintensjonen med Brukerstyrt Personlig Assistanse; nemlig å sikre mennesker med stort behov for praktisk bistand en større mulighet til å ta ansvar for eget liv og egen velferd. Kontrakten Norsk standard er forhandlet fram av alle parter i arbeidslivet, samt tilbydere av BPA. Den sikrer at nødvendige lover og regler ivaretas, samtidig som arbeidsleder får myndighet til å bestemme og styre ordningen på viktige punkter. Kommunen bør vedta å lyse ut ny tjenestekonsesjonen for BPA med Norsk Standard kontrakt.

2. Fremme forståelse for at brukerdialog ikke er noe man driver med for å forklare upopulære eller negative vedtak overfor brukerne. Det er en grunnleggende menneskerettighet å bli hørt i beslutninger som påvirker brukernes eget liv og helse. Vi kan ikke akseptere at saker som har store negative konsekvenser for brukernes levekår og likeverd, vedtas uten å ta brukernes meninger på alvor. Vi oppfordrer Helse- og Velferdsutvalget til å lytte til rådene fra de som omfattes av ordningen.

Likeverdsalliansen i Fredrikstad består av:

  • Handikappede barns forening (HBF) Østfold
  • Foreningen for funksjonshemmede (FFO)
  • Norsk Forening for utviklingshemmede (NFU) Østfold
  • Foreningen for muskelsyke, Østfold
  • Ryggmarksbrokk og hydrocephalusforeningen
  • Norges Handikapforbund Fredrikstad (NHF)
  • Norsk Forening for Arvelig – Spastisk Paraparese/Ataksi (NASPA)
  • Blindeforbundet

Bakgrunn

Konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne ble vedtatt av FNs generalforsamling 13. desember 2006 og trådte i kraft 3. mai 2008. Norge signerte konvensjonen i 2007 og ratifiserte i 2013. Konvensjonen sier blant annet at:

• Funksjonshemmede skal kunne bestemme over eget liv og delta i alle beslutninger som gjelder dem selv.
• Funksjonshemmede skal kunne leve selvstendig og delta fullt ut på alle livets områder.

Status i dag er at personer med nedsatt funksjonsevne ikke får sine grunnleggende menneskerettigheter oppfylt, og vi er langt unna de politiske målene (Rettighetsutvalgets rapport På lik linje 2016). Noe av det som har vist seg å ha en betydelig effekt for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne er BPA.

Brukerstyrt personlig assistanse er et viktig bidrag til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand. For personer i denne situasjonen betyr BPA mye for muligheten til yrkesdeltakelse, utdanning og et aktivt og selvstendig liv.» (Rundskriv nr. 1-9/2015 side 1).

Aktuelt:

  • Helse- og velferdsutvalget i Fredrikstad har Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) på sakskartet onsdag.
  • Denne gang er det orientering etter dialogmøter med brukere av ordningen.

Vi kan ikke akseptere, verken for brukere eller for Fredrikstad-samfunnet, at Fredrikstad kommune ønsker å redusere kvaliteten på tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne i en tid da vi fortsatt er langt unna målsetninger om likestilling og likeverd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ved å bruke Vestregionens kontrakt svekkes likeverdet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og Fredrikstad kommune fjerner seg fra nasjonale mål for levekår og likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Fredrikstad kommune har gjennomført en brukerundersøkelse angående ny utlysning, men tar ikke hensyn til de svar som framkommer i undersøkelsen. Prosessen går bare videre som om undersøkelsen ikke er foretatt. Slik sett føyer kommunens behandling seg inn i en lang tradisjon for umyndiggjøring og neglisjering av mennesker med nedsatt funksjonsevnes meninger og vilje.

I saken om ny tjenestekonsesjon har samtlige brukere uttrykt at de er fornøyde med tjenesten slik den er, og at de ikke ønsker endring. Kommunens administrasjon tar heller ikke hensyn til en enstemmig uttalelse fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.