Gå til sidens hovedinnhold

Derfor er en god BPA-ordning viktig i Fredrikstad

Artikkelen er over 3 år gammel

– BPA er praktisk assistanse og et likestillingsverktøy. Ordningen skal gi funksjonshemmede mulighet til ta ansvar for sitt eget liv. Funksjonshemmede er ikke syke og hjelpetrengende.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fredrikstad kommune skal snart ta stilling til hvordan BPA-tjenesten i kommunen skal organiseres. Vi føler behov for å informere om hva som er den egentlige hensikten med Borgerstyrt personlig assistanse (BPA). Dette fordi kunnskapen om ordningen er mangelfull.

Gjennom hardt og systematisk arbeid fikk Uloba (som er en organisasjon eid av brukerne og ingen helseprofitør) lovfestet BPA som en individuell rettighet fra 2015. Endelig kunne funksjonshemmede bidra i samfunnet som fullverdige borgere. Trodde vi.

Gjennom å rettighetsfeste BPA i helselovgivningen, forvaltet av kommunene, ser vi at BPA i stedet raseres. BPA blir omgjort til tradisjonelle helsetjenester med standardiserte krav til forsvarlighet og kvalitet, med krav til rapportering og kontroll, med begrensninger i utøvelse og ledelse. Konklusjonen er at funksjonshemmede ikke får rett til å styre over eget liv, men igjen blir fratatt dette ansvaret.

Det er grunn til å minne om at da BPA ble en rettighet, var politikernes intensjon å gi funksjonshemmede nettopp retten til å styre sitt eget liv. BPA skulle være en investering i mennesker, et verktøy for å skape et ikke-diskriminerende samfunn.

La oss slå fast: Funksjonshemmede er ikke syke og hjelpetrengende. BPA er noe annet og grunnleggende forskjellig fra de tradisjonelle hjemmetjenestene. Ordningen er jobbet frem som et likestillingsverktøy av funksjonshemmede selv.

Selv om mange i dag har fått større mulighet til å leve livet på sine premisser med BPA, er det altfor mange som opplever at BPA nå svekkes og mer og mer ligner ordinære pleie- og omsorgstjenester. Stortingets intensjon om likestilling for funksjonshemmede har ikke blitt realisert.

Loven, som skulle sikre funksjonshemmede de samme mulighetene som andre, svikter. En fersk rapport fra Uloba viser hvordan mer enn 700 funksjonshemmede opplever den nye hverdagen: en rasering av rettigheter.

Uloba slår alarm og krever en lovplassering av BPA som sikrer funksjonshemmede borger- og menneskerettigheter, som ikke sykeliggjør og som ikke lar kommunene fullstendig overse selve intensjonen med BPA.

Selv om mange i dag har fått større mulighet til å leve livet på sine premisser med BPA, er det altfor mange som opplever at BPA nå svekkes og mer og mer ligner ordinære pleie- og omsorgstjenester.

BPA er praktisk assistanse. Når funksjonshemmede har slik assistanse tilgjengelig, kan personen selv, eventuelt ved hjelp av en fungerende arbeidsleder, ta det hele og fulle ansvaret for sitt eget liv og sin egen helse – slik det kreves og forventes av andre mennesker.

I forlengelsen av opplevelsen om ansvarsfratagelse, uttrykker de intervjuede i Ulobas undersøkelse stor frustrasjon og bekymring over kommunenes økende krav til kontroll og rapportering. Forbud mot å ta med seg assistenten på reise ut av kommunen, er en gjenganger. Krav om å rapportere på hva man gjør i hverdagen øker.

Vi registrerer at ønsket om mer kontroll er et av de kritiske punktene i diskusjonen om BPA i Fredrikstad. Men kontroll- og rapporteringskrav står sterkt i kontrast til tanken om et selvstendig liv som man styrer selv.

Helse- og omsorgsministeren uttalte i 2016 at «rigide regler om rapportering om opphold, reiser og bruk av tjenesten vil kunne være i strid med intensjonene i ordningen». Vi håper dette vil ligge til grunn når Fredrikstad kommune skal sluttbehandle spørsmålet om utlysing av konsesjon for BPA.

Vi har fått referert at endringer i konsesjonsgrunnlaget i Fredrikstad ikke er økonomisk motivert. Om vi også legger til grunn helseministerens syn (sitat over) om å unngå unødig kontroll, bør det være mulig å få til et grunnlag for konsesjon som tar bort den frykten som mange BPA-brukere i Fredrikstad i dag har.

Fredrikstad kommune har i dag en velfungerende BPA-ordning. Det er prisverdig at kommunen nå gjennomfører – i ekspressfart – en brukerundersøkelse. Vårt håp er at brukernes syn blir tillagt avgjørende vekt når beslutningen skal tas.

Les også

Vi er ulike OG like mye verd

 

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.